Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2017 T. 2, Nr 1 48--50
PL Tematyka poniższego artykułu porusza zagadnienia związane z poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora wtryskarki tworzyw sztucznych. Analiza warunków pracy panujących na ww. stanowisku pozwala na określenie występujących zagrożeń, które w dużej mierze mają związek z konstrukcją[...]
EN The article concerns on issues related with the level of health and safety for the operator of plastics injection molding machine. Analysis of operating conditions on a workplace allows to determine the existing hazards and the connection of them with the construction of the machine and with the cou[...]
3
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2014 Vol. 19 251--257
EN Let us consider a level crossing as a technical object with a certain level of safety. In the paper we propose a new method based on the theory of geometric programming. It allows to solve the problem of minimizing common risk of the object safety violation in a simple analytic form due to the choic[...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule postawiono problem rachunku i kryteriów oceny bezpiecznego poziomu zapasów. Poprzez określenie miejsca zapasów w zasobach przedsiębiorstwa, wskazania obszarów analizy bezpiecznego poziomu zapasów oraz rachunek korelacyjny zapasów z rentownością kapitału własnego polskich przedsiębiorstw p[...]
EN In the paper there Is presented the problem of the assessment and evaluation criteria of safe inventory level. By specifying the position of stocks in the enterprise resource, indicating the areas of the analysis of safe inventory level and correlation analysis of stocks with return on equity of Pol[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
2002 R. 4, nr 4 40--43
PL W dzisiejszych czasach dyspozycyjność sieci EDP oraz urządzeń końcowych tych sieci staje się problemem o szczególnym znaczeniu. Aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa tego typu instalacji, stawia się im bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o odporność na zakłócenia, uszkodzenia i kom[...]
6
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 88--90
EN The paper presents an overview of most important issues referring to fire resistance assessment for concrete structures in light on Eurocode 2 regulations. It lists the demands for providing appropriate level of safety for different types of buildings due to their height, function and importance. Au[...]
7
84%
Maszyny Górnicze
2014 R. 32, nr 4 33--39
PL Maszyna, we wszystkich fazach swojego cyklu życia, stwarza szereg zagrożeń. Redukcja ryzyka związanego z danym zagrożeniem może być osiągnięta poprzez zastosowanie układu sterowania, który realizując funkcję bezpieczeństwa nie dopuszcza do osiągnięcia niedozwolonego stanu pracy maszyny. W artykule z[...]
EN Machine causes many hazards in all its life stages. Risk related to a given hazard can be reduced by using the control system with the safety function which does not allow reaching not acceptable state of the machine operation. Functional safety of the control system of mining machine is presented o[...]
8
84%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 9 27--32
PL Metodologia oceny poziomu bezpieczeństwa obliczona dla belki zaprojektowanej zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1990 została omówiona w sposób szczegółowy. Stosuje się trzy różne zasady dotyczące kombinacji obciążeń, oznaczone odpowiednio literami A, B i C, a gwarantowany poziom bezpieczeństwa związa[...]
EN The evaluation methodology of the safety level calculated for a beam designed according to the recommendations given in the standard PN-EN 1990 is presented and discussed in detail. Three different load combination rules, marked with the letters A, B and C, respectively, are taken into account, one [...]
9
84%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL W pracy została zaprezentowana istota problemów pojawiających się w procesie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w kontekście systemów charakteryzujących się znaczącą dynamiką konfiguracji oraz heterogenicznością zasobów zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej. Przedstawiono pods[...]
EN The work presents the essence of problems appearing in the ICT security management process in the context of systems characterized by significant dynamics of configuration and heterogeneity of resources both in the hardware and software layer. Basic differences in security management in systems with[...]
10
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 19--29
PL W artykule przedstawione są miary bezpieczeństwa i zagrożenia stanu zdatności środka transportu, w parametrycznym modelowaniu losowych zdarzeń. Zdarzenia te są niebezpieczne i zagrażają funkcjonowaniu środka transportu z pewnej ich zbiorowości. Środek transportu jest rozważany w układzie człowiek - [...]
EN This article presents measures of the safety and threats to the suitability state of means of transport, in the parametric modelling of random events. These events are dangerous and are threatening the functioning of a certain population of means of transport in the arrangement man - machine - surro[...]
11
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2009 z. 53 [265] 171-179
EN The article presents the problems of maintaining the usability of the structures erected in the late 80s and early 90s using OWT- 75 large panel technology. Its example is a tenstorey department building in one of the housing estates of the Rzeszów Building Cooperative. For a few years the building [...]
12
67%
Archives of Civil Engineering
PL Zasady i reguły podane w normie PN-EN 1990 "Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji" interpretuje się i uzupełnia dla konstrukcji stalowych. Identyfikuje się parametry rozkładu zmiennych podstawowych przy zastosowaniu reguł kalibracji Eurokodu. Analizuje się klasy niezawodności i kategorie okres[...]
EN Principles and rules given in the standard EN 1990 "Basis for structural design" are interpreted and supplemented for steel structures. The distribution parameters of basic variables are identified by means of calibration rules disclosed in the EN 1990. Differentiated reliability classes and working[...]
13
67%
Energetyka
1998 nr 9 381-383
14
67%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule rozpatruje się warunki konieczne następstwa zdarzeń poprzedzającego wypadki lub/i szkody materialne, których jedną z przyczyn pośrednich był wybuch metanu. Przyjęto, że każdy skutek implikuje konieczne następstwo zdarzeń, które go poprzedza (Cichowski, Armbruster 1996; Cichowski, Faber 20[...]
EN Accidents, occupational diseases and material damages, in short every harmfulness occurring in a mining plant, is an undesirable effect of the conducted mining. The harmfullness results from a chain of necessary causes that precedes it The essential components of the chain of causes are the events b[...]
15
67%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 2 14--17
16
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 158--160
EN An important element of the activities of firefighters is that they cannot or only to a very limited extent can modify the terms of the task. Despite the differences of environment, indications of the complexity of the situation, the possibility of the radical change or volatility in the given situa[...]
17
67%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL PDF Encryption bazujący na certyfikatach X.509 to mechanizm mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zawartości plików PDF oraz umożliwiający przypisanie jej odpowiednich uprawnień. W artykule opisano sposób działania mechanizmu oraz przeanalizowano maksymalny teoretyczny poziom bezpieczeństwa, jak[...]
EN PDF Encryption is a content security mechanism developed and used by Adobe in their products. In this paper, we have checked a theoretical security level of a variant that uses public key infrastructure and X.509 certificates. We have described a basis of this mechanism and we have performed a simpl[...]
18
67%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule ogólnie przybliżono problemy związane z utrzymaniem sprawności użytkowej budynków wielkopłytowych oraz ich rangę. Szczegółowo zagadnienia trwałości, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynków wzniesionych w technologii OWT w latach 80-tych i 90-tych zobrazowano na przykładzie X-kondyg[...]
EN The article in general describes the problems- associated with maintenance of buildings erected in large panel technology and their importance. In particular, the issues of sustainability, safety and comfort of use of buildings erected in the OWT technology in the 80's and 90's were illustrated on t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last