Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca przewozowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę przewożonych ładunków samochodami w zakresie ich gęstości. Z analizy wynikło, że możliwa do wykorzystania objętość przestrzeni ładunkowej pojazdów normatywnych, jest ograniczona przepisami o wymiarach zespołu pojazdów na drogach publicznych. Omówiono propozycje zwięk[...]
EN The paper presents an analysis of freight carried by cars as far as their density is concerned. The analysis resulted in the conclusion that, the volume of the cargo area of standard vehicles possible to be used, is limited by the legislative regulations on the dimensions of the vehicle set on the p[...]
2
88%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 65--68
PL W latach 2004-2013 w Republice Łotwy zaobserwowano zmiany dotyczące liczby zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Mimo iż w ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby eksploatowanych pojazdów w obu kategoriach, w analizowanym okresie występowały istotne wahania poprzedzające ten wzrost. [...]
3
88%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Celem referatu jest przedstawienie problematyki ruchu wzbudzonego / tłumionego, wyników wstępnych badań o charakterze pilotażowym przeprowadzonych podczas wprowadzenia ograniczeń w ruchu związanych z modernizacją układu drogowego w Krakowie oraz wyników analiz symulacyjnych przeprowadzonych w progra[...]
EN In the paper it is presented results of questionnaire surveys conducted in few living districts in Krakow. According to refurbishment of the main arterial street in the city, the significant impediments in traffic scheme occurred. Results of the survey state the base for definition of elasticity val[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Przewozy ładunków transportem śródlądowym w niektórych krajach europejskich stanowią znaczny udział w transporcie ładunków ogółem. Do krajów o znaczącym wolumenie przewozów i pracy przewozowej należą między innymi Holandia, Belgia, Niemcy oraz Francja. W krajach tych masa przewożonych ładunków oraz [...]
EN Inland waterway goods transport has got, in some European countries, quite an important share in the total goods transport. The Netherlands, Belgium, Germany and France are regarded as the main important countries, taking into consideration both the volume of the cargo transported and tonne-km perfo[...]
5
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 94, z. 153 106--117
PL Wśród wielu miar transportowych praca przewozowa pojazdów jest bardzo często wykorzystywana na poziomie makro (dla obszaru kraju) i używana do szacowania: przewidywanej wielkości zużytego paliwa, potencjalnej liczby pojazdów, wielkości i rodzaju emitowanych spalin, a także liczby wypadków i liczby o[...]
EN Among many transportation measures vehicle millage travel is very often used at the macro level (country area) and used for estimation: predicted volume of fuel consumptions, potential volume of vehicles, volume and type of combustion products, and volume of accidents and volume of road fatalities. [...]
6
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 94, z. 153 269--282
PL Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych prowadzonych w związku z przebudową węzła drogowego w Krakowie. Prowadzone prace budowlane spowodowały istotne utrudnienia dla pojazdów samochodowych. Głównym celem ankiet było określenie wpływu ograniczeń w ruchu na zachowania komunikacyjne kierowców. Dz[...]
EN The results of questionnaire surveys conducted on roundabout in Krakow have been presented in the paper. According to refurbishment of the important roundabout, the significant impediments in traffic scheme have occurred. The main aim of the questionnaire was to define the impact of impediments on t[...]
7
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 6 12--14
8
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 2 (8) 252--264
PL Przedmiotem badań jest proces eksploatacji wagonów pasażerskich. Analizy dokonano w oparciu o działalność przewoźnika kolejowego pasażerskiego na wybranej linii kolejowej. Zdefiniowane zostały główne parametry eksploatacyjne taboru a następnie wyznaczono szereg mierników o wielokryterialnym charakte[...]
EN The research is devoted to the process of exploitation of rolling stock. The analysis is based on the performance of the leading rail operator on the selected passenger railway line. The major operating parameters of rolling stock exploitation are defined and then some multicriterial parameters were[...]
9
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 237--247
PL Wśród wielu miar transportowych praca przewozowa pojazdów jest bardzo często wykorzystywana na poziomie makro (dla obszaru kraju) i używana do szacowania: przewidywanej wielkości zużytego paliwa, potencjalnej liczby pojazdów, wielkości i rodzaju emitowanych spalin, a także liczby wypadków i liczby o[...]
EN Among many transport measures, vehicle kilometer travelled (VKT) of vehicles is often used at the macro level (the area of the country) and used for the estimation: the estimated amount of fuel consumed, the potential number of vehicles, the amount and type of emissions, as well as the number of acc[...]
10
63%
Transport Samochodowy
2006 z. 4 29--44
PL Wariantowe prognozy pracy przewozowej ciężarowego transportu samochodowego w Polsce do 2020 r. oraz samochodowego parku ciężarowego wg grup dopuszczalnej masy całkowitej, rodzajów nośników energii oraz okresów produkcji pojazdów.
