Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post-industrial area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 4 172--178
PL Zdegradowane tereny poprzemysłowe posiadają spory potencjał do ponownego zagospodarowania. Jednak nieustabilizowana sytuacja prawna, brak informacji o terenie, jego infrastrukturze i kluczowych cechach powodują, iż inwestorzy preferują tereny niezagospodarowane. Poniższe opracowanie jest próbą dokon[...]
EN Degraded post-industrial areas have considerable potential for redevelopment. However, the unstabilized legal situation, lack of information on the area, its infrastructure and key features make investors prefer undeveloped land. The following paper is an attempt to perform a preliminary analysis of[...]
2
75%
Problemy Ekologii
PL Nadawanie wartości użytkowej terenom poprzemysłowym może nie kończyć się na jednorazowym akcie zagospodarowania. Często za wstępną rekultywacją podąża kolejna zmiana, która również nie musi być ostateczna. Obiekty rekultywowane po pewnym czasie zyskują walory rekreacyjne. Może pojawić się wtedy potr[...]
EN Bringing brownfields into cultivation may not finish with single act of developing. Changes may follow and this process could not be ever stopped. Re-cultivated areas after some time gain leisure value. Then possibly may appear need of exposure and underlying rest values, and that require respect fo[...]
3
75%
Problemy Ekologii
PL W polskim ustawodawstwie brak jest przepisów odnoszących się bezpośrednio do terenów poprzemysłowych. Powoduje to konieczność korzystania z obowiązujących norm prawnych odnoszących się w sposób bezpośredni bądź pośredni do problemów zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz przeznaczenia terenów na okreś[...]
EN In polish legislation there are no regulations concerned directly to postindustrial areas. This fact causes necessity to use obligatory regulations concerned direvtly or indirectly soil and area pollutions. This state diverge in much extention from European Union standards and makes difficult to cre[...]
4
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 107-109
PL W Małopolsce istnieje wiele niezrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Dynamiczny rozwój gospodarczy i zapotrzebowanie na tereny pod inwestycje sprzyjają działaniom związanym z odzyskiwaniem uzbrojonych terenów i przywracaniem ich do użytku czy też nadawaniem im nowych przeznaczeń[...]
EN In Malopolska there are many post–industrial and post-military areas. The list of areas and objects which still need to be revitalised is long. As new investments are coming up in the region and there is a need to develop high - tech and leisure time industry, the pilot project concentrates on recla[...]
5
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 6 287-289
PL Na Śląsku dominują tereny zdegradowane głównie przez górnictwo węgla kamiennego oraz przemysły surowców: rud żelaza i metali kolorowych. Autorka proponuje skorzystanie z doświadczeń innych europejskich regionów poprzemysłowych, a mianowicie potraktowanie regionu jako obszaru o zmienionym kulturowo k[...]
EN The region of Silesia is dominated by areas degraded mainly due to hard coal mining and the resource industries of iron and non-ferrous metals ores. The author proposes to use the experiences of other post-industrial regions of Europę and consider the region as an area of a culturally transformed la[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 107--115
PL Tereny zieleni poprzemysłowej (parki i ogrody działkowe) stanowią równie cenne dziedzictwo przemysłu, co powszechnie uznane za wartościowe budynki i hale zakładowe czy zespoły budynków osiedli robotniczych. Przedstawiony w artykule stan istniejący, potencjał, powiązania przestrzenne tych terenów sko[...]
EN Postindustrial greenery (parks and allotments) are equally valuable industrial heritage of what is commonly regarded as valuable factory buildings and halls, or groups of workers' housing estates. Presented in the article the current' state, the potential and the spatial relationships of these areas[...]
7
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 2 229-247
PL Zabezpieczenie i rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, w szczególności poeksploatacyjnych, stanowią ważny element zarządzania przestrzenią, zarówno w aspekcie minimalizacji negatywnych oddziaływań środowiskowych, jak i właściwego wykorzystania terenów. Ilość, wielkość i rodzaj oddziaływań takich o[...]
EN Protection and revitalization of post-industrial objects, in particular postmining ones, is an important aspect of spatial management, especially with respect to both minimization of negative environmental effects and sustainable land use. Amount, number and type of environmental effects, resulting [...]
8
75%
Przegląd Budowlany
9
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 99-100
PL Samorząd Województwa Śląskiego, w wyniku zapoznania się z doświadczeniami niektórych regionów Unii Europejskiej, podjął działania zmierzające do tworzenia rozwiązań systemowych, umożliwiających skuteczne przywracanie terenom poprzemysłowym i degradowanym zdolności do pełnienia nowych funkcji gospoda[...]
