Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2016 Nr 4 14--17
PL Laminaty, czyli kompozyty polimerowe utworzone z wielu warstw tkanin lub mat włóknistych, służą do produkcji m.in. osłon przeciwudarowych. Jako osnowy laminatów w powyższym zastosowaniu wykorzystywane są głównie polimery z grupy duroplastów, a w ostatnich latach coraz częściej również polimery termo[...]
EN Laminates, that is polymer composites formed from multiple layers of fabrics or fiber mats are applied for the production, inter alia, of surge protections. The polymers belonging to the group of hardening plastics and in recent years increasingly also thermoplastic polymers are mainly used as warps[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1151-1153
PL Wykorzystując metodę MAPLE (Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation), polegającą na laserowej ablacji 3 tarczy uzyskanej po rozpuszczeniu polimeru w specjalnie dobranym rozpuszczalniku i doprowadzeniu do stanu kriogenicznego, prowadzono badania na warstwach resorbowalnego polimeru wyt[...]
EN Research works by application of the MAPLE method (Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation) which based on laser ablation at cryogenic conditions of a target produced from the dissolved polymer in specially chosen solvent, were performed on the layers of resorbable polymer deposited on the Ai-6A1-4[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule rozważa się dominujące narażenia eksploatacyjne, takie jak: media agresywne, czynniki klimatyczne (promieniowanie ultrafioletowe), czynniki biologiczne oraz erozyjne. Opisano wpływ promieniowania ultrafioletowego, mikroorganizmów (grzybów) oraz cząstek erozyjnych na zużycie powłok polimer[...]
EN The paper concerns dominating operational hazards like aggressive media as well climatic (UV radiation,) biological and erosive factors. Influence of UV radiation, microorganisms (fungi) and erosive particles on polymer coating wear is described. Moreover, processes are characterised which run toget[...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badania nad rozwojem nowych technologii dla systemów kontrolowanego dozowania, obejmujące między innymi zastosowania w agrochemii, były prowadzone już w latach 40-tych. Pomimo to stale poszukuje się nowych rozwiązań spełniających surowe normy ochrony środowiska, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz[...]
EN The aim of research is to developed novel biodegrdable polymeric hybrid materials suitable for controlled release of granulated mineral fertilizers. It is expected that coatings based on bio-inspired aliphatic polyesters and selected urea resins will increase efficiency of fertilizers and will minim[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W celu przedłużenia trwałości betonu powszechnie stosuje się powłoki polimerowe. Powłoki chronią beton przed wnikaniem niebezpiecznych mediów. Materiały te muszą charakteryzować się długotrwałą odpornością na starzenie, dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i odpowiednią elastycznością, żeby po[...]
EN In order to prolong concrete durability, polymeric coatings are commonly used. The coatings protect concrete against ingress of hazardous media. The coatings have to be characterized by long-term weathering resistance, good adherence to concrete substrate and appropriate elasticity to have crack bri[...]
6
75%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Obiekty techniczne podczas eksploatacji narażone są na destrukcyjne oddziaływanie środowiska, w którym się znajdują. Potrzeba rozwiązania tego problemu była główną przyczyną opracowania i stosowania powłok ochronnych, które wydłużą czas życia danych obiektów technicznych. W pracy przeprowadzono bada[...]
EN Technical objects, during operation, are exposed to the destructive impact of the environment in which they are located. The need to solve this problem was the main reason for the development and use of protective coatings, which will extend the lifetime of given technical facilities. The impact tes[...]
7
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wpływ czynników klimatycznych na stan powierzchni powłok poliuretanowych i epoksydowych. Stwierdzono destrukcję powierzchni powłok, objawiającą się: wzrostem chropowatości powierzchni, utratą połysku, a także obniżeniem ich twardości oraz grubości.
EN The paper presents influence of climatic factors on the surface state of epoxy and polyurethane coatings. It was stated degradation of the coating surfaces consisted in increase of surface roughness, loss gloss, and also decrease of the hardness and thickness.
8
75%
Logistyka
2016 nr 1 233--241, CD1
PL W artykule opisano wpływ czynników eksploatacyjnych na destrukcję polimerowych powłok ochronnych środków transportu. Destrukcja ta ujawnia się w postaci: zwiększenia chropowatości powierzchni powłoki, ubytkiem fragmentów powłoki, pęcherzeniem, pękaniem, delaminacją. Prowadzi to do utraty własności o[...]
EN The paper deals with an influence of operational factors on a destruction of polymer protective coatings of transportation means. The destruction appears in the following forms: roughness of coating surface increase, coating fragments loss, blistering, cracking, delamination. It leads to the loss of[...]
9
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności powłok naniesionych na podłoże stalowe. Podłoże stalowe poddano obróbce mechanicznej, wyznaczono parametry chropowatości Ra i Rz. Przeprowadzono badania przyczepności przy użyciu przyrządu pull-off na jednowarstwowych powłokach poliuretanowych oraz[...]
EN The article presents the results of adhesion tests for coatings applied on a steel substrate. The steel substrate was subjected to mechanical treatment. Subsequently Ra and Rz roughness parameters were determined. Adhesion tests were carried out using a pull-off device on single-layer polyurethane a[...]
