Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powódź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 10 370-375
PL Autorzy dokonali historycznej analizy dużych wezbrań powodziowych na Wiśle Krakowskiej i jej groźnych skutków również pod kątem niebezpiecznych zanieczyszczeń w zasięgu pojawiających się powodzi w rejonie Krakowa.
EN The Authors have made a historical analysis of great flood freshets of the Cracov Vistula and its imminent effects taking also into account the dangerous pollution in the reach of the floods occuring in the region of Cracow.
2
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 3 107-113
PL Przedstawiono ważniejsze szkody wywołane przez powódź lipcowa z 1997 r., scharakteryzowano główne działania przeciwpowodziowe i zanalizowano straty. Omówiono organizacje likwidacji skutków powodzi.
EN The paper presents information on damages of significant import- ance resulting from the flood in July 1997, characterizes main flood control activities, analyses the losses and discusses the organization of activities aiming at liquidation of effects of the flood.
3
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 7 253-256
PL Do wypowiedzi skłonił autora artykuł p. Janusza Wiśniewskiego 'Zarządzanie w dorzeczu i jego wpływ na skuteczność ochrony przeciwpowodziowej' (Gospodarka Wodna, nr 11 /97). Propozycje w nim przedstawione autor uważa za słuszne 'najbardziej podobała mi się koncepcja ustawy o ochronie przeciwpowodziow[...]
EN The Author has been impelled to make the statement by the paper by Janusz Wiśniewski 'The management of river basins and its influence on effectiveness of flood protection' (Gospodarka Wodna No 11 /97). He deems the proposals presented in that paper to be the proper and reasonable ones, and part[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 7 264-267
PL Przedstawiono ważniejsze szkody wywołane przez powódź kwietniową z 1998r. i scharateryzowano główne działania przeciwpowodziowe.
EN The papers presents information of significat importance resulting from flood in April 1998, characterizes main flood control activities.
5
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 7 251-257
PL Celem artykułu jest zaznajomienia Czytelników z powodzią. na północnych Morawach i na Śląsku w Republice Czeskiej w dorzeczu Odry, w lipcu 1997 r. z uwypukleniem roli zbiorników wodnych i innych obiektów gospodarki wodnej na obniżenie szkód popowodziowych. Szczególnie zaś wyeksponowano działania prz[...]
EN The aim of the paper is to acquaint the Readers with the flood on the northern Moravia and Silesia in the Czech Republic in the Oder catchment area in July 1997, with special regard to the influence of water reservoires and other water management objects on reduction of flood damages. The elaboratio[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Sytuacje kryzysowe zdarzają się coraz częściej w naszym życiu i mają coraz szerszy zasięg. Powodują je zmiany klimatyczne i nasilanie się gwałtownych zjawisk pogodowych, globalizacja i rozwój międzynarodowego terroryzmu, a także rosnące uzależnienie od techniki w życiu codziennym. Do sprostania tym [...]
7
63%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 1 8-11
PL Zagadnienia podstaw prawnych ochrony powodziowej stanowiły temat publikacji p. J. Wiśniewskiego w "Gospodarce Wodnej" (nr11/1997) i mojej (nr 7/1998). Gdy jednak powódź wystąpiła - ta "duża" w dorzeczu Odry i ta "mała" na Bystrzycy Dusznickiej - oparto działania ochronne i akcje pomocy na legislacja[...]
8
63%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 7 280-285
PL W artykule zawarto streszczenie opisu powodzi, która, po opadzie nawalnym o wyjątkowym natężeniu (250-350 mm, czas trwania 31 godzin), wystąpiła w rejonie miasta uniwersyteckiego Fort Collins (USA, stan Colorado) w lipcu 1997 r. - niemal równocześnie z wielką powodzią w dorzeczu Odry. Streszczenie o[...]
EN The paper contains a brief description of the flood caused by driving rains of exceptionally high intensity (250-350 mm, duration 31 hours) which occurred in the region of university town Fort Collins (USA, Colorado) in July 1997 - almost simultaneously with the great flood in the catchment area of [...]
9
63%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 17-20
PL W artykule przedstawiono sytuację meteorologiczną w dniu 9 lipca 2001 r. na tle wielolecla wraz z analizą przyczyn i skutków powodzi. Szczegółowo omówiono zagrożenie powodziowe i skuteczność ochrony Gdańska.
EN The paper presents meteorogical situation on the 9"1 July 2001 on the background of many years observations together with an analysis of causes and effects of the flood. There have been in detail discussed the flood hazard and effectiveness of flood protection of Gdansk.
10
63%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 2 52-60
PL Przedstawiono syntetyczną charakterystykę opadów, stanów wody oraz przepływów podczas powodzi w lipcu 2001 r. Omówiono zmienność przestrzenną przepływów kulminacyjnych oraz ich relacje w stosunku do wezbrań z lat ubiegłych.
EN A brief characteristic of precipitations, water levels and flows at the time of the flood in July 2001 has been presented. There has been also discussed the spatial variability of culminant flows and their relation to the freshets in the last years.
