Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Proces konteneryzacji wpłynął na sposób organizacji transportu morskiego. Przyczynił się również do zmiany funkcji obszarów nadmorskich wielu miast portowych - wprowadzenie kontenera zmniejszyło zapotrzebowanie na część terminali i placów ładunkowych, co pozwoliło na rewitalizację cennej, z urbanist[...]
2
86%
Logistyka
PL Wezbrania sztormowe są przyczyną dużych spiętrzeń wody w strefie przybrzeżnej. Konsekwencją takich warunków hydro-meteorologicznych środowiska morskiego mogą być szkody w urządzeniach portowych i w środowisku naturalnym. W celu zminimalizowania powstałych strat na obszarze portu budowane są proste g[...]
EN Storm surges are a reason of backwater in a bank zone. As a consequence these hydrometeorological conditions of the sea environment it can be resulting to the damages in the port’s facilities and natural environment. To minimize the results of losses onto the port’s area a simple dyke, moving water [...]
3
86%
Archives of Transport System Telematics
EN Maritime passenger transport has a social and cohesive dimension. For islander’s maritime transport influence their quality of life since it is has a crucial role in connecting insular places with urban places by providing reliable maritime transport service. Service expected by the traveller in the[...]
4
86%
Logistyka
2014 nr 3 4170--4178
PL Podstawą kształtowania polityki portowej w Niemczech jest rządowy dokument z 2009 r. pn. Koncepcję rozwoju portów („Nationale Hafenkonzept”). Koncepcja rozwoju portów jest podstawą dla kształtowania polityki portowej na poziomie krajów związkowych. Przykładem jest polityka w tym zakresie realizowana[...]
EN The basis for port policy in Germany is a government document from 2009 year entitled "Nationale Hafenkonzept" (The Concept of ports development). This Concept is the basis for port policy making at region level. An example is the policy in this area carried out in the region Mecklenburg-Western Pom[...]
5
81%
Logistyka
PL W artykule omówiono rozwój funkcji logistycznych w polskich portach poprzez inwestycje w infrastrukturę w portach polskich I w ich otoczeniu. Wskazano, że do najbardziej sprzyjających działań należy budowa centrów logistycznych oraz wyznaczenie obszarów inwestycyjnych na tych obszarach i w ich otocz[...]
EN The article focuses on the development of logistic functions in Polish ports by the investments in infrastructure in Polish ports and their surroundings. The most favourable action is the construction of logistics centres and the areas designated for investment in the centres and their surroundings.[...]
6
81%
Annual of Navigation
2000 No. 2 143-157
EN In this paper a method of utilising expert system technology for monitoring violations of chosen port regulations on the Szczecin-Swinoujście fairway is presented. The new algorithm developed by authors has been implemented into the program NEXPERT OBJECT. Information contained in this article may b[...]
7
81%
Logistyka
2008 nr 4 26-29
8
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2002 Z. 3 103-132
9
81%
Archives of Transport
PL Wejście do portu (kształt wejścia) powinno być bezpieczne dla: - stojących w porcie statków, - wchodzących i wychodzących statków. Zadanie to zostało rozwiązane za pomocą symulacyjnych metod optymalizacji. W metodach tych funkcją celu jest minimalizacja kosztów budowy i eksploatacji wejścia do portu[...]
EN The port entrance (entrance shape) should be safe for: - vessels lying in the port, - vessels leaving and entering the port. The task has been solved by means of simulation methods of optimization of constructing and operating costs of the port entrance. The tests are carried out for maximum vessels[...]
10
81%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 2 12--17
PL Delta Rzeki Perłowej niezupełnie przypomina rejon zatoki San Francisco, aglomeracje wokół Zatoki Tokijskiej czy Nowego Jorku. Jest jednak bezsprzecznie jedną z największych stref transportowo-przeładunkowych na świecie, z takimi portami morskimi jak Hongkong, Shenzhen i Kanton (Guangzhou) z trafia[...]
11
72%
Journal of KONBiN
2008 No. 1 (4) 25-38
PL W artykule zaproponowany jest model probabilistyczny wpływu środowiska oraz infrastruktury systemów przemysłowych na ich proces eksploatacji. Do skonstruowania modelu ogólnego procesów eksploatacji złożonych systemów przemysłowych zastosowane są procesy semi-markowskie. Wyznaczone są także główne ch[...]
EN In the paper a probabilistic model of industrial systems environment and infrastructure influence on their operation processes is proposed. Semi-markov processes are used to construct a general model of complex industrial systems' operation processes. Main characteristics of this model are determine[...]
