Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potato starch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL W Polsce istnieje duża dysproporcja między potencja produkcyjnym, a rozwojem przemysłowego przetwórstwa ziemniaków, która w okresie transformacji systemowej uległa pogłębieniu. Bardzo duże wahania wykazuje produkcja tradycyjnych wyrobów przemysłu ziemniaczanego. Znacznie mniejsze są wahania handlu z[...]
EN There is a huge gap between production capacity and development of industrial potato processing in Poland. During the transition the gap increased. The production of traditional products manufactured by potato industry shows large fluctuations. fluctuations of foreign trade in potatoes and potato[...]
3
100%
Archives of Environmental Protection
EN Typical textile waste water contains a high concentration of spent dye that can pose serious destructive impact on aquatic environment. Therefore, treatment of textile industry effluents is strictly imposed by the relevant government authorities and environmental protection agencies. During present [...]
4
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Air dry potato starch (84.9% d.s.) was subjected to pressurizing under the pressure of 50, 100, 250, 500, 750, 1000 and 2000 MPa for 1 h. The physical properties of pressurized starch, such as morphology, surface and crystalline structure, gelatinization parameters, were studied by means of scanning[...]
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this work extrusion process were used to create thermoplastic starch and to mix obtained starch with linen, quince and apple pomace at the same time. Obtained starch beads were formed in shapes. In experimental material was determined thermal conductivity, water absorption and the solubility in w[...]
6
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The aim of present work was to study effect of concentration on viscoelastic properties of heating potato starch dispersions and starch gels. The complex viscosity, storage and loss moduli were monitored during heating of starch dispersion using rheometer RS 150 (Haake, Germany). The mechanical spec[...]
7
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The study was aimed at determination of time of heat transition through the layer of quince, apple, linen, rose pomace and potato pulp, as well as layer of potato starch and potato starch extruded with addition of above mentioned by-products. Additionally the attempt of creation a heat insulating ba[...]
8
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The study was aimed on the determination of biodegradation rate of extruded starch carriers, with or without immobilized microorganisms in diversified storage conditions. The research was conducted on potato starch, in which Saccharomyces cerevisiae yeast cells were immobilized. Preparations with an[...]
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 297-298
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości Teologicznych wodnych roztworów skrobi ziemniaczanej ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia preparatu skrobiowego. Wykazano występowanie krytycznego stężenia C , powyżej którego lepkość nienewtonowska znac[...]
EN Experimental results dealing with rheological properties of potato starch are presented in the paper. The aim of this experiment was to analyze the effect of concentration of potato starch solutions on viscosity and flow curves. It was proved the existence of critical solution concentration, C , ove[...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 299-300
PL Celem pracy było określenia wpływu dodatku soli sodowej karboksyme- tylocelulozy (NaCMC) na właściwości reologiczne roztworu skrobi ziemniaczanej. Wykazano, że wodne roztwory soli sodowej karboksymetyloce- lulozy i skrobi ziemniaczanej oraz ich mieszanin wykazują cechy płynów nienewtonowskich rozrze[...]
EN A purpose of this work was to estimate the effect of carboxymethylcellulose sodium salt (NaCMC) on rheological properties of potato starch solutions. It was shown that aqueous solutions of carboxymethylcellulose sodium salt, potato starch and their mixtures behaved like non-Newtonian shear thinning [...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 575-577
PL Skrobię ziemniaczaną oraz jej mieszaninę z chitozanem poddano ekstruzji w jednoślimakowym ekstruderze laboratoryjnym. Wytworzone ekstrudaty umieszczano w roztworach jonów miedzi, ołowiu oraz cynku o stężeniu 1 mg/dm3 i przetrzymywano przez 1, 3, 5 i 10 dni. Następnie oznaczano zawartość metali ciężk[...]
EN Potato starch and its mixt. with chitosan (10% by mass) were extruded in a single screw lab. extruder. The extrudates were stored in Cu, Pb and Zn ion solns. For 1–10 days and then mineralized and studied for content of the metals. The addn. of chitosan to starch resulted in an increase in sorption [...]
12
75%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 301--307
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych parametrów czynnika suszącego oraz surowca podczas suszenia wstępnie odwodnionego krochmalu ziemniaczanego w przemysłowej suszarce pneumatycznej XSE 40. Określono wydajność suszarki oraz jednostkowe zużycie ciepła na poszczególnych zmianach roboczych. W przypa[...]
EN Results of measurements of selected parameters of drying factor and raw material were presented. These measurement were taken during drying initially dehydrated potato starch in an industrial pneumatic drier XSE 40. Productivity of drier and singular usage of heat on certain labor shifts were define[...]
