Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powertrain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 2/106 99--106
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy i sterowania napędu hybrydowego składającego się z silnika spalinowego i silnika pneumatyczno-hydraulicznego. Dodatkowo zostały porównane zasięgi i konstrukcje produkowanych obecnie hydraulicznych i elektrycznych hybrydowych układów napędowych. W artykule pr[...]
EN This paper presents a concept of construction and control of hybrid powertrain comprising of combustion engine and pneumatic-hydraulic motor. Additionally, driving ranges and construction of currently produced hydraulic and electric hybrids powertrains were compared. The paper presents current knowl[...]
2
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Celem artykułu jest prezentacja rozwiązania hybrydowego, hydraulicznego układu napędowego możliwego do zastosowania w pojazdach osobowych. Przedstawiono, podstawowe założenia konstrukcyjne układu hybrydowego oraz porównano go z układem hydraulicznym z konwencjonalnym napędem. Dodatkowo porównano pun[...]
EN The main factor influencing the structure of today's internal combustion engines and all vehicles are UE rules on emissions from exhaust systems. From 2020 year is expected to apply to limit average CO2 emission for the entire fleet of LDV (Light Duty Vehicle) of the manufacturer at 95 g/km, which i[...]
3
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 1 (47) 81--88
EN The paper deals with the issues of the location of the powertrain and its effect on the design and configuration of tracked combat vehicles. Configuration of the powertrain, due to the dimensions and weight of the latter, have a decisive effect on basic components of combat vehicles, including those[...]
4
88%
Machine Dynamics Research
2017 Vol. 41, No. 4 111--120
EN The research subject is an author’s design solution of a wheel transporter. Original structure of a powertrain, between an electric drive motor and a drive wheel, has been described in this work. A design solution of the powertrain shown in the work provides the ability to uncouple selected drive un[...]
5
75%
Journal of KONES
PL Podstawową wadą tłokowych silników spalinowych jest zmienność momentu obrotowego. Niezależnie od liczby cylindrów maksymalna wartość momentu obrotowego zwykle wielokrotnie przekracza moment średni co zmusza do stosowania odpowiednio wzmocnionych elementów przeniesienia napędu zwiększając masę i kosz[...]
EN A basic disadvantage of reciprocating machines is a variable torque. Despite the number of cylinders the maximum value of torque usually exceeds many times the torque mean value which requires the use of reinforced parts of drive train that eventually leads to an increase in engine mass and cost. Th[...]
6
75%
Archiwum Motoryzacji
2008 Nr 1 69-77
PL W pracy zaprezentowano koncepcję sterowania układu napędowego pojazdu z silnikiem o ZS i przekładnią bezstopniową CVT. W tym układzie obciążenie silnika nie jest wprost proporcjonalne do położenia pedału przyspieszenia. Położenie pedału przyspieszenia jest interpretowane jako informacja o woli kiero[...]
EN In this paper there was presented conception of Powertrain with diesel engine and CVT transmission steering. In the described system, engine load is not proportional directly to the acceleration pedal position. Acceleration pedal position is interpreted as driver will according to demanded vehicle s[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 476-480
PL W pracy przedstawiono model wirtualnego układu napędowego pojazdu kołowego z adaptacyjnym algorytmem sterowania pracą jednostek napędowych: silnika spalinowego oraz elektrycznego. W pracy wyszczególniono też algorytm sterowania jednostką spalinową jako źródłem energii pierwotnej w spalinowo-elektryc[...]
EN The paper presents a virtual model of a Wheeler vehicle propulsion system with an adaptive algorithm of engines: ICE and electric motor. This paper details the algorithm ICE unit as a source of primary energy in the propulsion system, and used the synergy of energy.
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 729--732, CD
PL W artykule dokonano analizy niektórych wskaźników pracy układu napędowego, które wyznaczone zostały za pomocą Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. W ramach badań przeprowadzono serie wirtualnych przejazdów modelu numerycznego samochodu osobowego w cyklach jezdnych. W doświadczeniach wykorzystano[...]
EN This paper includes an analysis of some chosen drivetrain work parameters, which were designated with the use of The Road Load Engine Simulator. In the simulation there were some real and synthetic driving cycles used. Some changes in the engine throttle position regulator settings were tested. The [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 596--600, CD
PL W pracy przedstawiono symulację rozpędzania pojazdu z napędem pneumatyczno-hydraulicznym. Wykorzystuje on zamiast powszechnie stosowanego silnika spalinowego silnik hydrauliczny i pneumatyczny układ do wymuszania przepływu. Wykorzystywana jest w tym rozwiązaniu energia zgromadzona w sprężonym gazie.[...]
EN Paper discussed the important of hydraulic resistance in a pneumatic-hydraulic drive. It shows how parameters like driving force and driving resistance changes. As can be se torque and RPM change when the pressure resistance are take in to account or not.
10
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 4 16--18
PL Firma Lenze w swoim najnowszym przemienniku częstotliwości serii i500 zredukowała wszystko, co zbędne, pozostawiając to, co jest faktycznie istotne. Każdy dodatek powoduje wzrost nie tylko ceny urządzenia, ale i stopnia jego komplikacji. Inżynierowie Lenze z działu badań i rozwoju postawili sobie tr[...]
