Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 30--32
PL W przypadku hałasu generowanego przez sąsiadujące ze sobą zakłady często nie następuje rozdzielenie instrumentów ochrony jakości środowiska (dopuszczalny poziom hałasu) od instrumentów kontroli emisji (poziom hałasu powodowanego przez źródło).
2
100%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 2 44-48
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów niestacjonarnych zdarzeń akustycznych wynikających z faz ruchu tramwaju. Analizie poddano zdarzenia akustyczne związane z przyjazdem tramwaju na przystanek, otwarciem i zamknięciem drzwi, sygnałem dźwiękowym oraz odjazdem tramwaju z przystanku. Głównym celem [...]
EN The results of measurements of the nonstationary acoustic events resulting from the phases of motion of the tram are presented in this article. The acoustic events connected with the arrival of the train at the stop, opening and closing the door, the sound signal and with the departure of train from[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 123-131
PL W pracy przedstawiono matematyczny model odbitej energii akustycznej, który uwzględnia stosunek wymiarów pomieszczeń i dźwiękochłonne właściwości przegród oraz odległości od źródła dźwięku. Ustalono związek między strumieniem mocy akustycznej i gradientem energii odbitej. Związek ten uwzględnia się [...]
EN Mathematical model of reflected acoustic energy with consideration of room dimensions, sound-absorbing properties of walls and distance from the source of sound is presented in this paper. Correlation between stream of acoustic power and gradient of reflected energy was determined. This correlation [...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 18--21
PL W przypadku przedsięwzięć „mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” pierwszą decyzją, którą należy uzyskać w ramach procedury inwestycyjnej, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie: decyzja środowiskowa, DŚU). Procedura związana z uzyskaniem DŚU została o[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 22--27
PL Wpływ na poziom hałasu w otoczeniu tras drogowych mają: natężenie ruchu, struktura rodzajowa i prędkość pojazdów, rodzaj i stan nawierzchni, przebieg drogi w przekroju podłużnym i w przekroju poprzecznym, zagospodarowanie przyległego terenu oraz warunki atmosferyczne (opady, temperatura, kierunek i [...]
6
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 9 16-21
PL W niniejszym artykule zaprezentowano pomiarową ocenę emisji hałasu klimakonwektorów w pomieszczeniu testowym tzw. "mock-up" dokonaną według obu wymienionych metod.
7
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 185-192
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego powstającego w czasie eksploatacji maszyn roboczych.
EN The paper presents the results of tests of the acoustic pressure's level which is created while exploitition of working machines.
8
88%
Czysta Energia
2015 Nr 4 18--19
9
75%
Journal of KONES
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty środowiskowe przebudowy odcinka drogi krajowej nr 4 znajdującej się na terenie Rzeszowa. Opisane jest uzasadnienie realizacji inwestycji oraz sposób finansowania. Przedstawione są założenia uwarunkowań środowiskowych przed i po realizacji inwestycji. Główny nacisk[...]
EN The article presents environmental aspects of rebuilding a section of multilane national road number 4 located in Rzeszów area. It describes a reason of investment realization and the financing methods. The paper presents environmental conditions before and after the realization of investment. One o[...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Proces projektowy kabin dla ciągników rolniczych powinien uwzględniać kryteria akustyczne odnośnie normatywnego poziomu hałasu na stanowisku kierowcy. W artykule zaprezentowano dobór struktur izolacyjnych paneli akustycznych dla dominujących źródeł hałasu w kabinie. Dobór struktur izolacyjnych powin[...]
EN In the design process of agricultural tractor cabins one should take into consideration certain acoustic criteria concerning exposure of the operator to standard noise levels. The paper present a selection of insulating acoustic panel structures protecting against prevailing noise sources inside cab[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 385-390
PL W artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów "' poziomu hałasu i przyśpieszeń klocka hamulcowego podczas hamowań wykonywanych w czasie badań eksploatacyjnych na elektrycznych zespołach trakcyjnych typu EN57. Badania były przeprowadzone dla hamowań z wykorzystaniem hamulców klockowych, w któr[...]
EN This article represents example- results of measurements of noise level and brake shoes accelerations during braking process executed during the service research of electric traction vehicle EN57. The research were executed for braking set, in which plastic brake shoes were used. The same research w[...]
