Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pręt stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil Engineering
PL Zastosowanie połączeń klejowych w konstrukcjach drewnianych przynosi coraz ciekawsze rezultaty, trudne do osiągnięcia przy użyciu łączników tradycyjnych. Technika klejenia staje się stosunkowo szeroko stosowaną metodą łączenia z uwagi na powierzchniowy rozkład sił pomiędzy łączonymi elementami. Przy[...]
EN Application of glue joints in wooden structures usually brings results unattainable when using traditional types of joints. Glue technique has become a widely used method of bonding as it produces a surface distribution of forces between bonded elements, and not a point type distribution. The reason[...]
2
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W próbach skręcania na gorąco uzyskano zależności naprężenie - odkształcenie materiału podstawowego (stali o zawartości 0,4%C,-1% Mn-1,6%Si-Cr-Mo-Ni) oraz stali na plater X2CrMoTi18-2, H17, 2H17 i 1H18N9T. Określono temperatury i naprężenia walcowania na gorąco prętów z wzdłużnym otworem platerowany[...]
EN Hot torsion tests were used to determine stress-strain characteristics of the base material (steel containing 0.4% C, 1% Mn, 1.6% Si+Cr, Mo and Ni) and the internal cladding stainless steel (X2CrMoTi18-2, H17, 2H17 and 1H18N9t). The results made it possible to select temperatures and stresses for ho[...]
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 2 101-105
PL Przedstawiono porównanie i analizę europejskich i amerykańskich formuł nośności prętów ściskanych i zginanych, uwzględniając warunki zgodności, jednolitości, prostoty i ostrożnej aproksymacji. Omówiono także koncepcję momentu równoważnego proponując pewną modyfikację odpowiedniej formuły ISO.
EN European and American beam-column resistance formulas are compared and analysed considering: compatibility, uniformity, simplicity and conservativeness conditions. The equivalent moment conceptions are analysed and a certain modification of respective ISO formula is proposed.
4
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było przedstawienie badań i oceny jakości wykonanej w ramach realizacji Projektu Celowego partii wyrobów w postaci prętów oraz odkuwek z wysokostopowych stali ferrytycznych, martenzytycznych i ferrytyczno-martenzytycznych. Celem uzyskania możliwie pełnej charakterystyki wykonanych wyrobó[...]
EN Results of mechanical and quality tests of a lot of high-alloy ferritic, martensitic and ferritic-martensitic steel bars and forgings are reported. The tests involved determination of static tensile, impact and hardness properties, estimation of non-metallic inclusion content and evaluation of the m[...]
5
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Zmodernizowano proces wytwarzania prętów do zbrojenia betonu w walcowni Ferropol w celu uruchomienia produkcji prętów o właściwościach odpowiadających kategoriom o wysokiej wytrzymałości ujętych w normie PN-ISO 6935-2 i normach międzynarodowych z zastosowaniem energooszczędnej technologii umacniania[...]
EN In order to create conditions for production of rebars meeting specification for high-strength categories in PN/ISO 6935-2 and international standards manufacturing technology in Ferropol rolling mill was medernised on the basis of an energy-efficient direct heat treatment method which in technical [...]
6
88%
Konstrukcje Stalowe
2004 nr 1 28-30
7
88%
Przegląd Budowlany
8
75%
Archives of Civil Engineering
PL Stosowanie połączeń klejowych we wzmacnianiu elementów konstrukcyjnych poprzedzone jest najczęściej uproszczoną analizą teoretyczną, co prowadzi do znacznego przewymiarowania przekrojów zespolonych. W przypadku drewna, sprawę dodatkowo komplikuje fakt jego anizotropowości, wpływającej w dużym stopni[...]
EN Simplified theoretical analysis usually performed prior to an application of glue joints in reinforcing structural components leads to significant overdimensioning of bonded cross-sections. In case of a compound glue, wood anisotropy is another complication that effects greatly the strain distributi[...]
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 5 281-283
PL Przedstawiono wyniki badań dwuteowych belek drewnianych zbrojonych prętami stalowymi wklejonymi w strefie ściskanej i rozciąganej przekroju.
EN There are presented the results of investigations concerning wooden beams reinforced with steel bars in tensile and compressive areas of girder cross-section.