12
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 233-246
PL W artykule przedstawiono opis kilku aspektów bezpieczeństwa statków w porcie morskim, uwzględniających wpływ lokalizacji nabrzeży przeładunkowych i postojowych dla statków z ładunkiem niebezpiecznym. Na podstawie możliwości zagrożenia kolizyjnego, losowego i celowego z innymi obiektami pływającymi [...]
EN The paper describes a few aspects of the vessels' safety in a sea port, taking into consideration the effect of location of cargo-handling and berthing quays for vessels with dangerous cargo. The concept of "danger zone" in the port has been defined, based on the possibility of either force-majored [...]
13
72%
Logistyka
EN The paper describes and analyses possible forms of terrorist attacks against Polish ships. Four scenarios are developed – attacks against military ship in territorial waters (committed by Islamist terrorist group), Islamist nuclear attack against international fleet in the USA, attack against ship w[...]
14
72%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z dostosowaniem portu do rynków docelowych. W porcie jako organizacji świadczącej usługi orientacja rynkowa wymaga budowy nie tylko infrastruktury dostosowanej do podaży ładunków, lecz również organizacji sprzyjającej rozwojowi nowych funkcji portu.
EN The article deals with the problem of the adjustment of the seaport to the market requirements. The sea port's market orientation requires not only the creation of the infrastructure suitable for the cargo supply but also an organization enhancing development of modern port activities.
15
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2014 nr 1 3--7
PL Omówiono transmisję danych, różnego rodzaju poprawek, nieobrobionych pomiarów dotyczących określania pozycji użytkownika, do i z odbiornika nawigacyjnego systemu satelitarnego (NSS). Analizie poddano liczbę portów, rodzaj portów (standardów) oraz szybkości transmisji danych kilkuset odbiorników NSS [...]
EN The paper concerns the transmission of data and different corrections, raw measurements of position solutions from or to the satellite navigation system (SNS) receiver The number of ports, port type and baud rate of several hundred SNS receivers for navigation environment and applications were analy[...]
16
72%
Logistyka
2015 nr 3 3703--3712, CD 1
PL Eksklawowe położenie Obwodu Kaliningradzkiego ściśle uzależniło ten region od funkcjonowania powiązań komunikacyjnych. Jednym z najważniejszych jest transport morski, dzięki któremu obwód utrzymuje regularne połączenia z Rosją. Port w Kaliningradzie składa się z kilku niezależnych od siebie jednoste[...]
EN The exclave location of Kaliningrad Oblast ensues heavy dependency on communication links. Marine transport is a major transport channel with regular traffic to and from Russia. The port in Kaliningrad comprises several independent organisational units. The most important facilities include the comm[...]
17
72%
Przegląd Budowlany
18
72%
Logistyka
2013 nr 6 70--73
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące największych portów w Niemczech oraz w Polsce. Porty odgrywają istotną rolę w rozwoju regionów, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego oraz dają nowe miejsca pracy. Na podkreślenie zasługuje to, że Niemcy w niezwykle równoważny sposób wyko[...]
EN Some primary pieces of the information are presented that concern the largest ports in Germany and Poland. The ports play a significant role in the development of the regions contributing to an economic growth and providing new jobs. It is worth highlighting that Germany has been making use of the p[...]
19
72%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 322--334
PL Już pod koniec 2014 roku było wiadomo, że rok 2015 będzie okresem wstrząsów. Ilość inwestycji w polskich portach, spadające stawki frachtowe z Dalekiego Wschodu i hegemonia dwóch aliansów G6 i M2, stały się znakiem rozpoznawczym tego roku i wyznaczyły trend na kolejne lata. W artykule dokonano anali[...]
EN At the end of 2014 it was clear that 2015 will be a period of shock . The amount of investment in Polish ports, falling freight rates from the Far East and the hegemony of the two alliances G6 and M2, have become a hallmark of this year and have set the trend for the coming years. The article analyz[...]
20
72%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 38 131--144
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań porównawczych strategii miasta i portu w Szczecinie w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W wyniku porównania można określić, w jakim stopniu miasto i port są ukierunkowane na współdziałanie, aby tworzyć korzystne warunki do rozwoju obszarów por[...]
EN The aim of the article is to present the results of comparative research of the strategy of the city and port of Szczecin in the field of spatial development. As a result of the comparison, it is possible to determine to what extend the city and port are focused on cooperation to create favorable co[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last