Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prądy wirowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca zawiera analizę wpływu wirowych generowanych przez płozę hamulca szynowego na charakterystykę (siła hamująca w funkcji prędkości) tego hamulca. Przedstawiono model matematyczny hamulca szynowego, który umożliwia obliczenie siły nacisku płozy na główkę szyny z uwzględnieniem oddziaływania prądó[...]
EN The work contains the analysis of influence of eddy-currents generated by rail brake shoe on the characteristic (breaking force against velocity) of the brake. The mathematical model of the rail brake has been presented, which enables calculation of brake show pressure force on a rail head with cons[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono możliwości zmniejszenia prądów wirowych wywoływanych nierównomiernym rozkładem strumienia rozproszenia wzdłuż wysokości żłobka. Na przykładzie 12 przewodów elementarnych przedstawiono różne typy ich przeplotu w strefie żłobkowej oraz połączeniach czołowych uzwojenia prętowego. [...]
EN The possibilities of decrease of circulating eddy currents, which are produced by the non-uniform distribution of the leakage flux along the slot height, were showed in this article. Different types of the Roebel transposition in slot part as well as overhang part of stator winding were presented by[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 5 1331-1338
PL Grubość warstwy wierzchniej determinuje użyteczność wielu elementów konstrukcyjnych, kształtowanych z zastosowaniem technologii inżynierii powierzchni. W ramach kontroli procesów technologicznych, pomiar grubości warstw jest prowadzony w przypadku wielu produktów wytwarzanych w przemyśle, w którym o[...]
EN Thickness of the surface layer is the one of key parameters, which deter- mines properties of the elements subjected to surface treatment. As such, his parameter is very often controlled in the manufacturing processes of safety critical parts in aerospace industry. In order to reduce the cost of qua[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę niepewności pomiaru grubości ochronnych lakierowych powłok izolacyjnych na podłożu przewodzącym. Do pomiaru zastosowano metodę prądów wirowych zgodnie z normą DIN 50981. Na tle ogólnych zasad postępowania, pokazano wybrane problemy wyznaczania niepewności pomiaru gr[...]
EN The paper presents the uncertainly analysis of thickness measurement the insulation layers on ferromagnetic material. The measurement principle refers to the magnetic-inductive principle according to DIN 50981. A high measuring accuracy of insulation thickness independent from shape and type of subs[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 385-393
PL W artykule przedstawiono sposób uwzględnienia histerezy magnetycznej w analizie rozkładu indukcji i rozkładu gęstości prądów wirowych w materiale ferromagnetycznym. Rozważania przeprowadzono dla przypadku uproszczonego. Założono, że pole prądów wirowych jest płaskie, natomiast wektor natężenia (indu[...]
EN The paper presents a method of taking magnetic hysteresis phenomenon into computation of induction distribution and the eddy current distribution in the ferromagnetic material. The calculations have been done for the simplified case. It is assumed that the magnetic induction yector nas oniy one comp[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 47 111-122
PL W pracy przedstawiono trójwymiarowe obliczenia nieustalonego pola elektromagnetycznego układu cewek powietrznych z uwzględnieniem efektu prądów wirowych w ekranach przewodzących za pomocą pakietu OPERA-3d (moduł ELEKTRA TR) . Wyznaczono przebiegi czasowe mocy wnikającej do ekranów oraz energii pola [...]
EN The paper presents the application of the PC-OPERA 3d software (module ELEKTRA TR) to the calculations of the integral parameters of screened coil system in transient states. Time- dependent plots of the power penetrating the screens and the energy of the magnetic field for sinusoidal input with a t[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 47 143-153
PL W pracy przedstawiono weryfikację numeryczną programu PC-OPERA 3d dla prostego zadania tekstowego. Wyniki porównano z pracami Biro [2] oraz Szymańskiego ]3[. Dobra zgodność wyników potwierdza przydatność pakietu PC-OPERA 3d do analizy zagadnień wiroprądowych.
EN The paper presents the numerical verification of the PC-OPERA 3d software for a simply example. The calculations were compared with results prosped by Biro [2] and Szymański [3]. A good agreement of the results shows suitability of the PC-OPERA3d software to the analysis of the eddy-currents problem[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule omówiono wpływ dwóch głównych parametrów ferromagnetyka, to jest rezystywności, oraz kształtu krzywej magnesowania na rozkład indukcji w ferromagnetycznym bloku litym. Do opisu zmian indukcji i gęstości prądów wirowych wykorzystano równania macierzowe, które bazują na całkowitej postaci r[...]
9
80%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 559--561
PL W artykule przedstawiono budowę i charakterystyki wiroprądowego hamulca elektrodynamicznego, zastosowanego w układzie z asynchronicznym silnikiem klatkowym. Konstrukcja stanowiska umożliwia wyznaczanie charakterystyk silników elektrycznych pod regulowanym obciążeniem mechanicznym zapewnionym przez h[...]
EN The article presents the design and characteristics of the eddy current electrodynamic brake used in the system working with an asynchronous motor. The construction of the stand allows the determination of the characteristics of electric motors in combination with the regulated mechanical load in th[...]
