Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2011 nr 4(60) 21-26
PL Systemy SRK wymagają szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji. Ze względu na bardzo wysokie koszty awarii, dziedzina ta jest przedmiotem podlegającym regulacjom wielu norm opisujących formalne metody obliczania poziomu bezpieczeństwa (oznaczony, jako poziom nienaruszalności bezpiecz[...]
EN Railway traffic control systems require extremely high level of operational safety. Due to very high costs of safety failure, this field is subject to the regulation by numerous norms, which describe formal methods of safety level calculation (denoted as Safety Integrity Level - SIL). Such an analys[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 289-298
PL Norma PN-EN 61508 wprowadza kryteria probabilistyczne dotyczące wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE, które związane są z poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Dla systemów sterowania i zabezpieczeń, pracujących w trybie rzadkiego przywołania do działania, kryterium tym jest przecięt[...]
EN The standard PN-EN 61508 introduces some probabilistic criteria for the E/E/PE systems that can operate in different modes of operation, which are related to the safety integrity level (SIL). For the control and protection systems, operating in a low demand mode, the criterion is the average probabi[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 4 135-138
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i użytkowaniem programowalnych systemów sterowania i zabezpieczeń. Są one wdrażane coraz częściej jako systemy elektryczne/ elektroniczne i programowalne elektroniczne (E/E/PE) zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa funkcj[...]
EN In this paper the selected issues associated with the design and operation of the programmable control and protection systems are presented. They are more and more often implemented as electrical/electronic and programmable electronic systems (E/E/PE) according to a functional safety concept, descri[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 5 661--669
PL W opracowaniu przedstawiono weryfikację poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) zintegrowanego systemu kontroli zagrożenia pożarowego i wybuchowego dla jednego z zakładów branży chemicznej w Polsce. Analiza, poprzedzona przeglądem dotychczasowych opracowań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonaln[...]
EN This paper presents a verification of Safety Integrity Level (SIL) for controlling fire and explosive hazards integrated system located in one of the plants in chemical industry in Poland. The analysis, conducted in accordance with IEC 61508 standard, were preceded by reviewing of existing studies i[...]
5
84%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 25-40
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z weryfikacją poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono ilościową metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wska[...]
EN The article addresses some important issues of the functional safety analysis, namely the safety integrity level (SIL) verification of distributed control and protection systems with regard to security aspects. A quantitative method for SIL (IEC 61508) verification, based on so called differential f[...]
6
84%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 3 101--114
PL W artykule przedstawiono zaproponowaną metodykę obliczeń prawdopodobieństw PFD dla układów związanych z bezpieczeństwem, uwzględniającą specyfikę ich eksploatacji i odnawiania. Zaproponowana metoda oparta jest na procesach Markowa i umożliwia uwzględnienie faktu testowania elementów po wykonaniu ich[...]
EN The paper presents a proposed methodology of calculating the PFD values for safety related systems, which accounts for the specific character of their operation and repair. The proposed method is based on Markov processes, and it allows one to account for the testing of elements after repair or rene[...]
7
84%
Archives of Transport System Telematics
EN Nowadays, there are available on the market not only standard PLCs (Programmable Logic Controller) but also safety PLC´s. These are primarily designed for industrial applications. Their guaranteed safety properties, however, enable to be used in applications, in which the usage of PLC has not been c[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa maszyn polegajacą na obliczaniu poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level). Problematyka bezpieczeństwa maszyn została przedstawiona w kontekście obowiazujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych. Na podstawi[...]
EN The article presents a method for determining machine safety by calculating the safety integrity level (SIL). Problems of machine safety were presented in the context of applicable legal regulations and international standards. On the basis of the literature and standards, methods for determining th[...]
9
84%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 2(102) 179--184
PL Efektywne sterowanie napędami maszyn jest obecnie możliwe dzięki przyjęciu architektury rozproszonej systemu sterowania i wykorzystaniu programowalnych sterowników logicznych połączonych za pomocą elementów podsystemu transmisji danych (magistrali miejscowej). System sterowania w architekturze rozpr[...]
EN The effective control of machinery drives is presently possible thanks to control systems with distributed architecture solutions made by application of programmable logic controllers (PLC) connected together with data transmission subsystem elements (fieldbus). The control system with distributed a[...]
10
67%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents the principles of the Automated System for Management Depot. ASMD system includes: - Identification System designed to recognize individuals who enters into depot (marker RFID), - Radio Data transmission system, dedicated fibre optic network, - The place for dispatcher with termin[...]
11
67%
Archives of Transport System Telematics
EN The analyses were aimed at determination of failure effects in the transmission system, which allow identifying the transition process of the system from a safety state (it may not be necessarily a failure - a free state) to a dangerous state and permit to calculate probability of the dangerous stat[...]
12
67%
Archives of Transport System Telematics
EN Authors describe the possibilities of the industrial Ethernet usage in safety-critical applications as a component of safety-related control systems. The main part of the paper summarizes the safety requirements of industrial Ethernet ProfiNet and Ethernet/IP based on ProfiSafe and CIPSafety safety [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last