Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powders
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono porównanie wielkości powierzchni właściwej proszków, zmierzonej i wyliczonej na podstawie składu ziarnowego. Przedstawiono różne sposoby obliczeń i ocenę wyników.
EN Comparison of size of powders specific surface measured and calculated basing on grain distribution was presented in the article. Various methods of calculations and critical opinion about the results were presented.
2
80%
Materiały Ceramiczne
PL Młyny obrotowo-wibracyjne stanowią grupę młynów wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgań - poniżej 16 Hz, których komory oprócz ruchu drgającego wykonują ruch obrotowy. Zaletą tych młynów jest bardzo efektywny proces mielenia, spowodowany wyeliminowaniem w komorze stref o mniejszej aktywności mie[...]
EN The rotary-vibratory mills are the group of vibratory mills of Iow vibration frequency (below 16 Hz). Their chambers, except vibrating movement, execute rotary movement. The very effective process of milling is technological advantage of these mills, the thanks the elimination in chamber of zones ab[...]
3
70%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The influence of conditions of precipitation of hydroxides on properties of HfO[2]-Dy[2]O[3]-Nb[2]O[5] powders was studied. The hydroxides were obtained by direct, inverse and simultaneous precipitation from hydrochloric solutions without employing surfactants and precursors. Optimal conditions for [...]
4
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents the method of the argon-shielded hot pressing of titanium alloy (Ti6A14V) powder (used in medical industry). The powders produced in the GA (gas atomization) process and in the HDH (hydride–dehydride) process were used in the experiments. A pressing process was conducted at a temp[...]
5
61%
Chemical and Process Engineering
2007 Vol. 28, z. 4 1067-1078
PL Omówiono technologie produkcji wysokiej jakości proszków, użytecznych w medycynie. Przedsta-wiono metodę modelowania procesu precypitacji cząstek leków za pomocą płynów w stanie nadkrytycznym. Przykładowe symulacje numeryczne wykonano dla procesu wysalania z wykorzystaniem przeciwrozpuszczalnika w s[...]
EN The objective of the paper is related to production of high purity powders with a controlled particle size for pharmaceutical purposes. The method of modelling the particle formation processes using supercritical fluids is presented. The antisolvent precipitation process as an example of supercritic[...]
6
61%
Kompozyty
PL Przedstawiono metodę proszkowego płomieniowego natryskiwania powłok metalicznych i metaliczno-ceramicznych. Opisano sposoby i znaczenie przygotowania powierzchni pod natryskiwane warstwy. Wskazano podstawowe parametry procesu płomieniowego natryskiwania proszkowego wraz z przykładowym schematem typo[...]
EN This paper presents the application of powder gas spraying method for the production of metal and metal-ceramic coatings. The role and methods of the surface preparation has been outlined. The main parameters of the gas spraying method have been identified for typical equipment system (Fig. 1). The [...]
7
61%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 273-277
PL Przedstawiono wyniki badań składu fazowego i morfologii wybranych proszków z układu Ni-AI. Mieszaniny proszków wyjściowych niklu i aluminium są substratami do wytwarzania materiałów kompozytowych z fazami międzymetalicznymi z wykorzystaniem procesów metalurgii proszków i odlewniczych (tab. 1). Prosz[...]
EN Microstructure, morphology and phase composition of powders from the Ni-Al system is characterised. Atomisation method of melted Ni-Al alloys was applied for the preparation of the Ni3Al powders. Powders of NiAI and Ni2Al3-NiAl phases and these modified by ceramic phases were prepared in the process[...]
8
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2018 R. 23, nr 4 16--19
9
61%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1084-1084
EN In laser ablation (LA) a very little amount of solid material is transferred to the gas phase followed by its transport to the source of excitation. The coupling of laser ablation with inductively coupled plasma (ICP) and mass analyzer (MS) allows direct determination of elemental composition of sol[...]
10
61%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Wyniki przedstawione w artykule są zobrazowaniem metodologii będącej tematem tej pracy. Zawiera ona opis głównych metod badań jak obserwacje mikroskopowe, analiza sitowa oraz określanie składu chemicznego z wykorzystaniem detektora EDX. Wyniki przedstawiają określenie kształtu cząstek, określenie wi[...]
EN Presented results in this article are illustration of a methodology, which is the subject of this work. It contains a description of the main methods of investigations as microscopic observations, sieve analysis or examination of chemical composition by using EDX detector. The results present the de[...]
