Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postęp techniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2001 nr 5 146-148
PL Stały postęp techniczny jest koniecznością i musi być odpowiednio organizowany oraz kontrolowany. W dziedzinie tej przoduje Francja.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 7 5-7
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
4
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 3 12-15
5
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 48 35-43
PL W artykule zaprezentowano wpływ postępu technicznego na eskalację zagrożeń cywilizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na katastrofy i awarie techniczne, pożary, wybuchy oraz skażenia. Do analiz wykorzystano dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
EN The article presents influence of the technical progress on escalation of the civilization threats. Particular accent was put on technical disasters and outages, fires, explosions and contaminations. The analysis was conducted on the ground of data of the National Headquarters of the State Fire Serv[...]
6
70%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 3 74--76
PL Czas płynie zawsze do przodu, nie bez wpływu na otaczający nas świat, i stale mamy wrażenie, że płynie, niestety, coraz szybciej. Wszystko się starzeje. Starzeją się cywilizacje, starzejemy się my. Nieubłaganie starzeją się technologie, z których korzystamy na co dzień, starzeją się także maszyny i [...]
7
70%
Problemy Maszyn Roboczych
2005 Z. 26 63-80
PL Rozwój technologii elektronicznych i technik obliczeniowych, a także wytwarzanie nowych materiałów technicznych przyczyniło się do konstruowania maszyn inteligentnych i układów mechatronicznych. Mechatronika, którą często definiuje się jako synergiczne współdziałanie mechaniki, elektryczności, elekt[...]
EN Development of electronics, computational techniques, and production of new materials contributed to a design of intelligent machines and mechatronics systems. Mechatronics can be defined as a synergistic interaction of mechanics, electronics, electrotechniques, and computer science. Its paradigm is[...]
8
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Zapewnienie konkurencyjności rolnictwa polskiego w chwili wejścia do Unii Europejskiej wymagać będzie zdecydowanej poprawy stanu liczbowego i asortymentowego oraz równoczesności wyposażenia producentów rolnych w sprzęt rolniczy. Dlatego należy stymulować popyt na ciągniki i maszyny rolnicze, poniewa[...]
EN Assurance of competitiveness of Polish agriculture in the moment of coming up to EU will require of improvement of quantity and assortment as well as of equipment of Polish producers in agricultural equipment. For that reason it is necessary to stimulate demand for agricultural machines and tractors[...]
9
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca stanowi drugą część rozważań dotyczących metodycznych aspektów określania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Pierwszą część zakończono opisem przedmiotu badań. W drugiej części ten sam przedmiot, stanowiący próbę 120 gospodarstw z czterech gmin Małopolski, poddano szczegółowej analizie[...]
EN This work is the second part of discussion regarding methodical aspects for determining scientific and technical progress in agriculture. The first part was brought to the description of analysed object. In the second part, the same object, that is a sample of 120 farms from four boroughs in Małopol[...]
10
61%
Przemysł Spożywczy
PL W minionym stuleciu, a szczególnie w ostatnich jego dekadach, nauka o żywności obejmowała coraz to nowsze obszary; niezwykle szeroką wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych, jak: matematyka, fizyka, chemia i biochemia, oraz stosowanych, jak: nauki techniczne, rolnicze, medyczne, społeczne i ekonomi[...]
11
61%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 273-275
12
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano postęp dokonujący się w dziedzinie możliwości obliczeniowych mikroprocesorów stosowanych w komputerach. Wskazano kierunki rozwoju systemów wieloprocesorowych oraz przewidywane ograniczenia.
EN Advances in the computation capabilities of microprocessors used in computers. Directions of development of the multi-process systems and forecast limitations.
13
61%
Logistyka
2015 nr 5 1597--1608, CD1
PL Linie wężowe prowadzone są w różnych konfiguracjach i warunkach np.: po rozmokłym gruncie, schodach, z koniecznością pokonywania różnych przeszkód naturalnych i sztucznych. Podczas prowadzenia działań strażak niejednokrotnie musi przemieszczać nawodnioną linię wężową w kierunku pożaru w celu jego ug[...]
