Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2003 nr 8 262-263
PL Podwieszanie przewodów do konstrukcji mostów wymaga spełnienia wielu warunków.
2
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnej plantacji wierzby energetycznej założonej na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Określono wpływ wybranych czynników na przyrosty wierzby energetycznej. Do czynników tych zaliczono: termin sadzenia (wiosna, jesi[...]
EN The paper presents results of tests carried out at experimental basket willow plantation created at the Faculty of Engineering and Energetics in Agriculture at Agricultural University of Cracow. The effect of selected factors on basket willow increments was determined. These factors included: planti[...]
3
75%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 9 359--360
PL Przedstawiono propozycję wprowadzenia tzw. ekologicznej stabilizacji rzeki [ESR], poprzez wykonanie - podobnie jak kiedyś na Odrze czy Noteci - kilku niewielkich stopni piętrzących, stosując jednak zamiast jazów kozłowych gumowe bukłaki wypełnione wodą. Urządzenia takie funkcjonują od wielu lat za g[...]
EN The article proposes introduction of the so-called ecological stabilisation through construction of several small damming stages, using rubber canteens filled with water instead of needle weir, as carried out on the Oder or Noteć rivers. Such facilities have been used for many years in other countr[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Bezpieczeństwo manewrującego statku po akwenie portowym w znacznej mierze zależy od zapasu wody pod stępką (ZWPS). Porty są budowane do obsługi statków o określonych wymiarach. Lecz w wielu przypadkach istniejące porty stoją wobec konieczności przyjmowania statków większych niż te, dla których zosta[...]
EN The safety of navigation of a ship manoeuvring within port waters mainly depends on its under keel clearance (UKC). The ports are built to service the ships of given dimensions. But in many cases existing ports are expected to handle the ships greater than those for which they were designed. The bui[...]
5
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2013 T. 13, z. 3 55--62
PL W pracy przedstawiono analizę zmian położenia zwierciadła wody gruntowej i powierzchniowej na obiekcie melioracyjnym Piwonia-Uhnin w przekroju Sosnowica, w warunkach regulowanego odpływu. Rowy melioracyjne mają głębokość 0,8–1,2 m; często są zamulone i zarośnięte turzycą. Zróżnicowanie położenia zwi[...]
EN The paper presents an analysis of fluctuations in the water level of ground and surface water in a drainage object Piwonia-Uhnin at Sosnowica. Drainage ditches have a depth of 0.8–1.2 m, are of ten silted and overgrown with sedge. Current diversity of water level in the study area was recognized on [...]
6
63%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 2 141-153
PL W pracy wykorzystano materiał archiwalny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczący średnich miesięcznych poziomów wody jezior: Jamno (Unieście), Bukowo (Bukowo Morskie), Gardno (Gardna Wielka) i Łebsko (Izbica) z okresu od 1961 do 2000. Analizowano miesięczne, sezonowe i roczne wartości p[...]
EN The archival material in this paper originates from The Institute of Meteorology and Water Management and concerns mean monthly values of water level for Jamno Lake (Unieście), Bukowo Lake (Bukowo Morskie), Gardno Lake (Gardna Wielka) and Łebsko Lake (Izbica) from the period 1961 to 2000.The monthly[...]
7
63%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przestawiono model poziomu wody w walczaku zaprojektowany w środowisku MATLAB/ Simulink, który pozytywnie zweryfikowano podczas badań symulacyjnych w różnych warunkach ruchowych typowych dla obiektu energetycznego o mocy 200 MW, a następnie wykorzystano do modyfikacji układu automatycznej[...]
EN The paper presents the drum water level model implemented in MATLAB/SIMULINK. The model was positively verified during simulations under different operating condition, typical for 200 MW power plant. Subsequently the model was used to modify the drum water level control system during the dump of the[...]
8
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Środkowa część południowej Polski to kraina jezior antropogennych. Na powierzchni 6766 km2 (Górnośląskie Pojezierze Antropogenne) występują aż 4773 zbiorniki wodne, które łącznie zajmują 185,5 km2. Kilkanaście największych zbiorników pełni funkcje przeciwpowodziowe i jest źródłem wody do celów komun[...]
EN The central part of southern Poland is a land of anthropogenic lakes. Within an area of 6,766 km2 as many as 4,773 water bodies are present with a total area of 185.5 km2. Around a dozen of the largest water bodies serve flood protection purposes and are sources of water for municipal, industrial, a[...]
9
63%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 4 585--592
EN This paper analysed the influence of the gradient of water levels (-54–120 cm) on Acorus calamus (A. calamus) young shoots in terms of their growth characteristics (germination rate, basal stem, height and biomass), leaf characteristics (number, area and moisture content), chlorophyll (chl) fluoresc[...]
10
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 4 517--539
PL Celem pracy jest określenie zmian zasolenia i poziomu wody jeziora Jamno, jakie zaszły w wyniku budowy wrót przeciwsztormowych. Jest to o tyle istotny aspekt, gdyż w przypadku jezior przybrzeżnych raczej dąży się do „otwarcia” obiektu na bezpośrednie oddziaływanie morza, a nie jego „zamykanie”. Oczy[...]
