Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka stalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Wykorzystując oszczacowania statystyczne wyników badań i ustalenia polskich norm opracowano formuły sprawdzania stateczności powłok. Formuły te porównano z propozycjami wytycznych WCCS i normy DIN. Podano przykłady obliczeń.
EN An uniform approach to the buckling design of steel cylindrical shells longitudinaly compressed has been proposed. An interaction formula of elastic and plastic resistance has been used on the basis of statistics of cylindrical shell stability experiments. Comparizons between ECCS, DIN and new propo[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 11 597-603
PL Śrubowe połączenia kołnierzowe występują najczęściej jako styki montażowe rurociągów dużej średnicy, słupów konstrukcji wsporczych o przekroju rurowym oraz segmentów kominów. Podano analizę teoretyczną zagadnienia, wytyczne kształtowania połączeń oraz przykłady liczbowe obliczeń.
EN Bolted flange joints are the mostly used as assembly field joints for large diameter pipes, heavy circular columns and chimney segments. The theoretical analysis of the problem, outlines of joint formation and examples of theoretical computation are given.
3
75%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 4 198-201
PL Omówiono rozwiązanie konstrukcji wiaduktu o rozpiętości teoretycznej 17,67 m oraz technologię prac montażowych. Podano program planowanych prac badawczych.
EN The structural solution of arch formed bridge, built of corrugated steel sheets and fixing, the schell shape by backfilling soil is described. The structural project and the plan of foreseen reaserches and field tests are also presented in the paper.
4
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2008 nr 3 58-60
PL Mostowe konstrukcje gruntowo-powłokowe to obiekty, które składają się z podatnej, najczęściej stalowej powłoki , otaczającej ją zasypki gruntowej oraz nawierzchni jezdni. Budowle te projektuje i wykonuje się w sposób zapewniający korzystne współdziałanie wszystkich w/w elementów konstrukcyjnych. Ze [...]
EN This paper presents numerical and analytical method of calculation internal forces in shells of Super-Cor soil-steel bridges. The Sundquist-Pettersson method and FEM method was analyzed. Values of internal forces obtained from both methods are also compared in this article.
5
75%
Archives of Civil Engineering
PL Postęp możliwości obliczeniowych pozwala obecnie na określenie nośności stalowych konstrukcji powłokowych stosując geometrycznie i materiałowo nieliniową analizę z uwzględnieniem niedoskonałości (imperfekcji), co jest wymagane w Eurokodzie — analiza typu GMNIA. Eurokod zaleca zastosowanie tzw. równo[...]
EN The progress of the computationally possibilities allows it nowadays to determine the load bearing capacity of steel shell structures by a geometrically and materially non-linear analysis with imperfections included, which is specified in the Eurocode, type of analysis GMNIA. The Eurocode recommends[...]
6
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Praca dotyczy geometrycznego kształtowania struktur powłokowych złożonych z pojedynczych powłok rozłożonych w efektywny sposób w przestrzeni, to jest w sposób zgodny z właściwościami regularnej powierzchni geometrycznej i z wykorzystaniem prostych i płaszczyzn normalnych do tej powierzchni. Pojedync[...]
EN The paper concerns geometrical shaping of shell structures composed of individual shells arranged effectively in space that is in a way similar to properties of a regular, geometrical surface with taking into account straight lines and planes normal to the base surface. The individual segments are m[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 12 672-677
PL Podano zasady określania nośności stalowej powłoki walcowej według Eurokodów. Rozważania zilustrowano przykładami obliczeniowymi.
EN An attempt is made to give reasons for current rules and to derive the formulae useful for design resistance, stability and stiffness of steel shells like chimneys, pipelines or tanks in accordance with structural Eurocodes.
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 4 202-205
PL Badania dotyczą przepustu w postaci powłoki stalowej opartej na betonowych ławach fundamentowych, otoczonej zasypką gruntową. Przedstawiono analizowany model geometrii obiektu oraz wyniki pomiarów przepustu o szerokości w świetle równej 5,40 m.
EN lnvestigation concern culverts in the shape of steel shall arch supported on continuous footing and covered with soil backfill. The model of investigation is presented.
9
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 1 46--49
PL W stalowych silosach opartych na słupach podstawowym zagadnieniem w ocenie ich nośności jest właściwie przeprowadzona analiza stateczności walcowych płaszczy w strefach podporowych. W artykule dokonano krytycznej oceny zalecanych w normach PN-EN 1993-4-1 i PN-EN 1993-1-6metod oceny nośności takich p[...]
EN Basic issue in assessment of capacity of steel silo supported on columns concerns correctly performed analysis of stability of silo shell in region near supports. This paper presents an analysis of procedures given in codes PN-EN 1993-4-1 and PN-EN 1993-1-6 for assessment of said capacity. Difficult[...]
10
51%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 4 205-208
PL Przedstawiono wyniki badań nośności węzłów pośrednich elipsoidalnej stalowej powłoki prętowej. Zrealizowana konstrukcja z węzłami rozbieralnymi wykazywała po scaleniu nadmierną podatność już pod ciężarem szklanej obudowy. Zaproponowano wprowadzenie stalowych klinów usztywniających wszystkie węzły or[...]
EN Results of experimental investigations of the load bearing capacity of joints in an ellipsoidal steel bar shell are presented. Construction of dismountable connections indicated excessive flexibility under the action of glass cover self-weight only, monitored just after execution. Immediate structur[...]
11
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 66--67
PL Nowoczesne konstrukcje galerii powłokowych, które charakteryzują się optymalnie dobranymi parametrami geometrycznymi i materiałowymi, są bardzo wrażliwe na lokalną utratę stateczności. Podczas projektowania konstrukcji projektant zobowiązany jest sprawdzić ją w kilku fazach pracy, nie tylko podczas [...]
EN The modern shell gallery structures, which characterized by optimally matched parameters of geometric and material are very sensitive to the loss of stability. The designer is required in the design process to check it in several phases of work. This is not only checking the operation phase but also[...]
12
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/I 361--370
PL Cienkie powłoki stalowe w postaci wycinka sfery obciążone ciśnieniem zewnętrznym wykazują tendencje do utraty stateczności w fazie poprzedzającej wyczerpanie nośności plastycznej. Zjawisko wyboczenia powłok sferycznych było przedmiotem badań wielu autorów, a wyniki dotychczasowych badań teoretycznyc[...]
EN Thin steel shells in a form of spherical segment loaded by external pressure show a tendency to sudden buckling for a lower pressure than their plastic resistance. The buckling phenomenon of spherical shells was subject of investigations of many authors and hitherto results of theoretical and experi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last