Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia międzyfazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Środowiska
1999 nr 2 35-39
EN The efficiency with -which solid and gaseous pollutants are separated from flue gases via a spray column depends primarily on the size of the interfacial surface. The study reported in this paper concentrated on the interface developing on the spray-liquid drops in a horizontal counter-current spray[...]
2
70%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 4 1109--1114
EN The paper reports on the dependence of Si and GaAs surface energies on the misorientation angle of Si and GaAs crystal planes in a broad angle range. The energetic balance between GaAs and Si is unfavourable for growth of GaAs on Si substrate. Minima of the surface energy correspond to GaAs/Si heter[...]
3
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
1999 nr 506/1465 1--157
4
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 6 182-187
PL Artykuł dotyczy badania wpływu modyfikacji powierzchni międzyfazowej oraz temperatury i przepływu ciekłego ośrodka na zjawiska elektryzacji statycznej olejów transformatorowych. Badania wykonano dla układu wirującej w oleju metalowej tarczy, niepokrytej lub pokrytej z obu stron cienką warstwą (0,5 -[...]
EN This paper is aimed at the study of the influence of the properties of the solid/oil interface as well as the temperature and fluid motion on the static electrification phenomena of transformer oils. The investigations are achieved on a spinning disk system in which the disk is either uncoated or co[...]
5
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 83-84
PL Celem pracy było zbadanie hodowli adherentnych, zwierzęcych komórek linii MG-63 na powierzchni międzyfazowej wytworzonej w układzie dwóch niemieszających się cieczy: nasyconej powietrzem atmosferycznym perfluorodekaliny i pożywki hodowlanej. Komórki rosły w postaci wielokomórkowych, długich agregató[...]
EN A feasibility of liquid/liquid interfacial area in culture of anchorage-dependent MG-63 cells has been investigated. The cells cultured on flexible area between air-saturated perfluorodecalin and nutritious medium have created long multicellular aggregates. Morphology of the cells differs from cells[...]
6
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Scharakteryzowano podstawy hydrodynamiki przepływu dwufazowego ciecz-gaz. Omówiono reżimy przepływów (mapy struktury przepływów), powierzchnię międzyfazową oraz fizyczne (hydrodynamiczne) modele reaktora.
EN The hydrodynamics of the two-phase (liquid-gas) helical flow were presented. The structure of the flow (map), and physical models of the reactor were discussed.
7
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 72-73
PL W pracy analizowano wpływ skali mieszalnika na wielkość powierzchni międzyfazowej i średnicy d-j2 pęcherzyków gazu w układzie ciecz-gaz. Do obliczeń wykorzystano wyniki doświadczalnych badań mocy mieszania i zawartości gazu w cieczy otrzymanych dla mieszalnika z dwoma mieszadłami turbinowymi tarczow[...]
EN The effect of the scale -up of an agitated vessel on the interfacial surface area and the diameter ds2 of the gas bubbles in a gas liquid system was analysed in the paper. The results of the studies on the power consumption and gas hold - up obtained for the agitated vessel equipped with double Rush[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 31-50
PL Praca dotyczy problematyki związanej z przepływem układów wielofazowych. Opisano w niej niektóre z osobliwych zjawisk występujących podczas przepływu przez rurę dwóch nie mieszających się wzajemnie cieczy. W szczególności przedstawiono zagadnienia związane z badaniem i opisem takich zjawisk jak: inw[...]
EN The paper concerns the problems connected with flows of multiphase systems. Some singular phenomena occurring while flows of two non-mixing liquids have been described. In particular, the paper presents the problems connected with tests and description of such phenomena as phase inversion, viscosity[...]
9
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 365--372
PL Zaprezentowano opis termodynamiczny układu kompozytowego stop AlMg5-cząstki SiC. Określono równowagowe stężenia składników strukturalnych kompozytów w zakresie temperatur 923-1223 K. Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury kompozytów przeprowadzone przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowe[...]
EN The thermodynamic description of AlMg5 alloy matrix composite with SiC particles was presented. The concentration of structural components in thermodynamic equilibrium in temperature range 923-1223 K was calculated. Using the Thermo-Calc programme (licence A-991122) carried out these calculations. T[...]
10
61%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 1 163-181
PL Praca dotyczy zagadnienia stabilności hydrodynamicznej w warstwach cieczy zawierających związki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Powierzchnia międzyfazowa podlega naprężeniom stycznym pochodzącym od gradientu napięcia powierzchniowego. Zaproponowany uproszczony model matematyczny hydrodynamiki u[...]
EN The work deals with the problem of hydrodynamic stability in liquid systems containing surfactants. The detailed analysis was focused on a thin liquid film with an adsorbed monolayer. In this system, the interface undergoes a tangential stress due to the surface tension gradient promoted by a moving[...]
11
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 316-317
PL Podstawowym problemem w projektowaniu reaktorów pulsacyjnych, jest określenie częstości oscylacji i ich amplitudy dla uzyskania jak największej powierzchni kontaktu międzyfazowego ciecz - gaz. W prezentowanej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań własnych wpływu częstotliwości amplitudy wprowadza[...]
EN The paper presents the passive optical microrheology technique for interphase surface rheological measurements on the example of initial studies carried out at the Department of Chemical Engineering, Lodz University of Technology. Presented results confirm the microrheology principles showing that a[...]
