Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca wyspowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 167-170
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji pracy elektrowni wiatrowej na sieć wydzieloną. Przebadane zostały przypadki pracy wyspowej przy zbilansowaniu i niezbilansowaniu energetycznym pracującej elektrowni wiatrowej i lokalnych odbiorców energii. Celem przeprowadzonego badania było określenie możli[...]
EN The results of simulation of wind turbine operation in separate network are presented in the article. Cases of island operation had been studied for balanced and unbalanced power of wind power plant and local energy users. The aim of the study was to determine the ability to detect island operation [...]
2
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono niektóre sposoby detekcji pracy wyspowej w przypadku generacji rozproszonej.
EN The paper presents some methods of detection of insular operating in case of distributed generating.
3
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 87--90
PL W artykule przedstawiono możliwości pracy autonomicznej mikrosystemów niskiego napięcia. Omówiono strategie sterowania źródłami energii, przyłączonymi do sieci za pomocą przekształtników, przy pracy w połączeniu z siecią zasilająca oraz przy pracy wyspowej. Przedstawiono wyniki badań testowych pracy[...]
EN The article describes the possibilities of LV microsystems operation in the island mode. Control strategies are discussed of energy sources connected to the grid by means of invertors, either for system connected to the main grid or during the island mode operation. Presented results of research wer[...]
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 3 45--52
PL Przedstawiono wybrane wyniki pracy wykonanej dla VEOLIA ENERGIA Poznań ZEC, mającej na celu określenie możliwości automatycznego wydzielania układu wyspowego z blokiem BC 50 w warunkach obrony KSE.
EN The paper presents selected results of research work performed for VEOLIA ENERGIA Poznań ZEC SA, with the aim of determination the possibility of automatic section off the island system with BC 50 power unit – under conditions of protection of NPS.
5
75%
Energetyka
2000 nr 7 320-328
6
75%
Acta Energetica
2018 nr 4 61--67
PL Poprawa efektywności wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz stanu środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery i wód jest bezpośrednio związana z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Coraz większy udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym umożliwia prze[...]
7
75%
Acta Energetica
2018 nr 4 53--60
EN Improvement in the efficiency of use of energy resources and the environment condition as a result of reduced atmosphere and water pollution is directly related to the intensive development of renewable energy sources. The growing share of renewable sources in the energy mix makes it possible to reo[...]
8
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania pracy wyspowej w strukturze sieci elektroenergetycznej kopalni węgla kamiennego. Rozwiązanie to ma zwiększyć pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego, w szczególności w przypadku wystąpienie awarii typu blackout w systemie elektroene[...]
EN The paper presents possibility of applications of island operation in the power network strukture of coal mining. The solution is to improvement of electeicty supply reliability in important mining objects, in particular in the event of a failure in the power system such as blackout.
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 7 76--79
PL W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas przejścia małej elektrowni wodnej, wyposażonej w generator indukcyjny na pracę wyspową. Przeprowadzono symulacje komputerowe współpracy elektrowni z siecią SN oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Analizowano wpływ kondensatorów do kompensacji moc[...]
EN The paper presents phenomena occurring during the transition of a small hydro power plant, equipped with an induction generator for island work. Computer simulations of power plant cooperation with the MV network were carried out and several work options were considered. The influence of capacitors [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 7 150--154
PL Artykuł dotyczy prognozowania produkcji energii elektrycznej w wydzielonej części sieci pracującej wyspowo, gdzie rozważano różne reżimy eksploatacji elektrowni wiatrowej jako jednego ze źródeł mocy. Sieć symulacyjna, opracowana w środowisku Matlab/ SimscapePowerSystem, składała się z wirujących gen[...]
EN This paper deals with the prediction of electricity generation in particular part of the network (island operation) where were considered various regimes of the wind power plant as a one of the power sources. The simulation network was created in Matlab/SimscapePowerSystem environment that consisted[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 67 29--32
PL W artykule dokonano analizy możliwości pracy wyspowej turbozespołów wiatrowych w różnych układach sieciowych. Do realizacji badań wykorzystano model sieci składający się z turbozespołu wiatrowego, obciążenia oraz elektrochemicznego zasobnika energii. Rozważono dwa przypadki pracy sieci wyspowej: bez[...]