EN Alternative forecasts of the Polish freight road transport volumes up to the year 2020 and of the truck fleet according to permissible total mass, types of energy carriers and vehicle production periods.
11
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 4 29--44
PL Chiny to jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. W jeszcze szybszym tempie niż chińska gospodarka, wydaje się rozwijać chińska kolej. W mediach często możemy przeczytać o kolejnych chińskich rekordach prędkości, czy o nowych liniach kolei dużych prędkości. Z boomem inwestycyjnym kon[...]
EN China is one of the fastest growing countries in the world. In an even faster pace than the Chinese economy it seems to develop China's turn. The media often we read about another Chinese record speed, or the new high-speed rail lines. With the investment boom in contrast to the old, slow local trai[...]
12
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 10 30--38
PL Transport obejmuje taki obszar działania, gdzie dochodzi do wzajemnych relacji między gospodarką i jej wymaganiami oraz jego – nie zawsze pozytywnym – oddziaływaniem na otoczenie. Jednocześnie to właśnie transport wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury, a więc w jakimś zakresie całej gospodarki. Ś[...]
EN Transport involves a scope of activities where mutual relations between economy and its requirements take place. It also involves an influence – not always a positive one – on the surrounding. At the same time, it is transport that sets directions for infrastructure development, hence, to some exten[...]
13
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 1(97) 209--219
PL Artykuł przedstawia problematykę modelowania pracy przewozowej dotyczącej ruchu drogowego dla dużych obszarów. Jako przykład posłuży tutaj stan Indiana, dla którego opracowano podejście pozwalające oszacować pracę przewozową wyrażoną w pojazdo-milach. Budowa modelu symulacyjnego, w klasycznym ujęciu[...]
EN A method of estimating the travel demand and vehicle miles travelled in large regions including local roads has been presented in the paper. The model calibration and evaluation has been presented on case of parts of Indiana. In the traditional approach, a network demand model includes properly cali[...]
14
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przewozy ładunków transportem kolejowym w Polsce wynoszą w ciągu roku ok. 300 min ton, co stanowi ok. 25% przewozu ładunków wszystkimi środkami transportu, natomiast praca przewozowa w transporcie towarowym wynosi ok. 55 000 min tkm, co stanowi ok. 23% całej pracy przewozowej wykonanej wszystkimi śr[...]
15
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Przedmiotem rozważań podjętych w referacie jest analiza zmian przewozu towarów i pasażerów transportem kolejowym, przedstawiona w ujęciu syntetycznym, na tle istotnych uwarunkowań funkcjonowania tej gałęzi transportu w procesie integracji Polski z Unią Europejską. W opracowaniu jako okres badawczy p[...]
EN The paper presents the analysis of the changes In the transport of passangers and foods by rail in the background of significant circumstances for the transport concerning the process of Polish integration with European Union. The period of time for the analysis concerns 2002, 2004-2008. The changs [...]
16
63%
Logistyka
2015 nr 3 3792--3799, CD 1
17
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono ocenę stanu polskich kolei na tle kolei Unii Europejskiej i najczęściej spotykane prognozy przewozów, a następnie analizę sytuacji w inwestycjach infrastrukturalnych i bariery napotykane przy ich realizowaniu. Na tej podstawie zaprezentowano opinię dotyczącą wpływu najwięks[...]
EN The assessment of the stage of Polish railways at the background of European Union railways, the most often met transport forecasts and the analysis of situation in infrastructural investments and barriers met while their execution have been presented in the paper. At such a background the opinion o[...]
18
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 11 11--23
PL Do niedawna jedną z poważniejszych barier rozwoju chińskiej gospodarki był słabo rozwinięty i przestarzały system transportowy, który łącznie z warunkami geograficzno-klimatycznymi oraz lokalizacją bazy surowcowej, siły roboczej oraz infrastruktury przemysłowej był i jest nadal odpowiedzialny za duż[...]
EN Until recently, one of the major barriers to the development of the Chinese economy was underdeveloped and outdated transport system, which together with geographical and climatic conditions and the location of the resource base, labor and industrial infrastructure has been and is still responsible [...]
19
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 343--356
PL Mołdawia, Republika Mołdawii –to najbiedniejszy kraj w Europie (w 2013r. wartość PKB wyniosła 7962 mln USD, a wartość PKB per capita jedynie 4983 USD), jest słabo rozwinięty, silnie uzależniony od importu paliw i surowców (w 2013r. wartość importu wyniosła 5492 mln USD a wartość eksportu - 2428 mln[...]
EN The main means of transport for both freight and passenger transport in Moldova are railroads and roads. Railways have 1 138 km railway line. The main railway junctions in Chisinau, Bender, Ungheni, Ocniţa, Balti and Basarabeasca. The average speed of passenger trains is 35-40 km/h. Rail network is [...]
20
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 14-15 32--33
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last