10
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono metaloznawcze badania zniszczonych korozyjnie fragmentów wieszaka wykonanego z surowego pręta ze stali H13N4G9. Wieszaki stosowane są w budownictwie mieszkalnym do łączenia warstwy fakturowej ze ścianą nośną budynku. Wykazano, że w silnie zanieczyszczonej atmosferze przemysłowej wiesz[...]
EN Metallurgical examinations were carried out of corroded fragments of a hanger produced from an as-rolled H13N4G8 Cr-Mn-Ni stainless steel bar. Such hangers are used to join outside layers with load-bearing walls of apartment buildings. It was found that after more than ten year exposition in a stron[...]
11
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2015 Vol. 20, no. 1 159--170
EN This study deals with experimental and numerical investigations of elastic wave propagation in steel bars partially embedded in mortar. The bars with different bonding lengths were tested. Two types of damage were considered: damage of the steel bar and damage of the mortar. Longitudinal waves were [...]
12
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono wyniki projektu celowego obejmującego przygotowanie i uruchomienie produkcji nowych asortymentów prętów stalowych w Ferrostalu Łabędy Sp. z o.o. Opracowano i wdrożono technologię walcowania i umacniania cieplnego prętów żebrowanych spawalnych klasy RB 500W o średnicy 6 mm or[...]
EN Results ofthe target project comprising preparation and implementation of production of new grades of steel bars in Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. are presented in this paper. Technology for rolling and direct hardening of 6 mm diameter ribbed bars of RB 5OOW grade as well as technology for production [...]
13
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Artykuł zawiera krótki opis postępu jaki dokonał się w minionych dwóch dziesięciołeciach w technologii wytwa­rzania i w zastosowaniach stalowych prętów do zbrojenia konstrukcji żelbetowych niesprężonych oraz wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju tego asortymentu wyrobów. Dążenie do obniżenia ma[...]
EN The paper provides a short description of progress in the technology for making and in applications of steel bars for reinforcing non-prestressed concrete constructions within the last two deeades and indicates the possible directions of further development of this range of products. Striving after [...]
14
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 1 257--267
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych mających na celu określenie możliwości oceny stanu zakotwienia pręta stalowego w materiale kompozytowym typu zaprawa. Badanym obiektem był pręt stalowy osadzony w zaprawie o kształcie prostopadłościanu. Analizie pod[...]
EN The article presents results of experimental and numerical studies aimed to evaluate the possibility of condition assessment of a steel rod anchored in mortar. The tests were performed for the steel rod embedded in mortar of different lengths. One of the experimental models has been deliberately dam[...]
15
63%
Konstrukcje Stalowe
2005 nr 6 39-42
16
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 279--286
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie termografii aktywnej do nieniszczących badań elementów żelbetowych. Głównym celem opracowania było zbadanie przydatności termografii aktywnej do lokalizacji wtrąceń materiałowych w postaci prętów stalowych w elemencie betonowym. Do pobudzenia cieplnego użyto promi[...]
EN The paper presents the use of active thermography for non-destructive testing of reinforced concrete elements. The main goal of the study was to investigate the method to locate inclusions in the material as steel bars in the concrete element. For thermal stimulation used infrared heating lamp and h[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 118--121, CD
PL W artykule, na podstawie zebranych przykładów korozji atmosferycznej prętów stalowych w konstrukcjach, przedstawiono i omówiono sytuacje, w których korozja jest najbardziej niebezpieczna. Celem pracy jest przedstawienie różnicy między wpływem powierzchniowej korozji globalnej oraz korozji lokalnej, [...]
EN The aim of the work is to present the effects of corrosion on the bearing capacity of selected elements of steel structures. Discusses and illustrates the phenomenon of global and local corrosion, lists the factors that increase corrosion rate in the atmosphere. Lists and discusses situations in whi[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 60--61
PL W artykule porównano posadzki betonowe zbrojone prętami lub/i włóknami stalowymi oraz wskazano zakres ich stosowania. Na podstawie własnych doświadczeń opisano typowe defekty.
EN In the paper concrete ground floors reinforced with steel rebars or/and fibres were compared. The range of their applicationwas specified. On the basis of own experiences typical defects were described.
19
51%
Cement Wapno Beton
2014 R. 18/80, nr 3 158--165
PL Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań[...]
EN In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decrea[...]
20
51%
Cement Wapno Beton
2014 R. 18/80, nr 3 166--173
PL Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany śr[...]
EN The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new mod[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last