11
51%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 4 413--417
EN Gradient materials were manufactured from powder mixes of aluminium RAl-1 and aluminium alloy Al17Si5Fe3Cu1.1Mg0.6Zr. The preforms were cold pressed with alloy concentrations ranging from 0% to 100%, at 20% intervals, and then closed-die hot forged at 490 °C. From these materials preforms, with a co[...]
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 116-117
PL Praca zawiera rozwiązania konstrukcyjne laboratoryjnych młynów wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgań wibracyjnego i obrotowo-wibracyjnego oraz ich podstawowe parametry techniczne. Zawiera także informacje o uziarnieniach mikroproszków oraz nanoproszków: węglika krzemu, tlenku glinu, tlenku chr[...]
EN Constructiona! designs of laboratory vibratory Iow frequency miHs and rotary-vibratory mills arę described. The paper contains basie technical parameters of these miHs. Information dealing with par- ticle size distribution of micro- and nanopowders such as silicate carbide, aluminum oxide, chromium[...]
13
51%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 4 529-532
PL Tlenek ceru(IV) (CeO2) jest ważnym tlenkiem ziem rzadkich i został szeroko zbadany w zastosowaniach obejmujących oczyszczanie spalin samochodowych, kataliza przechowywania i uwalniania tlenu oraz stałotlenkowe ogniwa paliwowe. W ostatnich latach, w związku z doskonałymi właściwościami fizycznymi i c[...]
EN Ceria (CeO2) is an important rare earth oxide and has been widely investigated in the automotive exhaust purification, oxygen storage and release catalysis, and solid oxide fuel cell applications. In recent years, due to the excellent physical and chemical properties of nano-sized particles, which a[...]
14
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents and reviews the research results of soft magnetic composites consisting nanocrystalline powders obtained by soaking and high energetic milling of amorphous ribbons of metallic glasses Fe78Si9B13 and Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9. Design/methodology/approach: Amorphous Fe78Si9B13[...]
15
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents influence of high-energy mechanical milling process, isothermal annealing and to a combination of these two technologies of cobalt base metallic glasses Co77Si11.5B11.5 on magnetic properties and their structure. Design/methodology/approach: The powder test piece obtaine[...]
16
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the research results of nanocrystalline powders obtained by high energetic milling of amorphous ribbons based on cobalt Co77Si11.5B11.5 and Co68Fe4Mo1Si13.5B13.5. Design/methodology/approach: A 8000 SPEX CertiPrep Mixer/Mill high energy ball mill was applied to mill the [...]
17
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The subject of the research was to study the effect of microstructure and mechanical properties of an alloy AlZnMgCuZr with addition of 0.45 % Zr manufactured from powders. Paper also presents results of different states of precipitation strengthening and further plastic deformation, includ[...]
18
51%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Praca dotyczy analizy procesu porywania i deagregacji cząstek proszku w warunkach odpowiadających działaniu inhalatorów proszkowych (tzw. DPI), stosowanych do dawkowania leków metodą wziewną. Badano resuspensję cząstek modelowego proszku w komorze cylindrycznej (13 mm), w obecności elementów zaburza[...]
EN The resuspension and deaggregation of a test powder was studied in cylindrical chamber ( 13 mm) in the presence of elements used for flow dissarangement in the vicinity of the powder layer. A noticeable increase in the resuspension efficiency was observed in the case of the disturbed flow together w[...]
19
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Zamieszczono wyniki badań stopów AlCuMgAg i AlZnMgCu wytwarzanych w postaci proszku, a następnie konsolidowanych w procesie współbieżnego wyciskania. Określono ich własności mechaniczne i podatność do odkształcania nadplastycznego w próbach rozciągania w podwyższonych temperaturach przy różnych pręd[...]
EN The paper presents results of examinations AlCuMgAg i AlZnMgCu alloys produced by plastic consolidation process with powders. Their mechanical properties and superplasticity were tested in tensile test in high temperature with different strain rate.
20
51%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 278-282
PL Przedstawiono strukturę kompozytowych proszków o osnowie NiCr z wprowadzoną fazą FeAl, węglikami chromu i tytanu oraz tlenkami aluminium. Proszki o złożonym składzie fazowym wytwarzano w procesie aktywowanej syntezy wysokotemperaturowej ASHS. Określona została procedura technologiczna wytwarzania ta[...]
EN The article presents the structure and phase composition of composite powders with the nickel-chromium matrix and dispersion strengthening phases. The composite powders were obtained in the activated self-propagating high temperature synthesis. The complex phase composition of powders confirms an ap[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last