Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki ochronne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule opisano nowe możliwości monitorowania procesu wysychania powłok i zachowania przypowierzchniowej warstwy masa-powłoka. Badania dotyczą mas ze spoiwami chemicznymi: organicznymi i nieorganicznymi. Pierwsza metoda wykorzystuje zmianę oporu elektrycznego wysychającej masy wraz z powłoką - po[...]
EN New possibilities of monitoring the coating drying process and retaining the casting skin: moulding sand-coating are described in the paper. Investigations concern moulding sands with chemical - organic and inorganic - binding agents. The first method utilizes the electric resistance change of the d[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 215-219
3
100%
Inżynieria Powierzchni
2002 Nr 1 31-37
PL Omówiono przyczyny i skutki obecności na podłożu stalowym po obróbce strumieniowo-ścierniowej różnego typu zanieczyszczeń: produktów korozji, soli rozpuszczalnych w wodzie i wtrąceń ziaren ścierniw mineralnych. Przedstawiono przykłady metodyk badawczych pozwalających na ocenę trwałości lakierowych z[...]
EN Reasons and consquences of the presence at the steel surface of different kind of contaminants: corrosion products, soluble salts and inclusions of mineral abrasives granules after blast-cleaning were described. Examples of the test methods of estimation of the protecive organic coatings durability [...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat stanowi syntezę problematyki związanej z realizacją nowych i remontami istniejących zbiorników na ścieki. Autor podkreśla rolę prawidłowo wykonanego betonu jako podłoża pod izolację oraz charakteryzuje zasady doboru powłok ochronnych. W referacie sklasyfikowano rodzaje zabezpieczeń stosowany[...]
EN This paper forms the synthesis of issues related to the building new and renovating existing sewage disposal tanks. The author underlines the importance of properly made concrete used as a base under the insulation and describes the rules of selecting protective coating. The paper classifies the var[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów technicznych powłok polimerowo-cementowych. Powłoki te badano pod kątem ich zastosowania do ochrony przed korozyjnym działaniem środowiska na obiekty betonowe i żelbetowe oczyszczalni ścieków komunalnych.
EN In the paper, results of chosen technical parameter survey of polymer-cement coatings are presented. The protective properties of these coatings on concrete and reinforced concrete structures in wastewater treatment plants were tested.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawia się wyniki badań przyczepności kombinacji powłok Polyment do podłoży betonowych formowanych w inwentaryzowanych deskowaniach. Analizie poddano przyczepności powłok jedno- i wielowarstwowych nakładanych na podłoża betonowe zwykłe, formowane w pielęgnacyjnej wykładzinie aktywne[...]
EN The results research works of adhesion coatings Polyment to the concrete walls built in inventory mould are presented in the report. Results were very useful for the protective concrete biological reactors done in the waste plant.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy hiperboloidalnych żelbetowych chłodni kominowych. Scharakteryzowano w nim warunki użytkowania tych obiektów, podstawowe czynniki działające niszcząco na żelbetowy płaszcz chłodni oraz procesy niszczące zachodzące podczas użytkowania. Przedstawiono sposoby przeciwdziałania niszczeniu [...]
EN This paper refers to hyperboloidal chimney. Conditions of use, main factors which act destructively on reinforced concrete of chimney and processes of degradations during utilizing were described. Methods of prevention against corrosive degradation of reinforced concrete of chimney and examples of p[...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 6 25-26
PL Celem pracy jest przedstawienie produkcyjnych i użytkowych charakterystyk fosforanowych powłok ochronnych. Opisano wybraną metodę wytwarzania fosforanowej powłoki ochronnej oraz podano przykład jej zastosowania. Przedstawiono przykładową pracującą linię fosforanowania oraz opisano cechy uzyskiwanej [...]
EN A main aim of the paper is to present the production and usable characteristics of phosphate conversion coatings. The paper describes a selected method of protective coating manufacture and gives an example of its application. An example of working phosphatizing process line is shown and the formati[...]
9
80%
Świat Szkła
PL O jakości okien drewnianych, a przede wszystkim o ich trwałości decydujące znaczenie mają dwa elementy: • optymalny dobór drewna na ramy okienne, • jakość powłok ochronnych.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
PL W nowoczesnym wytwarzaniu do podstawowych materiałów narzędziowych należą powlekane, wieloostrzowe płytki o podłożu węglikowym. Jako substrat takich narzędzi wykorzystuje się najczęściej węglik spiekanych typu WC-Co o zmiennym procentowym składzie chemicznym poszczególnych frakcji oraz różnej wielko[...]
