Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  próba ściskania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL Do podstawowych funkcji hełmu strażackiego należy przechwycenie energii obciążenia zewnętrznego i jej rozproszenie w sposób bezpieczny dla strażaka ratownika. Wkładka absorpcyjna to drugi element, po skorupie, absorbujący energię uderzenia. Wykonana jest zwykle ze sztywnych materiałów porowatych, np[...]
EN A basic function of firefighter’s helmet is to absorb the energy of external load and disperse it in a safe manner for a firefighter. The absorptive insert is a second component after helmet’s shell absorbing impact energy. It is usually made of a rigid porous material such as for example polyuretha[...]
2
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawione dane doświadczalne umożliwiają badanie asymptotycznego zachowania się piasku w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanego płaskiego stanu odkształcenia z konsolidacją w jednoosiowym stanie odkształcenia, korzystając z nowo zaprojektowaneg[...]
EN Experimental data are presented, which allows the asymptotic behaviour of sand under plane-strain conditions to be studied. K0 consolidated plane-strain tests were conducted using a new plane-strain apparatus under strain path-controlled conditions. The stress-strain behaviour of sand in very loose [...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praktyczne zastosowanie wyrobów wytwarzanych niekonwencjonalnymi metodami, takimi jak SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selectve Laser Sintering) oraz metali o strukturze mikro- i nanokrystalicznej jest uwarunkowane znajomością charakterystyk ich właściwości. W pracy przedstawiono wyniki badań uzy[...]
EN Practical application of products made by unconventional methods such as SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selective Laser Sintering) as well as metals with micro- and nanocrystallic structure requires knowledge of broad characteristics of their properties. The paper present investigation results [...]
4
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 364-368
PL Kompozyt magnez-eutektyka (mieszanina faz Mg17Al12 i roztworu stałego aluminium w magnezie) został wykonany poprzez spiekanie arkuszy magnezu i aluminium. Próbki kompozytu o różnym stosunku grubości warstw magnezu do grubości warstw o strukturze eutektyki poddane zostały próbie ściskania. Badania pr[...]
EN Magnesium-eutectic mixture (Mg17Al12 and solid solution of aluminium in magnesium) layered composite has been prepared by sintering magnesium and aluminium sheets. Samples of the composite with different thickness ratio of the magnesium layers to the layers containing eutectic mixture were examined [...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 127-132
PL W artykule podjęto próbę określenia obszaru ściskanej próbki cylindrycznej, który pozwoli na prawidłowe wyznaczenie zależności między rozwojem mikrostruktury a globalnymi parametrami kształtowania plastycznego. Doświadczenia przeprowadzono za pomocą symulatora Gleeble3800, w którym odkształcano cyli[...]
EN The main aim of the paper was to determine the representative area in the cylindrical samples in which the local deformation parameters are equivalent to the global ones. Based upon the finite-element simulations and microstructure observations, a location of representative area was proposed. It was[...]
6
75%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2001 vol. 10 78-85
PL W opracowniu przedstawiono wyniki z próby ściskania dla stali 19 MNCr5G. badania przeprowadzono w zakresie temperatur 900'C-1300'C z krokiem 100'C przy prędkościach odkształcenia 01,1 i 10s-1.Stosowano wartość maksymalnego odkształcenia równą 0.6. Na podstawie wyników badań sporządzono krzywe płynię[...]
EN Results of compresion tests of 19NnCr5G steel grade are presented in this paper. Experimental works were curried out at: temperature of 900, 1000, 1100, 1200 and 1300'C, strain rate of 01, 1 and 10 s-1, effective strain of 0-0.6. Flow curves of analyzed steel grade are given on figurers. Also equati[...]
7
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono badania prowadzone pod kątem zdolności kształtowania stopów z układu Fe-Al na drodze obróbki cieplno-plastycznej. Analizowano wpływ wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność. Po odlaniu i wyżarzaniu stopy poddano próbie osiowosymetrycznego ściskania [...]
EN The alloys based from the Fe-Al system with intermetallic phases belong to materials for high-temperature applications with good creep resisting and mechanical properties. Limitation on the capacity for a broad their application as an alternative to expensive alloy steels of specific properties, is [...]
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 87--96
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych odlewniczego stopu Fe-40%at Al przeprowadzonych za pomocą próby ściskania w temperaturach do 700°C w środowisku argonu i powietrza. Wykazano wzrost właściwości plastycznych badanego stopu w temperaturach powyżej 600°C.
9
75%
Kompozyty
2005 R. 5, nr 1 99-103
PL Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych kompozytów poddanych próbie jednoosiowego ściskania. Osnowę kompozytów stanowił stop Mg - 6% wag. Zn. Badane kompozyty były umacniane zmiennym udziałem wagowym cząstek węglika krzemu, wynoszącym 10, 20 i 30% wag. Kompozyty wytworzono prostą i niedro[...]
EN The results of mechanical testing of magnesium matrix composites under compression have been presented. The Mg - 6 wt.% Zn alloy was used as a composite matrix. The investigated composites were reinforced with different amount of silicon carbide particles, namely 10, 20 and 30 wt.% of SiCp. A simply[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Since titanium powder metallurgy poses opportunities for the manufacture of a range of components, there now exists the need to establish its performance characteristics under industrial conditions that these components need to operate under. In line with this, there is a need to analysing amongst o[...]