11
63%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 29-32
PL Omówiono stan zabezpieczeń przed po-wodzią województwa lubelskiego oraz uszkodzenie obwałowań podczas powodzi lipiec/sierpień 2001 r. Przedstawiono propozycję odbudowy uszkodzonych obwałowań i wnioski na przyszłość.
EN The stale of flood protection measures in the Lublinia Province and the damages to river embankments from the flood July/August 2001 have been discussed. The proposals for reconstruction of damaged embankments and conclusions concerning the future have been presented.
12
63%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 21-23
PL Przedstawiono przyczyny, przebieg i skutki powodzi o typowo miejskim charakterze w rejonie Gdańska. Omówiono przerwanie wałów i zatopienie obszarów wzdłuż kanału Raduni, przebieg powodzi na potoku Strzy-ża we Wrzeszczu oraz zalanie terenów rolniczych w wyniku przerwania wału powodziowego Kłodawy. Za[...]
EN Gdansk is a city of a very high flood danger. It may from the Dead Vistula (Martwa Wisla), from the main channel of the Vistula or from the moraine hills and the Radunia river. On the 9"1 July 2001 as the result of storm rains over relatively large area including Gdansk and its close surroudnings th[...]
13
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 9 326-332
PL W artykule przedstawiono przyczyny i przebieg powodzi w kwietniu 1998 r. Analiza przyczyny wystąpienia wezbrania potwierdza jak ważnym czynnikiem w jego kształtowaniu się i przebiegu są warunki hydrologiczno-meteorologiczne okresu poprzedzającego oraz pory roku wystąpienia opadu. Podano ocenę [...]
EN The paper presents the reasons and the course of the flood in April 1998. The analysis of the reasons for occurrence of the freshet proves the view that the hydrologic-meteorologic conditions in the period privous to the occurrence of the rainfall and the season of the year when the rainfall occu[...]
14
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 7 248-252
PL Autor - sekretarz Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego - przedstawia obowiązujący w Polsce system ochrony przeciwpowodziowej. Charakteryzuje podstawy tego systemu, akty prawne, na których się opiera, jak również zmiany, które wprowadzono po doświadczeniach powodzi lipcowej'97.
EN The Author which is the Secretary of the Chief Committee for Flood Protection presents the operative in Poland system of flood protection. He characterizes the principles of the system, the legal regulations on which the system is based as well as changes introduced on the basis of experiance ga[...]
15
63%
Environment Protection Engineering
PL Niedawna powódź lipcowa (1997) i poważne straty spowodowane zalewami, szczególnie w dorzeczu Odry, skłaniają nas do podjęcia działań w celu ochrony przed tego rodzaju klęską żywiołową i prewencji umożliwiającej ograniczenie ryzyka powodzi. Można to osiągnąć dzięki racjonalnej polityce rozwoju i zago[...]
EN The recent flood of July 1997 and serious losses caused by inundation, specially in the catchment area of the Odra River, concentrated our attention on the flood control and prevention oriented to the reduction of flood risk. That may be achieved by rational policy of area development and by effecti[...]
16
63%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 7 280-285
PL W artykule omówiono zalanie północno--zachodniej części Wrocławia w wyniku utworzenia się cofki na Odrze. Została ona wywołana nałożeniem się fali powodziowej na Odrze z falami jej dopływów. Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Widawy. Zalewanie Przedmieścia Odrzańskiego dokonywało się w „górę" rzeki i przebie[...]
17
63%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 7 240-246
PL Omówiono i merytorycznie skomentowano kontrowersyjne oceny zarówno w odniesieniu do wartości prawdopodobieństwa przewyższenia przeptywów maksymalnych, jakie wystąpiły w lipcu 1997 r., jak i co do oceny skuteczności ochrony przeciwpowodziowej, a szczególnie roli obiektów hydrotechnicznych. Przedstawi[...]
EN The paper discusses and essentially commentates the controver-sial estimations concerning the probability of exceeding the maximum flow values which occurred in July 1997, as well as the effectiveness of flood protection, taking particularly into account the role of hydrotechnical objects. It presen[...]
18
63%
Przegląd Geofizyczny
2005 Z. 1-2 73-76
EN As generally assumed a flood occurs when the river overtops and inundates the floodplain. The paper suggests extension of the definition and classification of floods. The flood should be defined as the phenomenon of inundation of the certain territory with the waters of various genesis affecting: th[...]
19
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 26--28
PL Powodzie to ekstremalne zjawiska hydrologiczne. I choć są to zdarzenia uzależnione przede wszystkim od warunków meteorologicznych, a ich wystąpienia nie sposób wykluczyć, istnieje przecież wiele metod służących ograniczaniu negatywnych skutków związanych zarówno z przejściem wysokiej fali na dużych [...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przeanalizowano wpływ zanieczyszczeń po powodziowych na koszty prac odtworzeniowych oraz określono opłacalność remontów wiejskich budynków murowanych i drewnianych wznoszonych w trzech okresach: do 1918 r., od 1919 do 19144 i po 1945 r., nie objętych ochroną konserwatorską. Stwierdzono, [...]
EN The rural development in Sudeten region, with distinct features of specific region architecture, shows now a considerable degree of technical and functional deterioration being the effect of drastic negligence in repair and modernisation over the last five decades. In Klodzko Valley, where to the fu[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last