EN The aim of the study is to determine changes in salinity and water level of the Lake Jamno, which occurred as a result of the construction of the storm gate. It is very important aspect, as in the case of coastal lakes rather seeks to “open” object on the direct impact of the sea, and not his “closi[...]
11
51%
Logistyka
PL W pracy scharakteryzowano niskie poziomy wód w ujściowym odcinku rzeki Odry od Gozdowic do Świnoujścia. Wyniki wskazują na typowo rzeczny charakter wahań poziomów wody dla stacji wodowskazowej Gozdowice i morskie oddziaływanie na zmiany poziomu wody dla pozostałych stacji wodowskazowych w dolnym odc[...]
EN In this work one characterized low waters levels in the lower section of the Odra river from Gozdowice to Świnoujście. Results indicate the typical, fluvial character of fluctuations of water levels at the gauge station Gozdowice and the sea-influence on changes of the water level for remaining wate[...]
12
51%
Gospodarka Wodna
2016 Nr 8 266--267
PL Autorzy w opracowaniu poruszyli tematykę związaną z bioerozją, która występuje poniżej zapory we Włocławku. Swoje badania skupili na wpływie jaskółki brzegówki (Riparia riparia), która wykopując nory w wysokich brzegach koryta Wisły destabilizuje je. Dodatkowym czynnikiem są zmiany poziomu lustra wo[...]
EN The article brings up the subject of bioerosion occurring downstream of the Włocławek dam. The research carried out by the authors focused on the impact of the activity of the sand martin (Riparia riparia), which, making burrows in the high banks of the Vistula River, destabilizes it. Another factor[...]
13
51%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 9 18--24
PL Szczegółowo przedstawiono istniejące jeszcze w Poznaniu znaki i tablice powodziowe. Określono, które i dlaczego wskazują rzeczywisty poziom powodzi historycznych, a które są znakami orientacyjnymi lub tylko tablicami informacyjnymi.
EN Still existing flood marks and boards were shown in details. It was determined which of them define the real level of historical floods, and which are only approximate marks or information boards.
14
51%
Transport Problems
PL Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenie portowym zależy od wielkości zapasu wody pod stępką (UKC). Porty są budowane do obsługi statków o określonych maksymalnych parametrach. Jakkolwiek w wielu przypadkach istniejące porty stają wobec potrzeby obsługi statków większych niż te, dla których zo[...]
EN The safety of a ship which manoeuvres within a port area depends to a large extent on the underkeel clearance (UKC). Ports have been built to handle ships of specific maximum parameters. In many cases, however, the existing ports face the need to accept ships larger than those they were designed for[...]
15
51%
Acta Geophysica
2018 Vol. 66, no. 4 717--730
EN Accurately forecasted reservoir water level is among the most vital data for efficient reservoir structure design and management. In this study, the group method of data handling is combined with the minimum description length method to develop a very practical and functional model for predicting re[...]
16
51%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 2 48--52
PL Opisano wyniki własnej metody badania niestabilności stanów wody oraz wielkości przepływów, wprowadzając innowacyjną klasyfikację budowli piętrzących wodę. Podział budowli piętrzących na klasy oparto na kryterium prędkości krytycznej, mając na względzie minimalizację wpływu procesów biologicznych, e[...]
EN The results of author’s method for evaluation of water levels (and discharges) instability as the function of time are described and new environmental classification of water headworks is proposed, based on design criteria with application “instability factors” for determination water levels (and di[...]
17
51%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2010 nr 13 53-63
PL W pracy przedstawiono porównanie wyników badań na płaskim fizycznym modelu wału przeciwpowodziowego z wynikami modelowania numerycznego metodą elementów skończonych (MES). Modelowanie numeryczne przeprowadzono z zastosowaniem programu PLAXIS, dane z doświadczeń opracowano za pomocą programu geoPIV. [...]
EN The paper compares the results of a study on a plane physical model of a flood embankment with the outcome of a numerical modeling using the finite element method (FEM). The numerical modeling was performed with the PLAXIS software package while the empirical data were processed with the geoPIV prog[...]
18
51%
Polish Journal of Ecology
EN Poyang lake area (1000–3246 km2) is the most important wintering ground for the globally critically endangered Siberian crane (Leucogeranus leucogeranus). More than 98% of the Siberian crane population overwinters in Poyang lake area. Remote-sensing and the spatial analysis tools of geogr[...]
19
51%
Polish Journal of Ecology
2018 Vol. 66, nr 2 126--138
EN Liparis loeselii (L.) Rich. is an endangered orchid species which occurs in wetland habitats. For successful conservation of this orchid it is necessary to recognize its adaptive traits and special habitat requirements. Therefore, we examined morphological and anatomical traits in relation to the wa[...]
20
38%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 3 138--142
PL Przedstawiono zmiany norm projektowania geotechnicznego PN-EN 1997-1 i -2. Opisano bliżej kierunki i stan prac nad „II generacją” eurokodów, określone podczas posiedzenia Komitetu SC7 i Grup WG w Warszawie.
EN The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described and reviewed works on “2nd generation” of Eurocodes and developments implemented during the meeting of SC7 and WG Groups in Warsaw.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last