12
75%
Górnictwo i Geologia
PL Jednym z głównych kierunków zmian konstrukcyjnych przekładni zębatych stosowanych w górnictwie jest zmniejszenie efektów wibroakustycznych towarzyszących współpracy kół. W opracowaniu pokazano kierunki konstrukcyjnego obniżenia stanu dynamicznego przekładni przez podniesienie wskaźnika zazębienia kó[...]
EN One of the main directions of changes in a toothed gear design applied in mining is the reduction of vibro-acoustic effects that occur concurrently with the cooperation of wheels. The scope of this paper is a constructional reduction of the dynamic coefficient by improving the tooth contact ratio. O[...]
13
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 9 56-58
14
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 155-164
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że wstawki kompozytowe charakteryzują się niższymi poziomami przyspieszeń drgań w stosunku do klasycznych wstawek żeliwnych[...]
EN In this article selected findings concerning influence of break insert material of rail vehicle on noise emission level in braking process have been shown. It has been pointed out that composite inserts are characterized by lower vibration acceleration in relation to classic cast iron inserts and l[...]
15
75%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2001 T. 20, z. 3 291-298
PL W artykule przedstawiono oddziaływanie wentylatorów głównego przewietrzania na poziom hałasu na terenach przylegających do nich budynków mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicznej. Badano zarówno wentylatory odśrodkowe, jak i osiowe o mocy do 1200 kW. Wyniki pomiarów skonfrontowano z tłe[...]
EN The article presents an influence of operating of the main ventilation minę fans on noise level in the area of neighbouring apartment buildings and other objects of public usability. There were investigated both centrifugal and axial fans of power up to 1200 kW. The results of investigations have be[...]
16
75%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 3 247-256
PL W artykule przedstawiono jedno z ważnych zagadnień, jakim jest hałas generowany przez środki transportu szynowego. Omówiono źródła hałasu generowanego przez transport szynowy oraz normy i przepisy związane z pomiarem hałasu pojazdów szynowych. Przedstawiono wyniki pomiarów hałasu generowanego w prze[...]
EN This paper presents an important problem, i.e. the noise generated by the means of rail transportation. The sources of noise generated by the rail transportation as well as standards and regulations concerning the rail vehicle noise measurement have been commented. There have been presented the resu[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 379-385
PL Artykuł prezentuje nowy model obliczeniowy poziomów hałasu emitowanego przez ruch tramwajowy. Model oparty jest na eksperymentalnych wartościach poziomów hałasu i wpływających na nie czynnikach. Model wykorzystuje wieloparametryczną liniową analizę regresji. Przedstawiono też wzory opisujące ustalon[...]
EN The paper presents the new calculation model of levels of noise produced by tram traffic. The model is based on the experimental measurements of noise levels and factors which influence them. The model has been derived using principles of multiparameter linear regression analysis. Numerical formulae[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 77 79--89
PL Główne źródła hałasu komunikacyjnego stanowią: silnik wraz z układem przeniesienia napędu, opony współpracujące z nawierzchnią oraz zjawiska aerodynamiczne. Wraz ze wzrostem prędkości dominującym źródłem hałasu stają się hałas aerodynamiczny oraz hałas generowany przez opony współpracujące z podłoże[...]
EN Main sources of communication noise are: the engine together with power transmission system, tyres which cooperate with the road surface and aerodynamic phenomena. Together with the speed increase the dominant source of noise is aerodynamic noise and noise generated by tyres cooperating with the roa[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 4 3187--3196
PL W pracy przedstawiono analizę dopuszczalnych poziomów hałasu w funkcji odległości od torów w wybranych lokalizacjach zmodernizowanych linii kolejowych. Mimo zależności, że transport kolejowy jest źródłem hałasu mniej uciążliwym niż transport drogowy wymagane jest okresowe monitorowanie dopuszczalnyc[...]
EN Exceeding the permissible noise levels from railway transport in relation to the distance from the railway track. Railway transport is a source of noise, which is by its nature less annoying to human than the noise generated by road transport. However, it is necessary to monitor and satisfy the nois[...]
20
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu parametrów geometrycznych zazębienia i dokładności wykonania na poziom hałasu przekładni zębatej, na podstawie pomiarów poziomu drgań jej obudowy i poziomu emitowanego dźwięku. Badania przeprowadzano na stanowisku znajdującym się w Pracowni Wibroakustyki In[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last