10
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 236 129-142
PL W artykule przedstawiono wydajny opis matematyczny prądów wirowych przy wolnozmiennych wymuszeniach elektromagnetycznych pochodzących od płynącego w cewce prądu elektrycznego. Polem zastosowań prezentowanego rozwiązania są problemy bioelektromagnetyczne, z czego wynikają zastosowane założenia uprasz[...]
EN The article presents an efficient implementation of mathematical description of eddy-currents excited by external, time-varying magnetic fields. The presented solution deals with bioelectromagnetic problems, which results in the applied simplifying assumptions. The description was formulated on the [...]
11
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 4 112-113
PL W artykule opisano propozycję testu porównawczego umożliwiającego ocenę różnych numerycznych metod analizy przetworników wiroprądowych. Przedstawione wyniki eksperymentów i rezultaty pomiarów mogą być przydatne dla innych zespołów.
EN This paper describes the proposal of a benchmark, which enables evaluation of various numerical methods applied to analysis of eddy current transducers. The extended experiments were carried out and results of measurements will be available for other researchers.
12
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono macierze elementów skończonych dla dwuwymiarowej analizy wiroprądowej z wykorzystaniem ośmiowęzłowych czworobocznych izoparametrycznych elementów skończonych. Szczególną uwagę zwrócono na sformułowanie macierzy elementu skończonego dla przewodników w polu quasi-stacjonarnym z uwzględni[...]
EN The finite element matrix for 2D eddy current analysis using eight node quadrilateral isoparametric finite elements is presented. Special attention is taken to the formulation of the finite element matrix for conductors in the quasi-stationary field regarding applied boundary conditions and conducto[...]
13
61%
Archives of Electrical Engineering
EN The efficiency of the solid-rotor induction machines depends on axial length of rotor (including the end-regions). Determination of the best axial length is problematic because of current density distribution in the end-regions and also because of absence of dedicated methods and models. This work p[...]
14
61%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 4 59--65
PL Wnikanie wodoru powoduje występowanie naprężeń w badanym materiale. W Instytucie Mechaniki Precy­zyjnej opracowano metodę i aparaturę wiroprądową do badania naprężeń własnych. Metoda jest stosowana do badań nieniszczących w przemyśle, zwłaszcza kontroli naprężeń i zmian struktury kół zębatych w prze[...]
EN Entry of hydrogen causes occurrence of stresses in tested material. In Institute of Precision Mechanics there was worked out the original methodology and equipment for the measurements of internal stresses with the eddy current method. The method was applied to the nondestructive testing in industry[...]
15
61%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 35-48
PL W artykule przedstawiono możliwości diagnozowania wewnętrznych wad materiałowych w elementach stalowych techniką defektoskopii nieniszczącej wykorzystującą metodę prądów wirowych z pomiarem w tzw. polu dalekim RFEC (ang. Remote Field Eddy Current).
EN The article presents the possibilities for detecting of the inner material defects in the steel elements by means of the non-destructive defectoscopy technique with the use of the method of Remote Field Eddy Current.
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy omówiono straty mocy w strefie żłobkowej uzwojenia stojana turbogeneratora oraz przedstawiono wyniki obliczeń strat dodatkowych i podstawowych w pręcie warstwy górnej i dolnej dla zadanego przeplotu Roebela. Zaprezentowano podział pręta uzwojenia stojana na słupki przewodów elementarnych i s[...]
EN This paper presents the theoretical description of the power losses of the stator-winding bar for the turbogenerator slot part as well as the calculation results of these additional and basics losses for lop and bottom bar with the specific strands Roebel transposition. It was showed the split of ba[...]
17
61%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 115-120
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. In order to solve equations of the model, the finite element method (FEM), "step-by-step" procedure and Newton-Raphson process are used. Elaborated software is used for analysis of th[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano wpływ grubości próbki i rozmiaru ziarna dla stali konwencjonalnej o ziarnie zorientowanym (CGO) i stali o wysokiej przenikalności i ziarnie zorientowaym (HGO) na paskach Epsteina. Można oczekiwać, że amplituda sygnału Barkhausena MBN zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości próbki z uwagi na [...]
EN The influence of sample thickness and grain size of Conventional Grain-Oriented (CGO) and High Permeability Grain-oriented (HGO) steels on Magnetic Barkhausen Noise (MBN) of Epstein strips has been examined. It might be expected that MBN decreases with increasing sample thickness due to eddy current[...]
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metodę wyznaczania gęstości prądu indukowanego przez przemienne pole magnetyczne w ekranie trójfazowej symetrycznej linii transmisyjnej.
EN The paper presents method used to determine density of the current induced by alternating magnetic field in the shield of three-phase symmetrical transmission line.
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca dotyczy sygnałów wzbudzanych przy nieniszczącym testowaniu za pomocą prądów wirowych. Przy pomocy symulacji numerycznych wyznaczono sygnały odpowiedzi dla niesinusoidalnych sygnałów wzbudzających i defektów o różnej głębokości. Celem symulacji jest wyznaczenie zależności pozwalającej wyznaczyć[...]
EN This paper deals with response signals processing in eddy current non-destructive testing. Non-sinusoidal excitation is utilized to drive eddy currents in a conductive specimen. The response signals due to a notch with variable depth are calculated by numerical means. The signals are processed in or[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last