11
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Ze względu na stosowanie nowych materiałów na formy i rdzenie, które mają zapewnić jak najlepszej jakości odlewy, stosuje sie także nowoczesne metody badawcze. Jedną z takich metod oceny jakości jest badanie parametru hot distortion. Parametr hot distortion określa zachowanie sie mas i rdzeni w podw[...]
EN Applying new materials on moulds and cores, should assure the best casts quality. The investigation of hot distortion parameter is one of modern method for testing material quality. The hot distortion parameter defines the behaviour of moulds and cores in high temperature and it approximates real co[...]
12
80%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 4 30-38
PL W artykule opisano zjawiska jakie wpływają na korozyjność atmosfery i jakie stanowiły podstawę do opracowania normy EN ISO 12944 Farby i Lakiery. Ochrona przed korozją kostrukcji stalowych za pomocą malarskich powłok ochronnych Część 1-6. Omówiono wpływ wilgotności powietrza na przebieg korozji, jeg[...]
EN In this article phenomena which have influence on corrosivity of atmosphere and which were the basis of work out of EN ISO 12944 Paints and varnishes corrosion protection of steel structures by protective paint systems standard, part 1-6 Corrosion protection of steel constructions using paint protec[...]
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 25-37
PL Praca obejmuje badania teoretyczne i eksperymentalne, dotyczące procesów wytwarzania, badania właściwości cieplnych oraz obciążeń cieplnych elementów maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących niszczących obciążeń cieplnych łopatki [...]
EN This paper presents results of experimental and theoretical investigalions of plasma spraying multilayers barrier coatings applying on machine elements working in extreme thermal and mechanical conditions. Destructive heat loads on the blade of K15 engine with Zr(sub2)O(sub3) layer were tested on th[...]
14
80%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 4 17-24
PL W artykule przedstawiono kierunki badań w dziedzinie technologii sol-gel. Dotyczą one możliwości uzyskania kompozytów nieorganiczno - organicznych o unikatowych właściwościach, w szczególności powłok ochronnych nieskurczliwych.
EN In this article directions of investigation in Sol-Gel technology are considered. These investigations are concerned on possibilities to obtain of inorganic - organic composite with unique properties, in particular non-shrinkage protection coatings.
15
80%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 2 38-53
PL W artykule naświetlono kierunki rozwoju broni artyleryjskiej, szczególnie dział czołgowych. Podczas powtarzającego się strzelania pociskami nowej konstrukcji (podkalibrowymi) o dużej energii, żywotność luf dział czołgowych jest niedopuszczalnie mała i jest ona ograniczona nie zużyciem zmęczeniowym, [...]
EN The paper presents directions of development of gunnery weapon especially of tank guns. During repeated firing with a new construction of the high energy rounds the service life of tank gun barrels is unacceptable short and not limited by fatigue but by erosion of the bore. It has also been reported[...]
16
80%
Instal
2002 nr 12 47--49, 53
17
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2018 nr 1 32--35
PL Trwałość antykorozyjna jest jedynym z wymagań, jakie stawia się łącznikom do konstrukcji drewnianych. Kwestia zapewnienia ochrony przed korozją ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku połączeń narażonych na oddziaływania atmosferyczne lub środowisko agresywne. Rozwój powłok ochronnych, zwłaszcza [...]
18
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 9-10 86--92
PL Wzrost wymagań wobec narzędzi obróbczych nakierowany na podnoszenie ich odporności na zużycie ścierne powoduje intensywny rozwój materiałów na narzędzia, jak również technologii powłok zabezpieczających. Cechy związków stosowanych na powłoki oraz możliwości technicznej realizacji procesu nanoszenia [...]
19
80%
Nowoczesne Hale
2019 Nr 2 12--17
PL W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na intensywność procesów korozji atmosferycznej. Opisano również sposób klasyfikacji warunków atmosferycznych odpowiadającym kategoriom korozyjności oraz charakterystykę stali i aluminium jako materiałów konstrukcyjnych. Przedstawiono dobór powłok [...]
20
70%
Inżynieria Materiałowa
PL Jedną z metod poprawy żaroodporności stopów TiAl jest wytworzenie na ich powierzchni powłoki ochronnej NiAl, która w czasie utleniania pokrywa się ochronną zgorzeliną Al2O3. Powłokę aluminidku niklu uzyskano w procesie aluminizowania (ang. pack aluminization) stopów Ti48Al2Cr2Nb i Ti48Al7Nb pokrytyc[...]
EN In this paper nickel aluminide layers deposited on the Ti48Al2Cr2Nb and Ti48Al7Nb were investigated. Nickel layer was obtained by electrochemical method and its thickness was about 10 ?m. Nickel aluminide (Ni2Al3) was obtained by pack aluminization. The surfaces of Ti48Al2Cr2Nb and Ti48Al7Nb also we[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last