Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka epoksydowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2006 nr 3 107-122
PL Zużywanie erozyjne elementów maszyn jest procesem złożonym, w którym znaczącą rolę odgrywają własności mechaniczne kontaktujących się materiałów. Dlatego też proces ten zupełnie inaczej przebiega w przypadku elementów metalowych z powłokami polimerowymi niż w przypadku elementów bez tych powłok. W a[...]
EN Erosive wear of machine elements is the process of significant complexity with crucial role played by mechanical properties of contacting materials. For this reason the process of erosive wear shows different progress for metallic machine elements with polymeric coatings than for elements without th[...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 1 15-21
PL W artykule przedstawiono metodę oceny kinetyki starzenia powłok epoksydowych na podstawie charakterystyk DM. Powłoki epoksydowe były starzone pod wpływem: promieniowania ultrafioletowego, szoków termicznych. naturalnych warunków klimatycznych i działania mediów agresywnych, którymi były wodne pięcio[...]
EN The paper presents a method of estimation of ageing kinetics of epoxy coatings based on their DMA characteristics. Epoxy coatings were aged under the influence of UV radiation, thermal shocks, standard climatic conditions as well as aggressive media such as 5 % aqueous solutions of sulfuric acid. po[...]
3
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 87-92
PL W artykule przedstawiono wpływ czynników otoczenia (modelowych lub naturalnych czynników klimatycznych) na zmiany profilu chropowatości powierzchni powłoki epoksydowej. Stwierdzono znaczne zmiany parametrów chropowatości (Rw, Rq, Rz) powierzchni powłoki w przypadku starzenia pod wpływem promieniowan[...]
4
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań destrukcji powłok roztworów: chlorku sodu, kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Badania rentgenograficzne i spektroskopowe w podczerwieni udokumentowały znaczne utlenienie powierzchni starzonych powłok, świadczące o ich destrukcji chemicznej. Natomiast destru[...]
EN The paper presents results of investigation on surface layer destruction of epoxy coatings after the action of ultraviolet radiation or 20% aqueous solutions of sodium chloride, sulphuric acid and potassium hydroxide. Rentgenographic and infrared spectroscopic investigations proved substantial oxida[...]
5
88%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 7 178-182
PL W pracy omówiono kilka aspektów stosowania farb epoksydowych dotyczących m. in. czasu przydatności do stosowania farb, czasu schnięcia i utwardzania oraz odporności chemicznej powłok.
EN In this paper some important factors connested with application of epoxy paints are discussed. It focuses mainly on problems connested with pot life, drying and curing time and chemical resistance of coatings.
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy dokonano analizy i oceny wpływu kąta padania cząstek elektrokorundu na kinetykę zużywania erozyjnego powłok epoksydowych. Badano trzy rodzaje trój warstwowych powłok epoksydowych: epoksydowe, kompozytowe - modyfikowane mikrosferami szklanymi, a także epoksydowe z między warstwą kompozytową.
EN Analysis and estimation of the influence of alundum particle impact angle on the erosive wear kinetics of epoxy coatings was carried out in this work. Three kinds of three-layer epoxy coatings were investigated: epoxy coatings, composite coatings - modified with glass microspheres as well as the one[...]
7
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji powłok epoksydowych oraz poliuretanowych trzema rodzajami nanonapełniaczy na ich odporność erozyjną. Jako materiał erozyjny zastosowano elektrokorund granulowany, o rozmiarach cząstek 0,6 - 0,7 mm. Cząstki erozyjne spadały swobodnie z wysokośc[...]
EN The paper presents examination results showing the influence of epoxy and polyurethane coatings modifications with three types of various nanofillers on their erosive resistance. Particles of granulated alundum of grain size 0.6 - 0.7 mm were used as the abrasive material. They fall freely from the [...]
8
75%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji struktury powłok epoksydowych nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium na ich odporność na zużycie erozyjne. Jako materiał erozyjny zastosowano elektrokorund granulowany, o rozmiarach ziarna 0,6 – 0,7 mm. Cząstki erozyjne spadały swobodni[...]
EN The paper present examination results showing the influence of epoxy coatings modifycations with nanoparticles of silica or alumina addition on their erosive resistance. Particles of granulated alundum of grain size 0,6 – 0,7 mm were used as the abrasive material. They fell freely from the height of[...]
9
75%
Tribologia
2000 nr 3 411-418
PL W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że im grubsza była powłoka epoksydowa, tym większa była jej odporność na zużywanie erozyjne. Wykazano również korzystne odddziaływanie mikrosfer szklanych, zawartych w międzywarstwie powłoki epoksydowej. Tłumiły one energię uderzenia cząstek erozyjnych o[...]
EN It was stated as results of the carried out investigations that the thicker the epoxy coating was higher resistance to the erosive wear it showed. It was also proved a advantageous influence of glass microspheres included in the epoxy coating interlayer. The microspheres included in the epoxy coati[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 983--987, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czynników środowiskowych na zmiany starzeniowe w strukturze chemicznej powłok epoksydowych. Oceny destrukcji powłok epoksydowych podczas trzyletnich badań w naturalnych warunkach klimatycznych dokonano na podstawie charakterystyk IR, uzyskanych podczas ba[...]
EN The paper presents investigations results of environmental factors influence on ageing changes occurred in epoxy coatings chemical structure. Evaluation of the coatings destruction, in time of 3-year ageing in natural climatic conditions, was made on the basis of IR characteristics obtained during F[...]
