Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 163-170
PL Symulacja procesu nagrzewania indukcyjnego jest zagadnieniem złożonym, które powinno obejmować zarówno analizę problemów elektrycznych, cieplnych, jak i metalurgicznych. Wśród problemów elektrycznych na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie symulacji pracy indukcyjnego układu grzejnego. Jest ono zazw[...]
EN The simulation of the process of the induction heating is a complex technical problem which require both analysis of electric, thermal, as well as metallurgical one. For electric problems the simulation of the induction heating system is special important. It is usually get only for the simulation o[...]
2
100%
Elektro Info
2010 nr 9 130-145
PL Wzrost obciążenia istniejących linii elektroenergetycznych spowodowany przyłączeniem projektowanego budynku przy współczynniku tg?=0,4, nie może przekraczać 1000 kW. Zasilanie projektowanego budynku należy realizować z dwutransformatorowej stacji 15/0,42 kV zlokalizowanej w pobliżu miejsca jego posa[...]
3
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2010 R. 48, nr 7 121-125
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w elektrycznych instalacjach zasilających urządzenia, w szczególności te, których podłączenie do sieci elektrycznej jest kosztowne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Omówiono sposób rozwiązania autonomicznego systemu czujni[...]
EN The article presents possible applications of photovoltaic cells in electrical power supply installations which supply various devices, particularly those whose connection with the electrical network is either very expensive or impossible to carry out. The authors described an autonomous sensor syst[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2012 Nr 31 101-103
PL Wzrastająca na rynku liczba układów mikrokontrolerów o bardzo niskiej konsumpcji energii elektrycznej umożliwia budowę układów zasilania bezprzewodowego, opartych o układy zbierające energię elektryczną z różnych źródeł występujących w naszym otoczeniu. Obecnie powstające układy wytwarzające energie[...]
EN The occurrence of electrostatic discharge can lead to very large losses in production or service of electronic equipment. In case of special production ESD can even lead to serious accidents. Phenomenon of electrostatic discharge (ESD) is related to such physicochemical processes friction, grinding,[...]
5
100%
Journal of KONES
EN Are we ready for electric cars?
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem pracy był dobór komponentów bezprzewodowego zasilacza awaryjnego z ogniwem paliwowym. Głównymi elementem przedstawionego zasilacza awaryjnego są odpowiednio dobrany stos ogniw paliwowych o mocy 500 W oraz zbiornik magazynujący paliwo gazowe - wodór. W skład konstrukcji wchodzi również układ za[...]
7
88%
Logistyka
PL Podczas eksploatacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) występują różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, które powodują, że każdy z systemów po pewnym czasie od chwili uruchomienia znajduje się w innym stanie technicznym. Wynika z tego konieczność podejmowania określonych decyzji eksploat[...]
EN During the exploitation of the intrusion and hold-up alarm systems (I&HAS) occur the external factors which cause that each of the systems is in different technical state after certain time since the moment of starting the work. It results of the necessity of making the relevant exploitation decisio[...]
8
75%
Elektro Info
2001 nr 1 23--25
PL W obecnej dobie rozwoju techniki, zastosowanie rezerwowych źródeł zasilania, które umożliwiają uniezależnienie się odbiorcy energii elektrycznej od dostawcy publicznego, staje się niekiedy koniecznością. Takie obiekty, jak szpitale, budynki dziesięciopiętrowe i wyższe, wymagają instalowania agregató[...]
9
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2013 Vol. 15, no. 4 409--413
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością zasilaczy buforowych wyposażonych w automatyczne zabezpieczenia (przeciwzwarciowe - SCP, przeciążeniowe - OLP, nadnapięciowe - OVP). Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanach: pełnej zdat[...]
EN This paper discusses issues related to reliability of uninterruptible power supplies equipped with automatic protection mechanisms (short circuit protection – SCP, overload protection – OLP, overvoltage protection – OVP). Relationships for determining probability of system states: full operational c[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 215-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju zastosowanego w LEDowej oprawie oświetleniowej zasilacza na poziom generowanych przez nią zaburzeń do sieci zasilającej. Opisano poziomy przetężenia przy załączaniu oprawy, określono pobór mocy oraz współczynnik mocy. Zmierzono także przebieg czasowy[...]
EN In this paper we presented the measurement results which are described the influence of different type of the power supply on the level of disturbances generated by it to the power system are presented. Additionally paper defined luminaries current consumption versus time it power and power factor a[...]