11
75%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 2 33--40
PL W artykule zaprezentowano analizę głównych uszkodzeń związanych z eksploatacją turbinowego silnika odrzutowego RD-33. Długoletnie badania związane z oceną niezawodności zespołów napędowych umożliwiły szczegółową identyfikację przyczyn powstawania poszczególnych uszkodzeń, wraz z występującymi zagroż[...]
EN The paper presents an analysis of the most common damage incidents of the RD-33 turbine jet engine. Extended research on the assessment of powertrain reliability enabled a detailed identification of the causes of individual damage incidents along with possible threats. The presented statistical data[...]
12
75%
Silniki Spalinowe
EN The evolution of automotive propulsion system will be mainly driven by challenging and conflicting requirements of performance, environment safeguard, energy sourcing and quality. Being the technology development strongly dependent on several industrial constraints, a "steady evolution" is likely to[...]
13
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 887--892
PL W artykule przedstawiono model matematyczny hybrydowego układu napędowego w pojeździe typu buggy. Badany układ składa się z silnika spalinowego, maszyny elektrycznej oraz przekładni planetarnej. Na podstawie analizy kinematycznej i badań symulacyjnych, wykonanych w środowisku Matlab/Simulink wykazan[...]
EN This paper presents mathematical modeling and simulation result of vehicle with a simple parallel hybrid powertrain with planetary gear for the buggy hybrid vehicle. This system consists of a planetary set and combines two power sources: combustion engine (ICE) and electric motor (EM). On the basis [...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 4 2593--2598, CD2
PL W artykule opisano układy napędowe, które wykorzystują różne silniki. Omówiono pojazdy wykorzystujące silnik spalinowy, elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny. Omówiono aktualny stan techniki w obszarze samochodów z jednym i kilkoma jednostkami napędowymi. Szczególną uwagę poświęcono układom napęd[...]
EN The article describes the drive systems that use different engines. Discussed vehicles using internal combustion engine, electric, pneumatic and hydraulic. The current state of the art in the field of cars with one or several units drive was discussed. Particular attention was paid to systems drive,[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 8445--8452
PL W artykule przedstawiono układ napędowy miejskiego autobusu z napędem elektrycznym. Konstrukcja prototypu autobusu jest wynikiem projektu badawczego zrealizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzą AMZ Kutno i Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Przyjęta koncepcja[...]
EN The article presents a city bus powertrain with electric drive. The design of the prototype bus is the result of a research project carried out by a consortium composed of AMZ Kutno and Department of Vehicles and Fundamentals of Mechanical Engineering of Technical University of Lodz. The approach ad[...]
16
63%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono koncepcję rozwiązania układu napędowego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym. Źródłem zasilania jest w nim ogniwo paliwowe typu PEMFC Nexa™ 1.2 kW. Zastosowane ogniwo dysponuje niewielką mocą w związku z czym należało opracować rozwiązanie pojazdu czterokołowego o niewielki[...]
EN The conception of solution of a vehicle driving system supplied with a fuel cell was presented in report. The fuel cell type PEMFC Nexa ™ 1.2 kW is the source of power supply. Applied fuel cell disposes small power in connection with it was obvious to work out the solution of a four-wheeled vehicle [...]
17
63%
Journal of KONES
PL W samochodowej przekładni cięgnowej sterowanie wartością osiowej siły zacisku cięgna wywiera decydujący wpływ na jej parametry pracy. Zastosowanie modelu matematycznego pozwala na wyznaczenie przebiegu trudnych do zmierzenia parametrów sprzężenia ciernego cięgna z kalem przekładni takich, jak kąt po[...]
EN In automotive continuously variable transmission control of the value of axial thrust force has decisive influence on her work parameters. The use of mathematical model permits on delimitation the course, difficult to determinable, value of friction coupling parameters between belt and transmissions[...]
18
63%
Silniki Spalinowe
EN The paper presents the properties of a prototype universal portable device for the determination of parameters of the powertrain for the passenger car. In this solution of the power engine are determined only on the basis of acquired longitudinal acceleration during particularly designed road [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 2/102 63--72
PL W artykule przedstawiono i omówiono system sterowania układem napędowym rekonfigurowanego pojazdu kołowego „Kameleon”. Jest on pojazdem studyjnym wykorzystywanym do testowania koncepcji konstrukcyjnych i sterowania, które mogą być wykorzystywane w pojazdach. Na układ napędowy Kameleona składają się [...]
EN The paper presents and discusses the powertrain control system of reconfigurable wheeled vehicle "Chameleon". It is a concept vehicle used for testing design concepts and in control systems that may be used in vehicles. The powertrain of "Chameleon" comprises of an electric and pneumatic motors, whi[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 151--162
PL Warunki pracy koła zamachowego dwuelementowego zmieniają się w trakcie eksploatacji, a tym samym zmienia się możliwość tłumienia drgań skrętnych. W związku z tym należy zbadać wpływ dwuelementowego koła zamachowego na układ napędowy przy zmieniających się parametrach. W wielu publikacjach na podstaw[...]
EN Working conditions of Dual Mass Flywheel change in operation time, as well as potential of damping torsional vibrations. This is the reason, why we have to examine impact of Dual Mass Flywheel on the powertrain taking into account changing parameters. Numerous publications based on mathematical mode[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last