13
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2018 nr 2 15--19
PL Artykuł przedstawia zmiany parametrów reologicznych modelowych układów spożywczych zawierających gumę guar i gumę ksantanową, z dodatkiem skrobi ziemniaczanej w różnych stężeniach podczas mieszania w warunkach zmiennej liczby obrotów mieszadła. Wykorzystano stanowisko przemysłowe w skali ćwierćtechn[...]
EN The article presents rheological parameters changes of model food fluids included guar and xanthan gum with addition of potato starch in diffrerent concentrations during stirring in rotational speed changes conditions. A quarter-technical research stand was used. Experimental data was described by P[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 705-708
PL Przedstawiono zależność rezystancji elektrycznej skrobi ziemniaczanej od wilgotności. Wyniki opracowano w postaci wykresów prostej i krzywej regresji oraz równań korelacyjnych. Między rezystancją elektryczną, a wilgotnością istnieje bardzo silny związek korelacyjny. Wyznaczono odchylenia standardowe[...]
EN The paper presents a dependence of effective resistance of potato starch on moisture content at the outlet of a pneumatic drier. Results were presented in the form of plotted regression lines (Fig. 1) and regression curves (Fig. 2) an in the form of correlation equations (1) and (2). Very strong cor[...]
15
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 4 40--46
PL Celem pracy była ocena wpływu zamiany części tłuszczu w wędlinach drobno rozdrobnionych różnie modyfikowaną fizycznie skrobią ziemniaczaną na jakość wędlin modelowych wyprodukowanych w skali półtechnicznej. W wędlinach 15% tłuszczu wymieniono trzema różnie modyfikowanymi skrobiami ziemniaczanymi (pr[...]
EN The aim of the study was to assess the effect of substitution of some fat in finely comminuted sausages with potato starch subjected to different physical modifications on the quality of model sausages produced on a semi-commercial scale. In these sausages 15% fat was replaced with three variously m[...]
16
63%
Polimery
PL Wyznaczono charakterystyki kiełkowania (za pomocą wiskografu Brabendera) oraz krzywe płynięcia (reometrem Haakego) 3-proc. mas. wodnych kleików ze skrobi roślin bulwiastych lub zbożowych: kukurydzianej (CS), owsianej (OS), tapiokowej (TS) lub ziemniaczanej (PS) z gumą guarową (GG), zmieszanych w sto[...]
EN Gelation characteristics (Brabender viscograph) and flow curves (Haake rheometer) were taken for corn, oat, potato and tapioca starch - guar gum 3 wt. % aqueous, binary blends at following ratios: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4,5:5, 4:6, 3:7, 2:8,1:9, and 0:10. It was concluded, that increasing amount of [...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 1045-1048
18
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2012 nr 2 25-29
PL Obecnie w diecie konsumentów często występuje nadmiar tłuszczu, co prowadzi do problemów żywieniowych i zdrowotnych. Dlatego ważne jest ograniczenie jego ilości w produktach spożywczych. Celem przeprowadzonej pracy badawczej było określenie wpływu rodzaju zastosowanego dodatku skrobi na jakość smażo[...]
EN At present an excess of fat often appears in the diet of consumers what is leading to nutrition and health problems. Therefore reducing its amount in food products is very important. The aim of the work presented in the article was to determine the effect of starch addition on the quality of fried i[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 5 (82) 24--27
PL Formowano nanowłókna z roztworu polialkoholu winylowego (PVA) z dodatkiem skrobi ziemniaczanej i małej ilości etanolu. Na podstawie wcześniejszych badań było wiadomo, że po dodaniu etanolu (30 wt.%) do roztworu jest możliwe formowanie nanowłókien dwuskładnikowych PVA/skrobia kationowa (75/25 wt.%). [...]
EN In this paper nanofibres were formed from PVA solution with potato starch and a small amount of ethanol. Due to the previous study, it was determined that with the addition of ethanol (30 wt.%) in the solution, it is possible to form bicomponent PVA/cationic starch (75/25 wt.%) nanofibres. Preparati[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 11 2339--2343
PL Badania aglomeracji mączki wapiennej przeprowadzono w granulatorze talerzowym. Każda próba granulacji była realizowana podczas nawilżania złoża. Jako ciecz nawilżającą stosowano wodę lub wodny roztwór skrobi ziemniaczanej, które podawano przez 1-12 min. Stężenie roztworu zmieniano w zakresie 3-6%. P[...]
EN Fine granular chalk was granulated in a lab. plate granulator (diam. of 0.5 m) after addn. of wetting liq. to the tumbling bed for 1-12 min to study the nuclei mass transfer. Aq. solns. of potato starch at concns. of 3-6% as well as a H₂O were sep. dosed at a const. flow rate as nozzle-generated dro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last