EN The European Commission Regulation No. 2016/631, that is currently introduced by Polish network operators, divides all connected sources into four types, depending on rated power. For sources of type C and D with rated power greater than 50 and 75 MW respectively in the regulation defines island wor[...]
12
63%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule przedstawiono uproszczone studium kosztów wytwarzania energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej. Oprócz urządzeń drogich pod względem inwestycyjnym znajdują się już oferty o obniżonych kosztach, do których w szczególności należą instalacje fotowoltaiczne współpracujące z konwencjo[...]
EN This paper presents a simplified study of the electricity generation cost in the photovoltaic installation. Among the equipment ith expensive investment cost, now we can find offers with the reduced cost. They are the particular photovoltaic installations, which are co-operating with conventional el[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 326-329
PL Przedstawiono modele matematyczne generatorów indukcyjnych przy pracy na wydzielone, asymetryczne obciążenie. Opracowano również modele uwzględniające nieliniowość głównego obwodu magnetycznego. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań symulacyjnych w różnych stanach pracy generatora, np. przebiegi d[...]
EN The mathematical models of induction generators supplying separated asymmetrical load were presented. In a some versions of the models the non-linearity of machine's main magnetic circuit was taken into account. Examples of research results in different state of generator's operation are presented, [...]
14
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 4 23--28
PL Przedstawiono wybrane wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50, którego celem była weryfikacja założeń koncepcji automatycznego wydzielania układu wyspowego.
EN The paper presents selected results of the first experimental section off the island system with BC 50 power unit that was performed to verify fundamental assumptions of concept for automatic section off the island system.
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 36--45
PL W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 5[...]
EN Under the conditions of the growth of a catastrophic system failure in the national power system (NPS) secretion island systems powered from CHP plants may be one way to maintain the production capacity of these units. Island system load of the BC 50 power block may create receptions own needs and t[...]
16
63%
Acta Energetica
2014 nr 4 156--170
PL W artykule autorzy przedstawili możliwości pracy autonomicznej mikrosystemów niskiego napięcia. Omówiono strategie sterowania źródłami energii, przyłączonymi do sieci za pomocą przekształtników, podczas pracy w połączeniu z siecią zasilającą oraz podczas pracy wyspowej. Zaprezentowano wyniki badań p[...]
EN The article describes the possibilities of LV microgrids operation in the island mode. Control strategies of energy sources connected to the grid by means of invertors are discussed, either for a microgrid connected to the supplying network or during the island mode operation. The presented results [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 79--82
PL W artykule przedstawiono analizę pracy w wybranych stanach nieustalonych zakładowej sieci elektroenergetycznej pracującej autonomicznie i we współpracy z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Założono, że w sieci zainstalowane są dwa zespoły wytwórcze: jeden z generatorem asynchronicznym a d[...]
EN The analysis of the operation of an industrial power network in selected transient states is presented in the paper. The network works autonomously and in cooperation with the Polish National Power System (PNPS). It was assumed that two generating units, one with an asynchronous generator and the ot[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 3 50--57
PL Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.
EN The article presents, based on simulation, brief analysis of possibility of islanded operation work of dispersed energy sources equipped with asynchronous generator.
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 9 63--72
PL Przedstawiono metody wykrywania pracy wyspowej generacji rozproszonej, przyłączonej do sieci rozdzielczej oraz stosowane algorytmy działania zabezpieczeń LOM w wybranych krajach.
EN The article presents methods of detecting insular work of dispersed generation connected to distributing grid and algorithms for LOM protections used in selected countries.
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule skupiono się na zagadnieniu sterowania mikro-siecią DC małej skali w zastosowaniu mieszkaniowym, zasilanej z systemu złożonego z paneli fotowoltaicznych (ang. photovoltaic array), ogniw paliwowych (ang. fuel cell) oraz super-kondensatora (ang. super-capacitor), z naciskiem na optymalizacj[...]
EN This paper focuses on control and operation of a small-scale residential dc microgrid supplied by photovoltaic array (PVA), fuel cell (FC) and super-capacitor (SC). The control scheme aims to realize the optimal power allocation, protect FC from fuel starvation, and stabilize dc bus voltage. The dc [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last