Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 164
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 119-124
PL W pracy przedstawiono sposób oszacowania zmian sprawności całkowitej (ogólnej) pompy wirowej odśrodkowej przy zmniejszaniu jej prędkości obrotowej poniżej prędkości znamionowej. Otrzymane zależności empiryczne oparte są dostępnych, rzeczywistych charakterystykach sprawności pomp o wyróznikach szybk[...]
EN The paper deals with the influence of rotational speed changes on centrifugal pump efficiency. The formulae for estimating pump efficiency are given on the basis of real characteristics of about 50 pumps with specific speeds n(sub q)=10...50 and range of speed changes within a=n/n(sub n)= 0,1...1,0.
2
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule pracy omówiono niektóre istotne aspekty formowania powłok natryskiwanych detonacyjnie w szczególności morfologie strefy przejściowej pomiędzy powłoką a podłożem. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów technologicznych na zmianę prędkości strumienia natryskowego formowanego energią spala[...]
EN In the paper are presented same aspects of forming layer by detonation spraying method. Particularly morphology of intermediate zone sprayed layer -substrate is showed. The influence selected technological parameters on changes of powder flux velocity formed by detonation energy of explosive gases a[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
1998 z. 38 55-71
PL W artykule wyznaczono ścisłe rozwiązania równania ruchu przy założeniu linearyzacji oraz parabolicznej aproksymacji zależności siły trakcyjnej od prędkości. Porównano wyniki oblicza- . nia przebiegów czasowych prędkości pociągu, uzyskane w wypadku zastosowania tych sposobów aproksymacji charakteryst[...]
EN In the paper the exact solution of train movement equation is given in a case of the linearization and parabolic approximation of the mutual dependence of traction force and speed. The results of the time-speed calculation are compared for both approximation approach. Practical methods of linearizat[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 81-86
PL Badania doświadczalne prowadzono w laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Katedry Ciepłownictwa Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na zbudowanym do tego celu stanowisku. Z pomiarów wynika, że najbardziej zróżnicowany rozkład prędkości występuje w najmniejszej odl[...]
EN Experimental tests were conducted in the Heat Engineering Department in Bialystok Technical University. For this purpose the new research station was built in the Ventilation and Air-Conditioning laboratory. The results show that the most differential velocity section occurs at the shortest distance[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 97-101
PL Zaprezentowano koncepcję optymalizacji metody "prowadzenia do celu" wykorzystywanej w systemie regulacji prędkości odprzęgów na stacji rozrządowej. Proponowana optymalizacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wysoką przepustowość stacji rozrządowej dzięki eliminacji zjawiska doganiania się i[...]
EN The paper presents an approach to the optimisation of the 'leading to the target' method, which is used by the system of modulation of wagons speed. This optimisation assures high level of safety and high capacity of marshalling yard by eliminating the phenomenon of catching up and collisions of wag[...]
6
80%
Logistyka
PL W pracy omówiono znaczenie pomiarów ruchu drogowego, przedstawiono stosowane metody pomiarów prędkości oraz znaczenie tych analiz z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN Meaning of measurement of road traffic discuss in work, meaning of this analysis present applicable methods of measurements of speed and meaning of this analysis from the point of view of safety of road traffic.
7
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W referacie opisane są wybrane wyniki badań wpływu prędkości na bezpieczeństwo ruchu oraz identyfikacji czynników determinujących wybór prędkości przez kierujących pojazdami. Wyniki tych badań zostały wykorzystane do sformułowania założeń i praktycznego wdrażania automatycznego nadzoru prędkości na [...]
EN The paper gives an overview of results of sample speed measurements and the research on the influence of speed on road safety. This research was a basis for creating principles for implementation of system of automatic speed control on sites of high risk, and these are presented in the paper. The me[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 7--23
PL W pracy przedstawiono zmianę parametrów eksploatacyjnych mieszadeł śmigłowych związaną ze zmianą prędkości dopływowej do mieszadła. Wyznaczono zmianę siły osiowej, zmianę strumienia objętości przepływającego przez przekrój poprzeczny śmigła oraz zmianę maksymalnej prędkości w strumieniu zaśmigłowym.[...]
9
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 251 31-42
PL W artykule przedstawiono główne parametry przepływu pyłu węglowego w pyłoprzewodach zasilających kotły energetyczne. Właściwe proporcje pomiędzy pyłem węglowym a powietrzem w głównej mierze decydują nie tylko o samym przepływie mieszaniny dwufazowej ale także o parametrach spalania w kotle energetyc[...]
EN This paper presents the main parameters of the flow of pulverized coal in pulverised coal duct. The right balance between pulverized coal and air determine not only the two-phase mixture flow but also the characteristics of combustion process in the power boiler. The flow rate and particle concentra[...]
10
70%
Drogi i Mosty
2009 nr 2 33-62
PL . W artykule przedstawiono założenia i istotę proponowanego szacowania łącznego wpływu cech drogi na prędkość, jeden z najistotniejszych parametrów drogi, charakteryzujący jej wartości użytkowe. Prędkość jest również tym elementem, na który głównie zwracają uwagę użytkownicy dróg, będący głównymi ko[...]
EN In the paper, the assumptions and the proposed concept of estimation of the total impact of the road features on the speed are presented. The speed is one of the most important road parameters, characterising its usable values. Also road users, the main consumers of road services, pay the biggest at[...]
