Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power grid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN This paper presents a computationally efficient method for modelling an impact of the converter drive on the power grid. The formalized variable structure method (FVSM) allows for comprehensive studies of the effect on the power grid and examining the relation between this effect and the number of d[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 25-30
EN The inverter circuit is supposed to operate for grid with low internal impedance (for fixed grid). The goal of the presented circuit is to provide the given current of the main harmonic to the grid. The grid can contain higher harmonics of the voltage, which due to the low impedance of the grid line[...]
3
100%
Energetyka
1999 nr 11 594-597
PL Opisano przyrządy do pomiaru parametrów stanu sieci trójfazowej produkowane przez Energopomiar w latach 70. i 80. oraz przez Energopomiar-Elektrykę w latach 90.
EN Measurement equipment for state assessment of the three phase grid made by Energopomiar in seventies and eighties and by Energopomiar Elektryka in nineties has been described.
4
100%
Energetyka
1999 nr 11 592-594
PL Przedstawiono pogląd autorów na zagadnienie poprawności dokonywania oceny zagrożenia porażeniowego dla urządzeń o napięciu wyższym niż l kV.
EN Presented is an opinion of authors on the problem how to assess correctly a shock menace in the equipment at a voltage higher than l kV.
5
100%
Energetyka
2002 nr 4 216-219
PL Podano aparat matematyczny dający komfort użytkownikowi planującemu lub prowadzącemu ruch sieci, umożliwiając jednoczesne korzystanie z wyników obliczeń rozpływów mocy i prądów zwarć symetrycznych i niesymetrycznych w sieci.
EN Given is an mathematical apparatus giving comfort to the user planning or supervising grid operation, enabling simultaneously use of calculations results of: power flows and symmetrical and non-symmetrical short circuit currents in the grid.
6
100%
Energetyka
2001 nr 7 423-428
7
100%
Energetyka
2000 nr 5 200-202
PL Scharakteryzowano dwuczłonowe, przedziałowe przyścienne rozdzielnice D-12P, D-17P, D-24P, oferowane przez Elektrobudowę S.A. przeznaczone głównie dla elektrowni i zakładów przemysłowych. Są one dostosowane do współpracy z dowolnymi zabezpieczeniami. Pełną kontrolę dyspozytorskiego systemu nadzoru pr[...]
EN There have been characterised two-segment, compartment type, back to wall switchgears of D-12p, D-17p, D-24p type, offered by Elektrobudowa SA, which are designed mainly for power stations and industrial plants. They are adapted to co-operation with any relay protection system. Full control of a dis[...]
8
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 1(7) 81-92
PL W normalnych stanach pracy systemu elektroenergetycznego poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jak parametry pracy systemu: napięcia węzłowe, moce węzłowe, przekładnie transformatorów, wpływają na wielkość strat przesyłowych, aby w ten sposób optymalizować pracę systemu. W stanach zagrożenia poszukuj[...]
EN Disturbances of power grid stable operation result from insufficient identification of threat state before disturbance and limited opportunities of power grid defense against cascaded development of failure after initiating disturbance. Early identification of stability state (reserve) is one of the[...]
9
75%
Journal of KONES
EN This study takes into account engines working in Stirling cycles in cogeneration systems. Stirling engines have been selected because of their characteristics of exploitation. The possibility of their use in cogeneration systems is more favourable in comparison with other combustion engines because [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 172--177
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania logiki rozmytej do analizy obciążę i nierównowagi mocy systemu energetycznego. Analizowany jest rozdział mocy między podstacjami oraz sposoby równoważenia rozdziału mocy żeby zapobiec przeciążeniom.
EN Load balancing is an important feature that keeps the power system safe from overloading. Load details can be obtained from Circuit Breaker's Relay Meter and it is connected to computer. Power balancing and failure detection will be done using Fuzzy Rule, which is helpful for the operator to recover[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 3 198-200
PL W pracy przedstawiono metodę modelowania optymalnego podłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Minimalizowano straty mocy czynnej w sieci stosując w tym celu algorytm genetyczny.
EN The paper presents a modelling method of optimal connection of wind generators to a medium voltage (MV) power grid taking into account minimum active power losses. A genetic algorithm was applied to optimize active power losses in the power grid.
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 2 79-90
PL W artykule przedstawiono metody wykorzystania pakietu Matlab/Simulink do wyznaczania rozpływu harmonicznych we fragmencie systemu elektroenergetycznego. Dwie z nich bazują na wykorzystaniu dostępnych przyborników Matlaba (SimPowerSystems i PSAT), trzecia natomiast na bezpośredniej implementacji częs[...]