10
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem pracy było opracowanie metody modyfikacji powierzchni stali AISI 316L w celu zwiększenia adhezji powłok polimerowych. Zastosowano dwie metody modyfikacji: trawienie roztworem H2S04 i H202 tzw. „piranią" oraz proces rozpylania katodowego. Wpływ modyfikacji na topografię i skład chemiczny powier[...]
EN The aim of the study was to develop a method of surface modification of steel AISI 316L to improve polymeric coatings adhesion. Two methods were used: etching by solution of H2S04 and H202 "piranha" and cathodic sputtering. The change of the surface topography and chemical composition were analyzed [...]
11
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 7 383--388
PL Od pięciu dziesięcioleci powłoki elektroforetyczne stanowią podstawę dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego artykułów przemysłowych. Znane są szczególnie z zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Inaczej niż przy nakładaniu innych rodzajów farb, w tym przypadku detal jest zanurzany w roztworze kolo[...]
EN Electrodeposition coatings are – since 5 decades – the basis for good corrosion protection of industrial goods, especially known worldwide for the production of passenger cars. In contrast to the application of most other paints the workpiece is dipped into a colloidal solution of the waterborne pai[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 943--948
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania wodnego 20% roztworu chlorku sodu na rozwój porów w strukturze powłok epoksydowych. Do badań zastosowano metodę porozymetrii rtęciowej. Zawartość, jak i rozmiary porów w materiale powłok, ulegały zmianie w zależności od okresu ich starzenia, któreg[...]
EN The paper presents investigations results of aqueous 20% solution of natrium chloride influence on pores development in epoxy coatings structure. Investigations were carried out using mercury porosimetry method. The sizes of pores and their content in coating material underwent changes depending on [...]
13
63%
Farby i Lakiery
2017 nr 6 15--22
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej działania antybakteryjnego nanocząstek srebra, miedzi i innych biocydów oraz możliwości ich wykorzystania w materiałach powłokowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budown[...]
EN This article is a review of the literature on the antimicrobial activity of silver nanoparticles, copper and other biocides and their potential for use in coating materials. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building and automotive in[...]
14
63%
Inżynieria Materiałowa
2019 Vol. 40, nr 5 120--124
PL Postęp w zakresie elektroniki determinowany jest otrzymywaniem nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz rozwojem w kierunku technologii ich nanoszenia. Do jednych z tych nowoczesnych technik nakładania powłok należy Pulsacyjna Ablacja Wiązką Elektronową (PED). Osadzanie metodą PED jest no[...]
EN In the study, polytetrafluoroethylene coatings were deposited on a silicic substrate in the process of Pulsed Electron Beam Deposition (PED). Depositing polymer coatings using PED is a relatively unknown technique. Due to the limited knowledge on the use of this technique in the deposition of polyme[...]
15
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wpływ czynników eksploatacyjnych, takich jak: promieniowanie ultrafioletowe (UV), media agresywne, cząstki erozyjne na destrukcję powłok polimerowych. Destrukcja powłok w wyniku oddziaływania promieniowania UV przejawia się w ich kredowaniu oraz pękaniu srebrzystym. Media ag[...]
EN The paper show the influence of operational factors such as: ultraviolet radiation (UV), aggressive media, erosive particles on the destruction of polymers coatings. The destruction of the coatings as a result of the UV radiation action manifests in their chalking and silver crack. Aggrresive media [...]
16
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 774-776
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu utwardzania promieniowaniem ultrafioletowym (UV) lakierów na bazie uretanoakrylanów w zależności od grubości warstwy lakierów i ich funkcyjności. Stwierdzono, że na podstawie analizy temperatury utwardzania można wstępnie określić szybkość utwardzan[...]
EN Three com. urethane acrylate resins (functionality 2–4) were dild. with trimethylpropane triacrylate and photopolymerized under UV light (12 mW/cm²) in presence of 1-hydroxycyclohexyl-phenyl-ketone in 0.25–1.0 mm thick layers. The max. temp. 32–116°C was achieved after 10–25 s.
17
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 4 170--180
PL W pracy przedstawiono przykłady wytwarzania różnych powłok polimerowych, ceramicznych i kompozytowych na modelowych materiałach metalowych metodą osadzania elektroforetycznego. W celu uzyskania dobrej jakości powłok dobrano optymalny skład chemiczny roztworów koloidalnych i zawiesin stosowanych do o[...]
EN This work presents the examples of electrophoretic deposition of various polymer, ceramic and composite coatings on model metallic materials. To obtain good quality coatings, chemical composition of colloidal solutions and suspensions as well as their pH and Zeta potential were optimized. The voltag[...]
18
51%
Polimery
2003 T. 48, nr 10 668-677
PL Dokonano przeglądu właściwości i zastosowań polimerów modyfikowanych radiacyjnie. Modyfikacja taka polepsza właściwości mechaniczne, cieplne oraz chemiczne zarówno termoplastów, jak i elastomerów. Przedstawiono procesy sieciowania izolacji kabli i przewodów elektrycznych oraz rur i folii termokurczl[...]
EN A review of properties and applications of radiation modified polymers was done. Such modification improves the mechanical, thermal and mechanical properties both of thermoplastics and elastomers. There were presented the processes of crosslinking of cables and wires insulation as well as pipes and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last