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono pewne właściwości ramp przechyłkowych jakie powinny być spełnione celem projektowania przebiegu tras kolejowych. Przeanalizowane właściwości to:-prędkość podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej, -przyśpieszenie podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej,-wichrowatość toru.Badaniom po[...]
EN Some properties of elevated ramps to be meet during railway track design have been discussed.The analysed properties are: speed of elevation of the wheel on a super-elevated ramp, acceleration of wheel on a super-elevated ramp, crookedness of the track. Research of the above mentioned properties inc[...]
12
70%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono problem zależności prędkości na dwupasowej drodze dwukierunkowej od wybranych parametrów drogi. Wykorzystując szereg zależności analitycznych lub wyznaczonych w sposób empiryczny można ocenić, jaką prędkość v85 będzie gwarantował swym stanem technicznym dany odcinek drogi. Wykreślony w[...]
EN The paper presents the problem of relationship between velocity on two-lane, two-way highway and selected road parameters. Taking advantage of a number of analytic or empirically determined relationhips it can be evaluated which v85 velocity shall be guaranteed by the technical state of the given hi[...]
13
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 35--39
PL Rozwój systemu rowerowego we Wrocławiu. Prędkość chwilowa w ruchu rowerowym.
EN Development of bike system in Wrocław. Momentary speed in the bicycle traffic.
14
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W tekście pokazano zmiany przebiegu napięcia na wtryskiwaczach LPG w zależności od prędkości obrotowej silnika i jego obciążenia. Wykonano szereg badań i dokonano analizy otrzymanych wyników. Zaproponowano rozwiązania mogące wpłynąć na poprawę jakości pracy wtryskiwaczy LPG.
EN In article there were shown changes in process of voltage in LPG injectors depending on engine speed and load. The number of researches and analysis of the results has been made. New solution, that could make the quality of LPG inject better, were suggested.
15
61%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Porównano ze sobą dyskretyzacje wyższego rzędu składników konwekcji oparte o schemat MUSCL dla 3D laminarnego ustalonego przepływu cieczy przez kanał. Wyznaczono rozkład prędkości w kanale zakrzywionym i porównano z eksperymentem. Testowano miarę niedokładności rozwiązań stanowiącą residuum równania[...]
EN The higher-order schemes based on the MUSCL approach have been compared for the 3D laminar steady flow through a channel. The velocity distribution in the curved channel has been determined and compared with the experimental data. The measure of an inaccuracy of the solution, that was the residuum o[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów pola prędkości w szerokim zakresie posuwów, z uwzględnieniem pracy w miejscu. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem termoanemometrycznej sondy trójwłóknowej, typu zespolonego, która umożliwiła wyznaczenie modułów składowych prędkości indukowanych przez śmigło.[...]
EN The paper presents some results of investigations of velocity fields in the propeller wake. The measurements were conducted in the wide range of advance ratio. A triple hot-wire probe has been employed for this purpose. The probe allowed us to determine the absolute values of components of induced v[...]
17
61%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 6 44-48
PL Artykuł przedstawia problematykę wyboru środka transportu przez podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem czasu przejazdu jako jednego z podstawowych czynników tzw. preferencji, decydujących o wyborach konsumentów usług. Rozważania te poprzedzono zdefiniowaniem podstawowych pojęć związanych z przedm[...]
EN The article deals with the issue of passenger choice of the means of transport, highlighting the transfer time as one of the main factors influencing consumers' preferences. Two mathematical methods of modeling of the passenger demand for rail transport in the function of train velocity have been pr[...]
18
61%
Drogownictwo
2008 nr 12 418-425
PL Badania prędkości na drogach krajowych wykazały istotne przekroczenia limitów. Zaobserwowano, że limity prędkości są bardziej przekraczane w obszarach zabudowanych, w porze nocnej i na drogach z poboczami asfaltowymi. Intensywny nadzór prędkości, ze stacjonarnymi i mobilnymi fotoradarami powoduje zm[...]
EN Speed measurement on national roads showed significant exceeding of speed limits. It has been observed that speed limits are more exceeded in build up areas, during night and on roads with hard shoulders. Intensive speed management with stationary and mobile speed cameras causes reduction of averag[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 79-88
PL Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań pól prędkości w strugach wentylacyjnych rozwijających się w pomieszczeniach o różnej wielkości oraz w sąsiedztwie innych strug. Badania wykazały, że ograniczenie przestrzeni oraz zmiana tła przepływowego zmienia wartość współczynnika rozkładu prędk[...]
EN Air velocity distribution in round jets generated by various types of diffusers is calculated on the basis of the model of free isothermal, axisymmetric jet. In that case, the momentum flux value and two characteristic parameters of the jet, i. e.: velocity distribution coefficient - m and the origi[...]
20
61%
Drogownictwo
2009 nr 12 395-400
PL Pomiary prędkości pojazdów na drogach w ciągu 28 lat (1981-2008) wykazały, że w Polsce następuje ciągły wzrost średniej prędkości. Wzrost ten zależy od rodzaju pojazdów i charakteru drogi. Średnie prędkości samochodów osobowych wzrosły w tym czasie o 24-32 km/h, dostawczych o 17-22 km/h, a ciężarowy[...]
EN Measurements of vehicle speed on roads during 28 years (1981-2009) indicated that there is continuous increase of vehicle speeds. The increase depends on type of vehicle and characteristic of road. Average speed increases of passenger cars was during that time 24-32 km/h, vans 19-22 km/h and commerc[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last