EN The paper presents three methods of Matlab/Simulink application to harmonic current flow simulation in selected fragments of an electrical power grid. The first two methods are based on SimPowerSystems and PSAT toolboxes. The third one involves direct implementation of the system frequency model in [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 192 57-64
PL W związku z rozwojem techniki cyfrowej oraz postępem w dziedzinie telekomunikacji powszechne staje się budowanie systemów zdalnego sterowania i nadzoru urządzeń przemysłowych. W artykule przedstawiono przemysłowe rozwiązanie systemu monitorowania zakładowej sieci elektroenergetycznej wraz z rozdziel[...]
EN Thanks to digital technique expansion and telecommunications progress the construction of the remote control and supervision system for industry devices are generally available. The paper presents industry solution of the power grid and power switching station monitoring system build according to mi[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 333--336
PL W artykule przybliżono założenia technologii Smart Grid w sieci elektroenergetycznej. Wyjaśniono, czym charakteryzuje się inteligentna sieć, jakie są jej główne aspekty oraz korzyści. Przedstawiono koncepcję współpracy sieci energetycznej z pojazdami elektrycznymi przyszłości.
EN The article presents the assumptions of Smart Grid technology in the power grid. It explained here, which is characterized by the intelligent network, what are the main aspects and benefits. Cooperation electricity network with electric vehicles has been presented.
15
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 9 86--88
PL Stale rosnący udział energii odnawialnej wprowadzany do sieci zmienia specyfikę całego sektora energetycznego. Jednakże tym, co nie uległo zmianie, jest fakt, że urządzenia energetyczne nie mogą pracować niezawodnie bez komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi. Konwertery mediów, zaproje[...]
16
75%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 3 123--136
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej i charakterystykę krajowej sieci elektroenergetycznej w obszarze przesyłu i dystrybucji. Omówiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla[...]
EN The paper looks at the issues of operation safety of the national power grid and the characteristics of the national power grid in the areas of transmission and distribution. The issues of operation safety of the national transmission and distribution grid were discussed as well as threats to operat[...]
17
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2012 Nr 1 (100) 27--32
PL Rozwiązywanie zadań optymalizacji rozpływów mocy opiera się na badaniu przebiegu krzywych strat sieciowych w funkcji parametrów pracy systemu. Rozwiązywanie określonej grupy zadań z zakresu stabilności systemu opiera się na badaniu krzywych (charakterystyk) przesyłu mocy czynnej i biernej w funkcji [...]
EN Resolving problems of optimal power flow is based on researching of course of curve grid losses in function of system operation parameters. Solving the specific group of problems in the range of system stability is based on researching curves (characteristics) of active and reactive power flow in fu[...]
18
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Zjawisko ferrorezonansu w sieci elektroenergetycznej jest znane i opisane od wielu lat. Trudno jednak jest jednoznacznie określić to zjawisko ze względu na jego znaczną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów sieci. W sieci elektrycznej z tym samym zesta[...]
EN The phenomenon of ferroresonance in the power grid has been known and described for many years. However, it is difficult to clearly determine this phenomenon due to its considerable sensitivity to even small changes in the network parameters. An electrical net[...]
19
75%
Elektrotechnika i Elektronika
PL Postępująca automatyzacja procesów produkcyjnych, a także wzrastający stopień skomplikowania systemów technicznych sprawiają, że w wielu przedsiębiorstwach problemem zasadniczym jest zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego oraz optymalnych parametrów energomediów zasilających urządzenia i instal[...]
EN The main problems of many companies are: assuring the continuity of production and the best energy sources which are supplied to technological devices. These problems are caused by the progressive automatization of manufacturing processes and more and more complicated technical systems. Power qualit[...]
20
63%
Rynek Energii
2011 Nr 5 9-13
PL W artykule nakreślono proces realizacji analiz rozpływowych dla celów planowania rozwoju w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Na tym tle przedstawiono zadanie optymalizacji wykorzystania zdolności przesyłowych. Na podstawie obliczeń modelowych porównane zostały wyniki analiz przeprowadzonych z [...]
EN The paper outlines the process of power flow analyses for development planning in Polish National Power System. The task of optimizing the use of transmission capacity was presented against above mentioned background. The results of calculations using the power flow problem and the optimal power flo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last