Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2005 Vol. 9, nr 1 169--176
PL Inspiracją do napisania tego artykułu była 70 rocznica urodzin Profesora Cezarego Szczepaniaka. Jego działalność naukowa obejmuje szerokie obszary wiedzy związanej z motoryzacją poświęcone zarówno konkretnym rozwiązaniom inżynierskim jak też badaniom teoretycznym, które cechuje umiejętność spojrzeni[...]
EN Inspiration to writing this paper was the 70th anniversary of professor Cezary Szczepaniak birthday. His scientific activity covers wide areas of knowledge connected with automotive and is sacrificed to both engineering structures as well to theoretical researches, which characterizes skill of synth[...]
2
38%
Logistyka
PL Ryzyko transportu materiałów niebezpiecznych uwzględniające poszczególne etapy procesu transportowego może być analizowane ze względu na szereg kryteriów, z czego za istotne kryteria można uznać: potencjalny zakres negatywnego oddziaływania na środowisko, ewentualne szkody w infrastrukturze technicz[...]
EN A risk associated with the particular stages of the transport process of hazardous materials can be analyzed and classified due to a number of criteria. As the essential criteria for th classification one can consider the potential environmental impact, possible damages in the transport infrastructu[...]
3
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1782--1788
PL Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indy[...]
EN Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal an[...]
4
38%
Logistyka
2015 nr 4 8272--8280, CD 2
PL Organizacja zadań związanych z ratownictwem technicznym jest zaliczana do zasadniczych elementów składających się na poziom bezpieczeństwa strażaka oraz minimalizacji związanego z akcją ryzyka. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego potwierdziły istotny wpływ sposobu organizacji ratownictwa tec[...]
EN The organization of tasks associated with technical rescue is known to be essential element of a firefighter's safety providing and minimization of the risk associated with the rescue operation. The results of the survey confirmed the significant impact of the organization of technical rescue on the[...]
5
38%
Archives of Transport
PL Artykuł formułuje kwestię bezpieczeństwa w zastosowaniu wodoru jako paliwa napędowego samolotów i samochodów. Po krótkim przeglądzie właściwości wodoru i rozpatrzeniu idei zastosowania go jako paliwa w lotnictwie i transporcie samochodowym poddano analizie podstawowe aspekty ryzyka i bezpieczeństwa [...]
EN Due to its promising properties, hydrogen has become increasingly interesting for transportation applications. Nevertheless, possible applications also require answers to a question how to establish and demonstrate sufficient safety to achieve society's acceptance and approval of authorities. This p[...]
6
32%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Wiele analiz strukturalnych uszkodzeń kadłubów masowców opartych jest na badaniu zmęczenia materiałów i procesów korozji. Opracowano różne modele teoretyczne i empiryczne w celu opisania charakterystyk zależnych od czasu korozji struktur okrętowych. Zgodnie z istniejącymi przepisami morskich towarzy[...]
EN Numerous bulk carrier hull structural damage analyses are based on the study of fatigue of materials and corrosion processes. Different theoretical and empirical models have been developed to describe the time-dependent characterization of corrosion of ship structures. In accordance with the existin[...]
7
26%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka[...]
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level po[...]
8
23%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 403--420
PL Zgodnie z przepisami dyrektyw UE, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, głównie poprzez zapobieganie ryzyku zawodowemu. Zatem organizując proces pracy, należy dążyć do unikania ryzyka, natomiast rodzaj ryzyka, którego nie można uniknąć trze[...]
EN In accordance with EU directives the primary responsibility of employers is to ensure the safety and health of employees mainly through prevention of occupational risks. Therefore, organizing the work process should avoid risk, and the type of risk that cannot be avoided must be properly assessed an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last