Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd rozruchowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 279--287
PL Praktyka eksploatacji układów zasilania pieców łukowych prądu przemiennego pokazała, że wielokrotne komutacje technologiczne transformatorów piecowych mogą stać się przyczyną uszkodzenia transformatora systemowego i innych urządzeń sieci zasilającej. W pracy zbadano wpływ konfiguracji sieci zasilają[...]
EN The practice of operating AC electrical arc furnace power supply systems has shown that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the system transformer and other system devices. To examination of supply system configuration impact on switching transient nature an example [...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 71--78
PL W pracy dokonano analizy ilości ciepła, jaka wydziela się przy przepływie prądu włączania przez uzwojenie pierwotne transformatora nadprzewodnikowego. Wyprowadzono wzór na prąd włączania w stanie rezystywnym uzwojenia oraz na podstawie prawa Joule'a wyznaczono charakterystyki zmienność ilości ciepła[...]
EN The paper presents an analysis of the heat which is separated when inrush current flows through the primary winding of the superconducting transformer. Derived formula for the inrush current in the windings resistive state and on the basis of law Joule determined the characteristics of the variabili[...]
3
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 1 (105) 89--93
PL W artykule rozważono możliwość zastosowania baterii superkondensatorów w obwodzie pośredniczącym falownika napędu drzwi kabinowych. Jej zadaniem jest dostarczenie niezbędnej energii koniecznej do uwolnienia pasażerów w stanie awarii zasilania, jak również zmniejszenie szczytowego poboru prądu. W opr[...]
EN The article presents the application possibility of using supercapacitors in the DC link of the inverter controlling car doors in lift drive. Its use is both to provide the energy required to release the passengers in the state of power failure, as well as to reduce the peak power consumption. Limit[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono ideę metod filtracji niestacjonarnego sygnału prądu rozruchowego stojana zwartego silnika asynchronicznego w bezinwazyjnej diagnostyce klatki wirnika. Pominięto opis matematyczny wybranych form analiz na rzecz wskazania praktycznych aspektów zastosowania danej metody oraz uz[...]
EN This article presents the idea of asynchronous motor’s non-stationary stator starting current, filtration methods, in the non-invasive diagnosis of the rotor cage. The mathematical description of the selected analysis forms is omitted in favor of an indication of the practical aspects of the method [...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 999--1002
PL W artykule omówione zostało zagadnienie wpływu wartości prądu pobieranego z akumulatora samochodowego na jego sprawność elektryczną. Sformułowane zostało pojęcie sprawności elektrycznej rozruchowej.
EN Paper discussed the problem of influence value load current on the starting efficiency of the car batteries. Author defines concept of starting efficiency of car batteries.
6
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 191--198
PL W artykule przedstawiono rożne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL S.A. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silnikó[...]
EN Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL S.A. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantag[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 12 100--105
PL W artykule przedstawiono różne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL SA. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników[...]
EN Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL SA. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantage[...]
8
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 77--83
PL Bezinwazyjne diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych z dodatkową klatką rozruchową jest ważnym zagadnieniem w diagnostyce eksploatacyjnej tego typu maszyn. Szczególnie jest to istotne w przypadku maszyn, dla których dokonuje się częstych i długich rozruchów. Równie ważne jest zweryfikowanie p[...]
EN Non-invasive diagnosing of induction motors with additional starting cage seems to be an important issue in operating diagnosis of this type of machines. This is particularly important in case of machinery subjected to frequent and long starts. Equally important is also to verify commonly used metho[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Prąd rozruchowy silników klatkowych dużej mocy załączanych bezpośrednio na sieć wywołuje naprężenia termiczne i dynamiczne, groźne szczególnie dla klatki wirnika. Właściwe rozwiązanie konstrukcyjne klatki ma zasadnicze znaczenie dla trwałości silnika. Pokazano przykłady, w których przez modyfikację [...]