EN The Municipal Government of The Silesian Voivodeship, as a result of taking cognizance with experiences of some European Union regions, undertaken activities following to creation the system solutions, that allow effectively to restore postindustrial areas an ability for performing new economic and [...]
10
75%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2018 T. 46 361--371
PL Tereny poprzemysłowe bywają powszechnie postrzegane jako miejsca degradacji i zniszczenia. Gdy jednak przyjrzymy im się dokładnie, odkryjemy, jak wiele potrafi zdziałać przyroda, gdy pozwolimy jej przejąć inicjatywę. Żabie Doły to obszar na granicy Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich, który ma statu[...]
EN Post-industrial areas are commonly perceived as degraded and destroyed. In thorough examination one can find how fruitful can be nature left alone with own initiative. Żabie Doły is a territory on the border of Chorzów, Bytom and Piekary Śląskie with status of nature-landscape protected complex. Its[...]
11
63%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 93-100
EN Article reveals the spatial pro-cesses occurring in a post-industrial city on the example of Łódź. In the absence of opposing actions of these processes at the macro space scale, it indicates the possibility of rebuilding of the city. It accepts as the basis the natural conditions and the cultural h[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań zanieczyszczeń chemicznych w przypowierzchniowej warstwie gruntu (0,1-0,3 m p.p.t.) na terenie poprzemysłowym w Katowicach. Wykazano, że na badanym obszarze występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń As, Ba, Cd, Pb, Zn określonych dla terenów przemysłowych. [...]
EN The article presents the results of a research of surface ground pollution in the layer of ground in the postindustrial area in Katowice. The results show that multiple violations of the accepted pollution norms with metals such as As, Ba, Cd, Pb, Zn were found in the analyzed region. Statistical mo[...]
13
63%
Architektura Krajobrazu
2015 nr 4 20--33
PL Głównym tematem poruszanym w artykule jest pytanie o zasadność wykorzystywania elementów poprzemysłowych w tworzeniu nowego wizerunku i dążeniach do ożywienia regionu. Problem omówiony został na przykładzie doliny Przemszy i Brynicy w województwie śląskim. Zaprezentowane wyniki analiz przedstawiają [...]
EN The main subject discussed in this paper is the question whether taking into account and using postindustrial elements in the creation of a new image and revival endeavours is justified. The problem is discussed on the example of Przemsza and Brynica River Valley in the Silesian Voivodeship. The res[...]
14
63%
Przegląd Budowlany
15
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 149--157
PL Artykuł jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną, jako dobra wspólnego. Przestrzeń publiczna jest rozumiana przez autorkę, jako przestrzeń fizyczna, stanowiąca najbliższe otoczenie człowieka i jego środowisko życia. Powyższe, wspólne dobro znajduje się na obszarze dzielnic poprzemysłowych, gdzie p[...]
EN This article was made in concern about public space as a good of all of us. Public space is a nearest human surrounding and a major element of uppersilesian landscape. That space is placed on the postindustrial neighborhoods where emotionally interacts on the passerby's despite its great degradation[...]
16
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2003 nr 6 14--15
17
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 1 47-61
PL W artykule przedstawiono propozycję ujednoliconego formularza wizualnej oceny wartości przyrodniczo-kulturowych na terenach pogórniczych i poprzemysłowych. Przedstawiono także wnioski z analizy piśmiennictwa z której wynika, że prawie każdy rodzaj obiektu pogórniczego lub poprzemysłowego, spośród wy[...]
EN In the paper a proposition of standardised form for visual assessment of natural-cultural resources value on the postmining and postindustrial grounds was presented. The conclusions were also presented from the analysis of literary output, from which results that almost every type of postmining or p[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 45 31-40
PL Problem rewitalizacji miast jest potrzebą związaną z ogólnym procesem ewolucyjnych przemian społeczno-technicznych. Miasta Górnego Śląska stanowią w tym programie obszar szczególny: polem badawczym i obszarami działania są tutaj przede wszystkim zagadnienia zdrowia publicznego, a w szczególności pop[...]
EN The problem of town revitalisation is a need connected with a general process of evolutional social-technical changes. Towns of the Upper Silesia Region constitute in this program a special area. Namely, problems of public health and, in particular, improvement of inhabitants' life conditions on deg[...]
19
51%
Przegląd Budowlany
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 62 41--55
PL W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji potrzeb i źródeł informacji w kontekście zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie. Przeanalizowano główne kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania tymi terenami, ze szczególnym uwzględnieniem gmin górniczych.
EN This article attempts to identify demand for- and sources of information useful for management of anthropogenically transformed sites. It also discusses development of information systems in terms of managing these sites, especially by mining communities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last