Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia użytkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 78-79
2
86%
Budownictwo i Prawo
3
86%
Ekologia i Technika
PL Przy uruchamianiu działalności agroturystycznej wielkość potencjału mieszkanlowego jest niezmiernie ważna. Ocena, czym dysponujemy i jaki jest tego stan techniczny, pozwala dobrze przygotować ofertę i oszacować j ej pojemność. Badania przeprowadzone na wybranych obszarach województwa kujawsko-pomors[...]
EN When one starts running the agrotourism service, the level of housing condition the housing potential is very important. The estimation of what one has and what is the technical condition of that lets us prepare the offer well and estimate its capacity. The researches made in the area of kujawsko-po[...]
4
72%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule zostały omówione zagadnienia związane z wyznaczeniem wartości powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego na podstawie obmiarów. Od 29 listopada 2013 r. zgodnie z §63. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, atrybut ten należy do grupy danych ewidencyjnych budynku[...]
EN The article discusses the issues related to the determination of usable floor space in a building or living premises based on surveys. Since 29 November 2013, pursuant to §63 of the Regulation on the register of land and buildings, this attribute belongs to the group of cadastral data of a building.[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 199--204
PL W ostatnich latach, z uwagi na niejednoznaczność obowiązujących przepisów, obliczanie powierzchni użytkowej budynków było kłopotliwe i stwarzało wiele nieporozumień. Projektanci i deweloperzy obliczali tę powierzchnię w różny sposób. Niniejszy artykuł wyjaśnia aktualnie obowiązujące zasady obliczani[...]
EN In recent years a lot of problems arise because of various interpretations of civil regulations concerning calculations of area of buildings. Designers and developers calculate these areas in different ways what leads to many confusions. This article explains the rules for calculating the area of ne[...]
6
72%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 3 136-140
7
72%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2016 Nr 3 19--22
PL W ostatnich latach, z uwagi na niejednoznaczność obowiązujących przepisów, obliczanie powierzchni użytkowej budynków jest kłopotliwe i stwarza wiele nieporozumień w przypadku dokonywania inwentaryzacji budowlanych. Niniejszy artykuł wyjaśnia aktualnie obowiązujące zasady obliczania powierzchni dla b[...]
EN In recent years, due to the ambiguity of the legislation, calculation of usable area is troublesome and creates a lot of confusion in the case of making an inventory of the construction. This article explains the valid rules for calculating the surface of the newly constructed buildings, and in the [...]
8
72%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2018 Vol. 105 29--41
EN Usable floor area is one of the most important spatial attributes of buildings and premises. It is used, for example, to determine the basis for their taxation. Unfortunately, the question of proper determination of usable floor area in Poland has remained problematic for many years, which is closel[...]
9
58%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 3 20--24
PL W artykule przedstawiono nowe rodzaje wskaźników powierzchniowych, wprowadzone przy nowelizacji normy PN-ISO 9836:1997: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Zwrócono także uwagę na istotne ograniczenia w sposobie zagospodarowania p[...]
EN New types of surface indicators are presented in the articles. The indicators have been introduced with the amendment of the PN-IS0 9836:1997 norm: Performance standards in the building industry - Definition and calculation of area and space indicators. Significant limitations in the method of devel[...]
10
58%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/1 395--410
PL W niniejszym opracowaniu zostaną poddane analizie zmiany w przepisach prawa dotyczących ujawniania budynków w katastrze nieruchomości, zawarte w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzane do niego podczas kolejnych nowelizacji, czyli w 2013 r. oraz w 2015 r., w odniesieniu do[...]
EN This study will analyze the amendments to the legal provisions which refer to the entering of building structures into the real estate cadastre, contained in the Regulation on the register of land and buildings, introduced during the subsequent amendments, that is in 2013 and in 2015, with respect t[...]
11
58%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 3 161--163
PL Opisano nowe wskaźniki powierzchniowe, jakie zostaną wprowadzone przez aktualnie nowelizowaną normę PN-ISO 9836:1997 (wdrożenie ISO 9836:2011). Wskaźniki te są określane zarówno w zależności od funkcji budynku, jak i jego rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych.
EN The paper contains a description of the new area indicators, that will be introduced by the currently reapproved standard ISO 9836:1997 (implementation of ISO 9836:2011). These indicators are determined both, depending on the function of the building, and its architectural and structural solutions a[...]
12
58%
Budownictwo i Prawo
2018 R. 21, nr 1 13--15
PL Obliczanie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może być przeprowadzane dla różnych faz jego istnienia. Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, budowania i użytkowania budynku. Niekiedy - w zależności od fazy, w jakiej znajduje się budynek - przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiar[...]
EN The calculation of surface-volume indicators for a building can be carried out for various phases of its existence. There are three basic phases: design, building and use of the building. Sometimes - depending on the phase in which the building is located - in the acquisition of appropriate linear d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last