EN Fire hoses are conducted in different configurations and conditions, for example: the waterlogged ground, stairs, with the need to overcome various obstacles natural and artificial. Firefighter during operations often must move irrigated serpentine line in the direction of the fire in order to extin[...]
14
61%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
PL Prezentowany tekst jest pierwszym z cyklu poświęconego problematyce stosowania innowacyjnych technik produkcji w Polsce i zintegrowanej Europie. Autor w pierwszej części artykułu opisuje postęp techniczny podając jego cechy charakterystyczne. W ten sposób tworzy system mierników postępu. Zdaniem aut[...]
EN The following text is the first of a series concerning the issue of using innovative techniques ofproduction in Poland and united Europe. The author in the first part of the article describes the technical progress giving its characteristic features. In this manner he creates a system of progress me[...]
15
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2018 Vol. 63, nr 1 112--114
PL Badania funkcjonalności wyposażenia w budynkach dla zwierząt gospodarskich są bardzo ważne z punktu widzenia nauki i rozwoju kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych. Mają one ścisły związek z projektami konstrukcyjnymi, doskonaleniem oraz normalizacją rozwiązań uzasadnioną dobrostanem. D[...]
EN The research on the functionality of equipping in livestock housing are very important from a point of view of the science and the development of the comprehensive mechanization of technological processes. They have a close relationship with construction projects, improving and the standardization o[...]
16
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy jest przedstawienie stanu techniczno-technologicznego polskiego hutnictwa po jedenastu latach restrukturyzacji. Analiza dotyczyła zmian, jakie zaszły - na skutek prowadzonej restrukturyzacji techniczno-technologicznej - w procesie wielkopiecowym, procesach wytwarzania stali oraz procesie[...]
EN The aim of this work was presenting the technical and technological condition of Polish steel industry after the period of eleven years when the first restructuring programme was realized. The analysis refered to the changes that took place in the blast-furnace process, steelmaking processes and the[...]
17
51%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 190-198
PL Postęp techniczny sprawił, że praca stała się lżejsza, wykonywana jest szybciej, popra-wił się poziom bezpieczeństwa i stan zdrowia pracowników. Z drugiej strony kurczy się rynek pracy (bezrobocie), rośnie monotonia pracy, słabną więzi społeczne. Przeciwdziałać tym zjawiskom ma humanizacja pracy. Je[...]
EN Technical progress caused that job is easier and faster, the level of job security increased and the health condition of employees improved. On the other hand the job market is shrinking and the unemployment increases, the level of work monotony grows and the social ties weaken. Those phenomena can [...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że wśród zestawów ciągnikowych największe nakłady zarówno czasu pracy jak też robocizny przy porównywalnej odległości przewozu występowały podczas przewozów wozem ciągnikowym a wśród zestawów samochodowych - samochodem dostawczym. Najmniejsze natomiast na[...]
EN The study carried out revealed that, among the tractor sets, the greatest expenditure of both labour and time for comparable transport distance, occurred while using tractor cars or, if trucks are concerned, a delivery truck The lowest work time demand, however, occurred in the case of transport wit[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy określono wskaźniki postępu technicznego w wybranych technologiach uprawy zbóż oraz przedstawiono w jakim zakresie prace transportowe oddziaływają na postęp. Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Postęp techniczny wyrażono w aspekcie ekonomic[...]
EN The paper specifies technological progress indices for selected technologies of corn growing and shows to what degree transport works affect the progress. The studies were performed in 30 farmsteads located in the area of Małopolska. The technological progress was expressed in the economical and pow[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 97-103
PL Przedstawiono wskaźniki postępu technicznego w wybranych technologiach uprawy zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz określono w jakim zakresie prace transportowe oddziaływają na postęp. Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Postęp techniczny wyraż[...]
EN The study presents the indices of technical progress in selected technologies cultivation of cereals and fodder crops of root and defines the extent to which transport works act on progress. The studies were performed in 30 farms located in the area of Małopolska. The technological progress was expr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last