Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poszerzona rzeczywistość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości. Naukowcy wykorzystują cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łącz[...]
EN The paper deals with the relationships between the phisical architecture and the technology of virtual reality. Scientists use digital objects to study the history of architecture and broad dissemination of architectural heritage through interactive applications and hybrid systems combining virtual [...]
2
84%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 105--114
PL W artykule autorzy prezentują nowoczesne technologie mogące znaleźć zastosowanie w procesie kształcenia. Opisano technologie interaktywnych modeli 3D oraz poszerzonej rzeczywistości. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wzajemnego uzupełniania się tych technologii oraz metodyki budowania systemów[...]
EN The authors present in the paper innovative interactive technologies which can be used in education process. A prototype system aiding the user during training (in maintenance service) and operating machinery, is presented by the authors. The system uses new technologies of visualization called Augm[...]
3
84%
Mechanik
2012 R. 85, nr 10 891-891
EN This paper describes innovative interactive augmented reality (AR) techniques. Applications of these techniques for the development of modern machinery documentation was described. AR allow to develop various types of documentation so that they are incredibly intuitive and clear for the people using[...]
4
84%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 93--104
PL W artykule omówiono podstawowe zasady funkcjonowania systemów Poszerzonej Rzeczywistości, a także możliwości praktycznego wykorzystania w procesach zdobywania i organizowania wiedzy implementowanych między innymi we współczesnych strukturach wojskowych.
EN This paper surveys the basic concepts of Augmented Reality, it’s capabilities and practical examples of implementation in knowledge acquisition and organization processes which are used, inter alia, in contemporary army structures.
5
84%
Mechanik
2018 R. 91, nr 1 82--84
PL Artykuł przedstawia nowatorski system wspomagania projektowania ergonomicznego przestrzeni pracy. Wspomaganie realizowane jest poprzez zastosowanie technik poszerzonej rzeczywistości, które pozwalają przenieść proces projektowo-konstrukcyjny z płaskiej przestrzeni monitora komputerowego do rzeczywis[...]
EN The paper presents an innovative system for aiding ergonomic design of work spaces. Aiding is realised with the use of augmented reality techniques which allow to move the design process from a flat surface of a computer’s monitor to a real space around the designer.
6
84%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 25 49--59
PL Technologia AR pozwala na zestawianie dynamicznych modeli 3D z realnym kontekstem fizycznym. Technologia jest realnie dostępna dla szerszego ogółu od 2015 roku, a zatem stanowi nową, ale dynamicznie rozwijającą się dziedzinę o istotnym, w opinii autorów, potencjale dla wszystkich uczestników procesu[...]
EN AR technology makes it possible to compare dynamic 3D models with a real-world physical context. The technology has been readily accessible to the wider public since 2015, thus constituting a new and dynamically developing field with significant-in the authors’ opinion-potential for all participants[...]
7
84%
Mechanik
2019 R. 92, nr 1 61--63
PL Przedstawiono innowacyjne podejście do prezentacji wyników analiz numerycznych MES. Proponowana metoda wizualizacji wykorzystuje techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Praktyczne zastosowanie nowego narzędzia omówiono na przykładzie analizy wytrzymałościowej fragmentu obrzeża bocznego nac[...]
EN An innovative approach for presenting the results of numerical FEM analysis is presented. Proposed visualization method uses virtual and augmented reality techniques for this purpose. The practical application of the new tool is presented on the example of strength analysis of the side beam of the c[...]
8
67%
Mechanik
PL Przedstawiono system wspomagania projektanta podczas cyfrowego prototypowania z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz tzw. techniki poszerzonej rzeczywistości, pozwalającej opracować efektywny interfejs komunikacji człowiek-komputer. Zastosowanie poszerzonej rzeczywistości do wizualizacji danych je[...]
EN Presented is the designer's aid system for producing digital prototypes with use of CAD software and the so called extended reality technique, which should make it possible to develop an efficient man-machine communication interface.
9
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 2/102 37--48
PL Wiedza dotycząca współczesnych środków technicznych, związana np. z ich obsługą serwisową/techniczną lub operatorską staje się coraz bardziej złożona i trudna w interpretacji. Przed systemami wspomagania obsługi takich środków technicznych stawiane są coraz wyższe wymagania, które w efekcie mają na [...]
EN Knowledge of modern technical means, connected for example with their using or servicing becomes increasingly complex and difficult to interpret. Systems supporting servicing of such technical means are expected to fulfill still increasing requirements, which in consequence should result in time and[...]
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1592--1595
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplement[...]
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile[...]
11
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
12
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1599--1602
PL Artykuł przedstawia koncepcję symulatora proceduralno-diagnostycznego, który w sposób wirtualny będzie obrazował przeciwlotniczy zestaw rakietowy, jego podstawowe elementy techniczne, występujące uszkodzenia i ich objawy, oraz umożliwi prowadzenie wybranych elementów z pracy bojowej przez obsługę w [...]
EN The article presents the concept of a procedural and diagnostic simulator, which will image the NEWA SC air defense missile system, its basic technical elements, occurring faults and their symptoms in a virtual way and will enable conducting of elements selected from the combat mode by a personnel i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last