11
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Obwody sterownicze, czyli obwody sterowania, regulacji, sygnalizacji, zabezpieczeń i pomiarów są przy projektowaniu analizowane ze względu na generowanie i detekcję oraz przenoszenie i przetwarzanie sygnałów, w tym złożone funkcje logiczne, jakie mogą spełniać. Wielu projektantów nie przykłada należ[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 102-107
PL W artykule przedstawiono wybrane układy falowników zapewniające podwyższoną pewność zasilania odbiorów. Układy falowników tego rodzaju stosuje się do zasilania odbiorów, które dla poprawnej pracy wymagają zasilania bezprzerwowego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz wykorzystaniu najnowszych osiągn[...]
EN The article presents selected inverter systems that enable advanced reliability of loads supply. These kinds of inverter systems are used in loads supply, which in order to work correctly demand uninterruptible power supply. Due to appropriate construction and application of the latest world-class t[...]
13
75%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 4 14-17
PL Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) to inicjatywa, która wpisuje się w dążenia Unii Europejskiej do powstania zunifikowanego europejskiego systemu transportu kolejowego, zapewniającego interoperacyjność przewozów. Jego dwa zasadnicze elementy to: Europejski System Sterowania Po[...]
EN The European Rail Traffic Management System (ERTMS) is an initiative backed by the European Union to create a single Europe-wide standard for train control and command systems in order to achieve the interoperability of rail transport. The two main components of ERTMS are the European Train Control [...]
14
75%
Infrastruktura Transportu
2010 nr 1 46-47
PL Artykuł przedstawia nowoczesne urządzenia energoelektroniczne przeznaczone dla trakcji, produkowane przez firmę Medcom, których zastosowanie umożliwia uzyskanie wielu korzyści ekonomicznych i technicznych.
EN Medcom Sp. z o.o. is a company specializing in designing, production, implementation and maintenance of modern power electronic devices designed for rail traction, power engineering, industry and the army. The article presents inverters of the FT series, supercapacitors and the PSM static converters[...]
15
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano wybrane zagadnienia związane z wpływem zakłóceń sieciowych na jakość zasilania odbiorców przemysłowych. Wskazano na istotną rolę sposobu zasilania. Przedstawiono kierunki przedsięwzięć mogących istotnie wpływać na poprawę niektórych parametrów użytkowanej energii elektrycznej.
EN Some problems connected with influence of linę disturbances on ąuality of power supplied to industry loads. The importance of type of power system is emphasized. Projects are presented which may essentially improve some parameters of used electric power.
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 1 97-106
PL W artykule przedstawiono analizę modelu niezawodnościowego dla systemów elektroenergetycznych, z możliwością wykorzystania do badania podsystemów lokalnych. Przedstawiono wyniki badań statystycznych dla wybranych linii kablowych średniego napięcia oraz porównano współczynniki niezawodnościowe dla li[...]
EN In presented paper the analysis of reliability model for power system with possibility of use for local subsystem is presented. The results of investigations of reliability factors in chosen middle cable line and comparison with the same factors calculated for h.v. line are shown. The fault conditio[...]
17
75%
Electrical Power Quality and Utilisation. Magazine
EN Voltage and current were measured at various laboratories; it was found that the Key words: main problems for the equipment installed were voltage sags, harmonics and leakage currents The paper analyses the capabilities of modern power supplies; the convenience of "embedded , solution" is also disc[...]
18
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie przedstawiono wybrane topologie oraz rozwiązania konstrukcyjne, wielopoziomowych zasilaczy przekształtnikowych: pośrednie przemienniki częstotliwości, przekształtniki matrycowe, stosowanych w układach zasilania średniego napięcia. Przeanalizowano możliwości zastosowania zasilaczy wielopo[...]
EN The selected topologies and structural solutions of multilevel power converters, indirect frequency converters and matrix converters used in the low voltage power supply systems have been presented in the paper. The opportunities of application of the multilevel power supplies for drives of mining m[...]
19
75%
Optica Applicata
EN A compact device based on a modified Mach-Zehnder interferometer was built to monitor the output of a Ti:Al/sub 2/O/sub 3/ femtosecond oscillator. Once aligned it is insensitive to the input beam position and direction. With a single 9 V power supply the autocorrelation of interferometric resolution[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Polityka UE w zakresie transportu kolejowego, w szczególności sieci szybkich linii kolejowych w Europie, dała impuls nie tylko do modernizacji głównych linii kolejowych w Polsce, ale również stworzyła szansę na budowę nowych połączeń. Ponieważ w Polsce obecnie stosowany jest na kolei wyłącznie syste[...]
EN EU policy in the area of railway transport, specifically high-speed railway network in Europe, has been created impulse not only for enhance modernization of main railway lines in Poland but as well for studies of construction new connections. As currently 3 kV DC system of electrification is used u[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last