Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post-mining land
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 505--514
PL Rzepak odgrywa ważną rolę w żywieniu człowieka i zwierząt, a także w przemyśle technicznym. Jest jedną z nielicznych roślin zalecanych do rekultywacji gruntów pogórniczych w rejonie Konina. W pracy przedstawiono jakość nasion rzepaku uprawianego na gruntach pogórniczych użytkowanych rolniczo od 30 l[...]
2
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 485-509
PL Celem pracy była ocena aktualnego stanu gospodarki wodnej gruntów na rekultywowanych rolniczo terenach pogórniczych oraz prognozy poprawy zdolności retencyjnych i infiltracyjnych powstających gleb na tych terenach. Podstawę pracy stanowią wyniki wieloletnich badań i obserwacji terenowych przeprowadz[...]
EN This paper presents the results of multi years tests and fields observations carried out in the inner waste heaps of "Pątnów" and "Kazimierz Północ" in Konin`s opencast mine quarry. The purpose of this investigation was to estimate the water conditions of post mining grounds during agriculture recul[...]
3
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 6 39-46
PL Likwidacja Kopalni Siarki „Machów" jest przedsięwzięciem proekologicznym, którego podstawowym celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych na terenach zdewastowanych wieloletnią działalnością górniczą. Przyjęty wodny kierunek zagospodarowania wyrobiska po kopalni odkrywkowej wymaga przerzutu pona[...]
EN Liquidation of Sulphur Mine "Machów" is conducted in order to convert the areas destructed by the long-term mining activities for other purposes. According to the conversion plan over 111 million of cubic meters of possibly best quality water from the Vistula River is needed to be delivered to creat[...]
4
75%
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
2000 T. 47, z. 100 183--198
PL Przedmiotem rozważań jest problem prognozowania niestacjonarnego procesu przemieszczania się punktów powierzchni w obszarze wpływów eksploatacji. Wyniki pomiaru odniesione do wartości przeciętnej charakteryzują się znacznymi wahaniami. Struktura formalna analizowanego procesu pozwala, na etapie opis[...]
EN The paper presents a relational model of random process prognosis related to the description of ground points dislocations within the are of underground exploitation influence. The prognosis of the analysed nonstationary process refers to the moment tj+i with the restriction, that both the process s[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 32--40
PL W artykule zawarto zagadnienia związane z postępem prac rekultywacyjnych obszarów poeksploatacyjnych odkrywki węgla brunatnego „Adamów”. Przeprowadzono ocenę terenów zrekultywowanych, pod kątem wartości przyrodniczych oraz stopnia wkomponowania w istniejący krajobraz. Skategoryzowano stan sukcesji p[...]
EN The article includes issues related to the progress of reclamation areas of brown coal Adamów opencast mine. An assessment of reclaimed land, in terms of natural values and level of insertion into the existing landscape. Categorized the succession level for different types of habitats. Presented sta[...]
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1738--1758
EN An attempt was made in this investigation to determine the impact of the following four systems of soil agricultural use: not subjected to any reclamation treatment, fodder-cereal reclamation treatment, rape-cereal reclamation treatment and the so-called “conservation” treatment (permanent lucerne) [...]
7
63%
Przegląd Górniczy
2018 T. 74, nr 4 10--16
PL Ocena przydatności do zabudowy terenów po zakończonej eksploatacji górniczej jest tematem ważnym zarówno dla likwidowanych kopalń, jak i jednostek administracji państwowej lub innych podmiotów przejmujących takie tereny. Wydobywanie kopalin użytecznych prowadzi do trwałego przeobrażenia środowiska g[...]
EN The assessment of the civil engineering suitability of the site where the mining operation has been terminated is important both for mine’s managers and state administration units or other entities taking over these areas. Extraction of useful minerals leads to a permanent transformation of the geol[...]
8
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości fosforu oraz jego specjacje w glebach wytworzonych z gruntów pogórniczych po przeszło trzydziestu latach ich rekultywacji. Czynnikami doświadczenia były dwa płodozmiany: zbożowo-rzepakowy oraz paszowo-zbożowy oraz trzy poziomy nawożenia:0NPK, 1[...]
EN The paper contains the results of the research on the content of phosphorus and its speciation in the soils formed from postmining lands after over thirty years of their reclamation. Experimental factors included two crop rotations: frumentaceousrapeseed and fodder-frumentaceous, and three fertiliza[...]
9
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie aktywności enzymatycznej oraz liczebności bakterii, promieniowców i grzybów w glebach antropogenicznych wytworzonych z gruntów pogórniczych. Czynnikami doświadczenia były dwa płodozmiany oraz trzy poziomy dawki nawożenia mineralnego. Przeprowadzone badani[...]
EN The aim of the research was to determine an enzymatic activity and the number of bacteria, Actinomycatales and fungi in anthropogenic soils formed from post-mining materials. Experimental factors included two crop formations and three levels of mineral fertilization. The conducted research showed th[...]
10
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL W pracy podjęto problem zainicjowania procesów glebotwórczych w gruncie pogórniczym "Ił", który charakteryzował się kwaśnym odczynem (pHKCl = 3,95), toksyczną zawartością glinu oraz niską zawartością kationów zasadowych. W doświadczeniu użyto również gleby o właściwościach fizykochemicznych i chemic[...]
EN The initiation of soil-forming processes in the post-mining land was carried out by means of brown coal preparations. The degraded soil was characterised by low pH (pHKCl = 3.95), toxic concentrations of aluminium and low contents of exchangeable cations. Physicochemical and chemical properties of t[...]
11
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych próbek glebowych pobranych z wieloletniego doświadczenia założonego na gruntach pogórniczych. Czynnikami doświadczenia były następujące kombinacje nawożenia mineralnego: N, P, NK, NP., K, PK, NPK oraz kontrola 0NPK. Próbki[...]
EN The paper contains the data on the physical-chemical properties of soils developed during the longterm experiment run on the post-mining grounds. In the experiment different combinations of the NPK fertilization was applied (N, P, NK, NP., K, PK, NPK and 0NPK). The samples were taken from two layers[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last