11
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Podano wyniki badań przenikalności pary wodnej i dwutlenku węgla przez powłoki malarskie na podłożach mineralnych. Przeprowadzono badania na podłożach z zaprawy cementowej, na płycie gipsowo-kartonowej, cegle zwykłej oraz na podłożu ze spieku szklanego o odpowiedniej granulacji, traktując spiek jako[...]
EN The test results of water-vapour and carbon dioxide permeability through paint coatings made on mineral substrates are shown. Tests were conducted on the following substrates: cement mortar, gypsum-plaster board, brick and sintered glass - as a standard, reference substrate. Tested coatings were sel[...]
12
75%
Tribologia
2004 nr 3 179-186
PL W artykule przedstawiono metodę badania i prognozowania zużywania erozyjnego powłoki polimerowej. Oceniono wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV) na stan powierzchni powłoki. Ocena kinetyki zużywania powłoki epoksydowej została dokonana za pomocą urządzenia według PN-76/C-81516. Jako materiał er[...]
EN The paper presents the method of examination and prediction of polymeric coatings erosive wear. An influence of ultraviolet radiation (UV) on coating surface state was evaluated. Evaluation of erosive wear kinetics of epoxy coating was made with the help of apparatus according to Polish Standard PN-[...]
13
75%
Tribologia
2010 nr 3 159-172
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oddziaływania wodnych roztworów kwasu siarkowego (3, 10, 20%) na zużycie erozyjne powłok epoksydowych. Stwierdzono zmianę chemicznej struktury starzonych powłok w wyniku ich znacznego utlenienia. Wpłynęło to na wzrost kruchości powłok, co przyczyniło się [...]
EN The paper presents the examination results concerning the influence of (3, 10, 20)% sulphuric acid water solutions on the erosive wear of epoxy coatings. Chemical structure change of aged coatings was stated as the result of their essential oxidation. It caused a coating brittleness increase that co[...]
14
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 137-144
PL W artykule przedstawiono metodę oceny odporności erozyjnej powłok polimerowych. Oceniono kinetykę zużywania erozyjnego powłok epoksydowych, w zależności od ich grubości lub stopnia zestarzenia powłok pod wpływem promieniowania ultratioletowego.
EN The assessment method of erosive resistance of polymer coatings is presented in the paper. The erosive wear kinetics of epoxy coatings was assessed in dependence on their thickness or stage of ageing - under the influence of ultraviolet radiation.
15
63%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 4 36-40
PL Niniejszy artykuł dotyczy badań wpływu starzenia na zmiany w strukturze powłok epoksydowych. W tym celu przeprowadzono badania rozwoju porów w powłoce epoksydowej, poddanej oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego, a także pod wpływem wodnego 20% roztworu: chlorku sodu, wodorotlenku potasu lub [...]
EN This paper refers to investigations of ageing of epoxy coatings and how it effects on changes of coatings structure. Investigations of the development of pores in epoxy coatings aged with ultraviolet radiation or with 20% solutions of sodium chloride, potassium hydroxide or sulphuric acid were made [...]
16
63%
Kompozyty
PL Przedstawiono charakterystykę oraz założenia planu badań odporności na zużycie cierne powłokowych kompozytów epoksydowych. Określono wpływ ilości i rodzaju wybranych komponentów (napełniacze proszkowe SiC i Cu, żywice Epidian 601 i 112 jako materiał osnowy oraz utwardzacze IDA i Saduramid 10/50). Op[...]
EN In this paper one introduced the characteristics and assumptions of the schedule of research of experimental wear resistances abrasive of coat's epoxy composites. One defined the influence of the quantity and the kind of chosen components (pulveraceous fillers SiC and Cu, resins Epidian 601 and 112 [...]
17
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 10 71-72
18
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 3 80-87
PL Przeprowadzono badania zależności adhezji i właściwości ochronnych systemów powłokowych od stanu powierzchni powłoki międzywarstwowej nie starzonej i starzonej przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej. Powłoki międzywarstwowe poddano starzeniu w czasie 500 h w komorze UV. Po starzeniu powłok epoksyd[...]
EN The dependence of surface properties of aged and non-aged intermediate coats on adhesion and durability of coating systems were tested. The intermediate coats were aged 500 h in UV chamber. The surface free energy and polar groups were estimated after ageing. The results have showed that adhesion of[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 124-127
PL Przebadano wodorozcieńczalne farby oraz powłoki zawierające ciekłą dianową żywice epoksydową Epidian 6 (produkt Zakładów Chemicznych "Organika- Sarzyna" w Nowej Sarzynie) oraz ciekłą żywicę epoksynowolakową Rütapox 0300/AM 85 (produkt firmy Bakelite, USA). Jako aminowe utwardzacze samoemulgujące sto[...]
EN Water-thinnable paints and coatings containing liquid bisphenol-A based epoxy resin Epidian 6 (a product of "Organika-Sarzyna" Chemical Manufacturers in Nowa Sarzyna) and liquid epoxynovolac resin Rütapox 0300/AM 85 (product of Bakelite, USA) were tested. Products of poly(ethylene terephthalate)/tri[...]
20
63%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono i opisano badania mające na celu wyznaczenie wyjściowych właściwości barierowych (przepuszczalność pary wodnej, opór na przenikanie dwutlenku węgla) wybranych powłok organicznych. Następnie poddano je badaniom starzeniowym i ponownie określono przepuszczalność pary wodnej i opór stawi[...]
EN The initial barrier properties (water vapour permeability and resistance to carbon dioxide transport through the coats) of selected coatings have been determined and described. The layers were also subjected to weathering research and once more the barrier properties were examined. It has been state[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last