Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pozzolanic activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 1 36--38
PL W artykule przedstawiono problematykę utylizacji wyeksploatowanych ceramicznych izolatorów elektrycznych. Opisano przyczyny i miejsca powstawania odpadu. Materiał do badań własnych pozyskano z firmy prowadzącej prace remontowe linii napowietrznych. Izolatory rozkruszono i wytworzono z nich pył. Cele[...]
EN The article presents the problem of utilization of worn out ceramic insulators. The causes and locations of the waste are described. Own research material was obtained from the company conducting overhaul of overhead lines. Insulators were crushed and dust was produced. The aim of the study was to s[...]
2
100%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 1 105--113
EN In this study, properties and peculiarities of hydration processes as well as paste microstructure of blended cements containing 10% by weight of natural zeolite were investigated. Free calcium hydroxide content, crystalline hydration products and microstructural architecture of hydrated cement past[...]
3
84%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 110-123
PL W pracy dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu popiołu z osadu na właściwości świeżych zaczynów i zapraw. Stwierdzono, że dodatek powoduje[...]
EN The short review of previous attempts of sewage sludge ash utilization in different branch of civil engineering was made in the paper. The experimental test results concerning the influence of the sewage sludge ash on the property of fresh pastes and mortars are presented. It was found that the addi[...]
4
84%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania szkła występującego w krzemionkowych popiołach lotnych, przy czym do badań użyto dwóch rodzajów próbek popiołów - z pierwszej i trzeciej sekcji elektrofiltru. Próbki te podzielono na dwie frakcje ziarnowe od 0 do 16 mikrometra i od 16 do 32 mikrometra. Pod względem składu chem[...]
EN The glass in silceous fly ash was investigated and two kinds of samples were used - from first and third sections of electro-precipitator. These samples were divided into two grain fractions: 0 - 16 micrometer and 16-32 micrometer. The chemical composition of these fractions were differing principal[...]
5
84%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 212-218
PL Termiczna mineralizacja osadów ściekowych jest jedną z nowoczesnych metod ich zagospodarowania. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad możliwością wykorzystania popiołu powstającego w wyniku termicznej mineralizacji osadu jako aktywnego dodatku do zapraw lub betonów. Popiół powstający w wyniku spal[...]
EN The thermal mineralization of sludge is one of modern methods of its disposal. The paper deals with the investigations concerning the possibility of utilization the ash derived from the thermal mineralization of sludge as the active addition to mortars or concretes. The analogy between the ash from [...]
6
67%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wymagania dotyczące ochrony środowiska, takie jak: ograniczenie emisji CO2, NOx i SO2 spowodowały coraz większe zainteresowanie nowymi technologiami energetycznego wykorzystania węgla. Jedną z testowanych i promowanych obecnie technologii jest zgazowanie węgla. Jednak, jak każda technologia produkcj[...]
EN Requirements for environmental protection, such as reducing emissions of CO2, NOx, and SO2 are the reason for growing interest in new technologies for coal utilization. One of the most promoted technologies is coal gasification. However, like any technology using coal, this process produces wastes -[...]
7
67%
Cement Wapno Beton
2014 R. 18/80, nr 5 323--333
PL W pracy omówiono metody oznaczania aktywności pucolanowej popiołów lotnych i wybrano trzy, które zastosowano w badaniach. Były one następujące: metoda chemiczna ASTM C 379-56 oraz dwie metody fizyczne: Fratiniego i normową PN-EN 450-1. Badano popioły z węgla kamiennego i brunatnego z palenisk pyłowy[...]
EN In the paper the method of pozzolanic activity determination are discussed and three of them are chosen for the fly ashes tests. They are: chemical method ASTM C 379-56, two physical method: one of Fratini and the second according to PN-EN 450-1 standard for comparison. The fly ash from black coal a[...]
8
67%
Cement Wapno Beton
PL Praca omawia metody separacji i technologii wykorzystania odpadów, odzyskiwanych ze starych składowisk, jako aktywnych dodatków mineralnych do produkcji cementu. Przedmiotem badań był popiół lotny pobierany ze składowiska położonego w pobliżu nieczynnej już elektrowni opalanej węglem, w Hiszpanii, a[...]
EN In this study the technology of fly ash and slag from the old landfill reusing as active mineral addition for cement manufacture is presented. The material of this landfill located in Spain, nearby the abandoned coal-fired power plant, was ground and separated in some tractions to study the possibil[...]
9
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2013 R. 6, nr 15 70--80
PL Celem pracy była ocena przydatności gez wapiennych z rejonu Ożarowa jako aktywnego składnika spoiw hydraulicznych, w których podstawowym nośnikiem cech użytkowych jest zmielony klinkier portlandzki. W pracy określono skład chemiczny gez, ich aktywność pucolanową, skład fazowy (XRD, DTA, TG) oraz dok[...]
EN The research was made to assess the usefulness of calcareous gaize from the Ożarów region as an active component of hydraulic binders based on Portland clinker. The following characteristics of the mineral were determined: chemical composition, pozzolanic activity, phase composition, and morfology ([...]
10
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 19 82--92
PL W artykule przedstawiono wyniki badań aktywności hydraulicznej popiołów lotnych wapniowych oraz aktywności pucolanowej popiołów lotnych krzemionkowych, stosowanych do spoiw drogowych i mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, określonych w normie PN-EN 14227-4. Badaniom poddane były wybrane popio[...]
EN Article describes research result of hydraulic activity of calcareous fly ash and pozzolanic activity of siliceous fly ash used for hydraulically bound mixtures specified in norm PN-EN 14227-4. The conventional fly ashes from the combustion of coal and lignite were tested. The impact of the methods [...]
11
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/II 403--410
PL Jednym z możliwych sposobów recyclingu odpadów szklany jest uzycie ich jako dodatek do cementu. Wielu autorów uważa szkło jako dodatek pozzolanowy z powodu wysokiej zawartości SiO2 oraz fazy amorficznej i sugerują jego używanie zamiast cementu w ilości 10-30 %. Jednakże wysoka zawartość R2O w szkle [...]
EN One of the possible ways of glass waste recycling is its usage as an additive to cement. A great number of authors consider glass a pozzolanic additive due to the high content of SiO2 amorphous phase and suggest to use it instead of cement in amount of 10-30%. However the high content of R2O in glas[...]
12
67%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 185--192
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych zeolitu - klinoptilolitu (Z), na podstawie których została oceniona jego przydatność do zastosowania w produkcji materiałów budowlanych. Analizowano wpływ zeolitu na proces hydratacji mieszanin z wapnem, cementem portlandzkim[...]
EN This paper presents the results of physical and chemical properties of zeolite - clinoptilolite (Z), on the basis of which its usefulness in different terms and applications was assessed. Same pozzolan was also investigated and analyzed in term of the changes that it causes in the system pozzolan - [...]
13
59%
Cement Wapno Beton
2017 R. 22/84, nr 4 328--336
PL Uzyskano trzy syntetyczne szkła w laboratorium, które odpowiadały swym składem i właściwościami tej fazie występującej w krzemionkowych popiołach lotnych. Zbadano budowę tych szkieł z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni. Stwierdzono, że syntetyczne szkło o większym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2C[...]
EN The three synthetic glasses were obtained in laboratory, which composition were close to the composition of this phase in siliceous fly ash. The network of these glasses was examined using the infrared spectroscopy. It was establish that the glass with higher ratio Al203/(Na2O+K2+2CaO) the network i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last