12
61%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 149-151
PL W prezentowanym artykule skoncentrowano się na scharakteryzowaniu powierzchni międzyfazowej w kompozycie Al2O3-Fe. Obserwacje mikrostruktury oraz rentgenowska analiza fazowa i mikroanaliza składu wykazały, że w badanym kompozycie występuje faza spinelowa FeAl2O4. Faza ta występuje na powierzchni mię[...]
EN In the present paper the structure of the interface between Al2O3 and Fe and their influence on toughening of the composite are presented. Microstructural observations and chemical analysis revealed that the composites are composed of ceramics, a metal phase and the FeAl2O4 spinel phase. The spinel [...]
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 336--337
PL Celem pracy była charakterystyka rozmiarów pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy w układzie ciecz newtonowska o niskiej lepkości - powietrze w strefie wznoszenia aparatu typu airlift z zewnętrzną cyrkulacją płynu o 3, 6 lub 12 otworkach w dnie sitowym. Na podstawie wyników przeprowadzonych symula[...]
EN The aim of this study was to determine the characteristics of gas bubbles’ size for air - low viscosity Newtonian liquid system in the riser of an external-loop airlift column. Numerical computations were carried out for three different numbers of orifices in the plate, equal to 3, 6 or 12, respecti[...]
14
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 342-343
PL Separacja pianowa jest jedną z metod wykorzystujących właściwości powierzchni międzyfazowej do wydzielania składników z roztworów. Zaproponowano zastosowanie polisacharydów: gumy ksantanowej, gumy arabskiej i gumy karaya, jako addytywów w separacji pianowej białek serwatkowych. Badania wykazały, że [...]
EN Foam separation is a method using interfacial area properties for components separation from solutions. Polysaccharides: xanthan gum, gum Arabic and gum karaya were proposed as additives in whey protein foam separation. Studies showed that the foam separation efficiency measured as the flotation rat[...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2004 nr 4 39-52
PL Wykorzystywano prostopadłe zderzanie się dwu płaskich strumieni : gazu i cieczy do intensywnego kontaktowania tych mediów przez mieszanie ich w przepływie o burzliwym mechanizmie i generowania bardzo dużej powierzchni międzyfazowej w rejonie dystrybutora przy dnie reaktora.
EN Perpendicular collision of two flat jets of the gas and liquid was employed to intense contacting of those media, through mixing them in strong turbulent flow in the region of disperser near the bottom of reactor.
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 117--118
PL Przeprowadzono wstępne badania doświadczalne hydrauliki współprądowej kolumny pianowej. Określono rzeczywisty czas przebywania cieczy i gazu w obrębie piany dynamicznej. Obliczono w sposób przybliżony wielkość powierzchni międzyfazowej. Wyznaczono spadki ciśnienia gazu na półce suchej, mokrej oraz w[...]
EN Experimental studies on hydraulics of froth co-current column were performed. Gas and liquid real residence time in the froth was determined. Gas and liquid interfacial area was approximately calculated. Gas pressure drop across the dry and wet shelf as well as in the froth layer were measured. The [...]
17
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1303--1308
PL W pracy przedstawiono ujęcie dynamiki zmian napięcia powierzchniowego przy zastosowaniu koncepcji dwuwymiarowej reologii powierzchni. Na podstawie doświadczeń wyznaczono parametry opisujące odpowiedź powierzchni ciecz-gaz podczas jej rozciągania, umożliwiające przewidywanie zmian napięcia powierzchn[...]
EN Discussion of surface tension dynamics using two-dimensional rheological approach was presented. Based on experimental results, rheological parameters of the gas-liquid interface were determined, and can be used for estimation of surface tension changes associated with deep non-linear surface extens[...]
18
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1297--1302
PL Przedstawiono i zweryfikowano doświadczalnie model obliczeniowy umożliwiający określenie dynamiki redukcji napięcia powierzchniowego przez surfaktant występujący w roztworze. Przedyskutowano wpływ poszczególnych etapów ruchu masy na szybkość gromadzenia się surfaktantu przy powierzchni między fazowe[...]
EN The computational model of dynamics of surface tension réduction by the surfactant adsorbing from the solution was formulated, solved and verified experimentally. The influence of different mass-transfer steps on the process was discussed. Practical conclusions regarding the surface tension réductio[...]
19
41%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 102-103
PL Praca dotyczy modelowania zjawisk adsorpcyjnych oraz transportu masy na granicy międzyfazowej w układzie dwóch niemieszających się cieczy. Zaproponowany model zbudowany został w oparciu o istniejące algorytmy oraz realizacje numeryczne rozwiązywania równań przepływu NavieraStokcsa oraz wykorzystuje [...]
EN Modeling of adsorption and mass transfer phenomena at the interface in a system of two immisciblc liquids is presented in the paper. The proposed model was built based on existing algorithms and numerical implementa tions of Navier-Stokes equations for fluids flow and a popular closure model - volum[...]
20
41%
Przegląd Budowlany
PL Omowiono charakter powstawania i propagacji uszkodzeń w obszarze warstwy stykowej kruszywo-zaczyn. Scharakteryzowano strukturę modelu sferycznego w obszarze styku kruszywa z matrycą. Przedstawiono główne czynniki decydujące o budowie warstwy stykowej i omówiono sposoby pomiaru jej parametrów.
EN The paper describes the manner in which damage arises and propagates within the paste-aggregate contact layer. It presents the structure of the spherical model in the area where the aggregate is in contact with the matrix. The main factors affecting the structure of the contact layer are presented,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last