EN High capacity induction squirrel cage motors used at different industrial drives are usually started by direct line starts. Starting current, several times higher than nominal load current, causes thermal and mechanical dynamic stresses posing hazard to motor construction. Both stator and rotor wind[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 207-211
PL Rozruch silników klatkowych wysokonapięciowych o napięciach 6000 i 10000 V odbywa się zwykle drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Wiele uszkodzeń silników jest rezultatem termicznych i mechanicznych naprężeń spowodowanych prądem rozruchowym w uzwojeniach stojana i wirnika klatkow[...]
EN Industrial AC cage rotor motors of nominal voltage 6000 and 10 000V are usually started by switching direct on line (d.o.l.). Many failures of the motors is often the result of the thermal and mechanical stresses caused by initial starting current surges in stator and rotor (squirrel cage) windings,[...]
11
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W celu ograniczenia prądu rozruchowego oraz zwiększenia momentu rozruchowego do wartości uwarunkowanej rodzajem rozruchu, uruchomienia silników pierścieniowych dokonuje się za pomocą rozruszników włączonych w obwód wirnika. Znanym i nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym do rozruchu silników indukcyjny[...]
EN Middle and large drives which work in special technological processes or work in application with many start-ups and breakings require using start-up and braking devices. A well-known modem solution for start-up of asynchronous sleep-ring motors is reactors with solid ferromagnetic core, also known [...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 64--69
PL Wielokrotne komutacje technologiczne transformatorów piecowych mogą stać się przyczyną uszkodzenia transformatora systemowego i innych urządzeń sieci zasilającej. Na przykładzie modelu jednostki piecowej z układem SVC zrealizowanego w pakiecie Matlab/Simulink, zbadano procesy przejściowe w obwodach [...]
EN The practice of operating AC electrical arc furnace power supply systems has shown that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the system transformer and other system equipment. To examination of the transients under furnace transformer energizing a model of an arc furn[...]
13
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 3 19--23
EN This article presents a new method for analysing the torque of an internal combustion engine using registered electromechanical runs and magnetic field distribution in a starter. The aim of the study was to develop a model of the starting current of an internal combustion engine and carry out verifi[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2017 z. 127 29--36
PL Przy włączaniu transformatora HTS przez jego uzwojenia przewodzony jest prąd elektryczny o wartości przekraczającej wartość prądu krytycznego nadprzewodnika. Prąd ten powoduje utratę stanu nadprzewodzenia uzwojenia pierwotnego, co może skutkować jego termicznym uszkodzeniem. Obliczono temperaturę, j[...]
EN When HTS transformer is power on, the current flow in its windings can exceeds the critical current value of superconducting. This current causes the primary winding to lose its superconductivity, that may result in thermal damage. The temperature that the winding reaches during the current flow is [...]
15
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Silniki indukcyjne klatkowe w wielu napędach przemysłowych odbywają rozruch poprzez bezpośrednie załączenie do sieci. Przepływ prądu rozruchowego wywołuje zagrożenia dla uzwojenia stojana oraz klatki wirnika. Zagrożenia w wirniku są zwykle znacząco większe. Rozwiązanie wirnika ma istotne znaczenie d[...]
EN The induction squirrel cage motors used in many industrial drive are usually started by switching direct on line. Stators and rotors windings of the motors are endangered at starting period. Stresses in rotors are usually higher, therefore the proper rotor design and its manufacturing process is of [...]
16
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Jednofazowe silniki indukcyjne są powszechnie stosowane w przemyśle oraz AGD. Charakteryzują się one jednak stosunkowo niską sprawnością oraz momentem rozruchowym. Metody optymalizacyjne oraz dwuwymiarowy model polowo-obwodowy można z powodzeniem zastosować w projektowaniu prototypów (wirtualnych) n[...]
EN Single-phase induction motor are widely used in industry and home appliance devices. However, they are characterized by relatively low efficiency and starting torque. Using a finite element model combined with optimization methods can be useful in designing new prototypes (virtual) or to improve exi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last