11
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Stop aluminium o składzie chemicznym AlMgSi przygotowano metodą proszkową. Wykonano badania takie jak próba ściskania swobodnego pierścieni i walcowatych, ECAR (wyciskanie w kanale kątowym z walcowaniem) w celu wyznaczenia współczynnika tarcia, krzywych naprężenie-odkształcenie oraz podatności mater[...]
EN The aluminium alloy with chemical conception AlMgSi prepared by PM (powder metallurgy) technology was used. The experiments such as a ring and compression test, ECAR (equal channel angular rolling) for determination of friction coefficient, stress-strain curves and material workability based on anal[...]
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem prezentowanych badań było porównanie podatności do odkształcania na gorąco nowych materiałów z tradycyjnymi mosiądzami ołowiowymi w aspekcie ich zastosowania na elementy łączników instalacyjnych. Badaniom poddano mosiądze CuZn38Bi2 oraz CuZn22Si3, a materiałem porównawczym był mosiądz ołowiowy[...]
EN The objective of the presented study was to compare hot formability of new materiale with classical lead containing brasses with respect to their application for components of hot formed installation connectors. The investigations covered CuZn38Bi2 and CuZn22Si3 brasses, and as a reference material [...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Porównano odkształcenie plastyczne, sprężyste i całkowite nowych gatunków polimerów GUR 1020 i 1050 na implanty medyczne. Stwierdzono większą odporność polietylenu 1050 na deformację trwałą i lepsze właściwości sprężyste. Wykazano, że modyfikacja radiacyjna podwyższa odporność obu gatunków UHMWPE na[...]
EN A comparison is made of plastic, elastic and total deformation of new grades of GUR 1020 and 1050 polymers used in medical implants. Polyethylene 1050 has been found to have higher resistance to permanent deformation and better elastic properties. It has been shown that radiation modification increa[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy dokonano metodą mikroindentacji oceny skuteczności modyfikacji radiacyjnej polietylenu GUR 1020 i 1050 przeznaczonych na elementy endoprotez. Uzyskane charakterystyki mikromechaniczne wykazały, że napromieniowanie elektronami podwyższa odporność badanych gatunków polimeru na odkształcenie pl[...]
EN The paper includes an assessment of the effectiveness of radiation modification, through microindentation, of GUR 1020 and 1050 polyethylene used for elements of endoprostheses. The micromechanical characteristics obtained have shown that irradiation with electrons enhances the resistance to plastic[...]
15
63%
Kompozyty
2011 R. 11, nr 2 125-129
PL Do wytworzenia kompozytów włóknistych miedź-fazy międzymetaliczne zastosowano metodę metalurgii proszków a następnie wyciskanie. Mieszaniny proszku miedzi i proszku tytanu dodanego w ilości: 1 ; 2.5 i 5% były prasowane na zimno i spiekane w temperaturze 850°C. Następnie spieki poddano wyciskaniu met[...]
EN Copper-intermetallic fibrous composites were produced using the powder metallurgy method followed by extrusion. The mixtures of Cu powder with 1 wt.% Ti; 2.5 wt.% Ti and 5 wt.% Ti powder were cold pressed and sintered at a temperature of 850°C. The sintered material was extruded using the KOBO metho[...]
16
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Limitation on the capacity for a wide application of intermetallics from the Fe-Al system results from their insufficient plasticity. It is a factor which inhibits further development of intermetallics as constructional materials. Under this study, research has been conducted on the capacit[...]
17
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The favourable properties of magnesium account for the fact that it is applied not only in cast structural components but also in those subjected to plastic working. Currently, intensive works are conducted to optimize the processes of plastic working of these alloys The following work conc[...]
18
63%
Archives of Materials Science
EN Transmission electron microscopy (TEM) investigations of dislocation microstructure have been performed on polycrystalline Cu subjected to the oscillatory compression test and the compression test. The aim of this work is to reveal how the complexity of mode deformation realized by the oscillatory c[...]
19
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2011 Vol. 56, iss. 4 1007-1007
PL Zbadano własności mechaniczne stopów odlewanych oraz spieków Ni75Al(25-x)Crx z zastosowaniem metody ściskania. Próby przeprowadzono w szerokim zakresie składów oraz temperatury. Wytypowano stopy i spieki o najkorzystniejszych własnościach mechanicznych z punktu widzenia zastosowania tych materiałów [...]
EN Mechanical properties of the Ni75Al(25-x)Crx cast alloys and sinters were investigated using compression tests conducted within a wide range of compositions and temperature. The alloys and sinters exhibiting the best mechanical properties from a point of view of their intended use as constructional [...]
20
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2017 R. 62, nr 6 20--24
PL W artykule przedstawiono wyniki prób ściskania w temperaturze pokojowej dwóch stopów aluminium serii 6xxx, stopu 6101 oraz 6082. Wyniki posłużyły do wyznaczenia krzywych umocnienia w postaci naprężenia uplastyczniającego w funkcji odkształcenia rzeczywistego badanych stopów. Pozwoliły również na wyp[...]
EN In this paper compression tests results of 6101 and 6082 aluminium alloys are presented. Based on the re'ceived results, strain hardening characteristics were determined as a relationship of the true stress vs. twe strain. Strain hardening curves were described by linear eąuations, which can be used[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last