Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port morski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Współczesny rynek usług portowych charakteryzuje rosnąca konkurencja między portami morskimi. Jest ona wynikiem procesów zachodzących w otoczeniu portów i na ich zapleczu. Dla polskich portów konkurencja z nowoczesnymi i dobrze zorganizowanymi portami europejskimi oznacza poszukiwanie nowych, skutec[...]
2
80%
Logistyka
PL Wprowadzanie zmian jest jednym z warunków funkcjonowania i rozwoju organizacji funkcjonujących w obecnych warunkach, w tym portów morskich. W przeszłości porty były zarządzane tradycyjnie według ogólnych zasad administracji publicznej a generowanie zysku nie było kwestią priorytetową. Konkurencja mi[...]
EN Implementation of changes is one of the condition of functioning and the development of organization which are functioning in present conditions, including sea ports. In the past, sea ports were administered traditionally according to general principles of public administration and generation of the[...]
3
80%
Logistyka
2012 nr 4 25--28
PL Użyteczną miarą wartości świadczonych w portach morskich usług logistycznych jest wartość dodana brutto (WDB). Analiza empiryczna dowodzi, że głównym czynnikiem określającym rozmiary wartości dodanej usług portowych jest rodzaj przeładowywanych ładunków. W zależności od rodzaju przeładowywanych ładu[...]
EN A useful value measure of logistics services rendered in ports is a gross added value (GAV). Empirical analysis indicates that the structure of freight flows is a ma - in driver determining the value adding of port services. Structure of loads handled differentiate also potential for development of [...]
4
80%
Logistyka
2012 nr 4 53--56
PL Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na zasadność i konieczność lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych wraz z uzasadnieniem ich wpływu na konkurencyjność portów oraz rozwój miast portowych i regionów nadmorskich. Współczesny port III generacji to prężnie działające centr[...]
EN This publication aims at drawing attention to the legitimacy and need for the construction and operation of port logistics centers and justifies the impact of such centers on port competitiveness and development of port cities and coastal regions. The modern third generation seaport is a thriving lo[...]
5
80%
Logistyka
PL Port morski, jako ogniwo łańcucha transportowego, ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Poziom usług oferowanych w porcie powinien odpowiadać aktualnemu zapotrzebowaniu na usługi transportowe, co pociąga za sobą konieczność stałego dostosowywania elementów infrastruktury portowej do współcz[...]
EN The sea port, as a link in transport chain, has an important influence on economy. The level of services offered in port should correspond to present demand on transport service. It involves necessity of constant improving of port infrastructure elements. The article characterizes basic forms of inv[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 143-160
EN In his retrospective research work the author presents the genesis of the idea and national necessity to build a totally own state marine port and start sea transport with the handling base, trade and services and city base. The limits of the village of Gdynia at the mouth of the Chylonka River were[...]
7
80%
Logistyka
2007 nr 1 56-59
8
70%
Logistyka
PL Celem referatu jest przedstawienie znaczenia, stanu, perspektyw i uwarunkowań rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, jako elementów systemu transportowego i logistycznego Polski, posiadających status portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W referacie dokonano szczegóło[...]
EN This paper aims at presenting the role, present state, prospects and development determinants of Polish seaports of Szczecin and Świnoujście. These ports are of principal importance for the national economy as elements of Poland's transport and logistics system. A detailed statistical analysis of th[...]
9
61%
Logistyka
PL W pracy przeprowadzono statystyczną analizę porównawczą obrotów portowo-towarowych w polskich portach morskich w latach 2007/2008. We wstępie zostały podane podstawowe informacje o polskim transporcie morskim w badanym czasookresie. W kolejnych punktach rozpatrzono: ruch statków w poszczególnych por[...]
EN The study conducted a comparative statistical analysis of port and cargo turnover in Polish seaports in 2007/2008. In the introduction, are given basic information about the Polish maritime transport during the selected period of time. The following points were considered: the movement of ships in d[...]
10
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Porty morskie, stanowią wyjątkowo atrakcyjny obszar działań asymetrycznych, a w tym ataków terrorystycznych. Ze względu na swoje usytuowanie porty są zagrożone działaniami terrorystycznymi prowadzonymi zarówno z kierunku lądowego, jak i morskiego. W celu zabezpieczenia obiektu portowego podejmowane [...]
EN Seaports are an extremely attractive area for asymmetric actions, including terrorist attacks. Due to its location ports are at risk of terrorist actions carried out both from the direction of land and sea. In order to secure a port facility activities are undertaken in two directions, including tec[...]
11
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 5 56-57
PL Budowa falochronu osłonowego o długości około 3 km, ostrogi przy istniejącym falochronie wschodnim oraz wykonanie robót czerpalnych przy budowie toru podejściowego i obrotnicy dla statków to działania realizowane w ramach budowy portu zewnętrznego dla terminalu LNG w Świnoujściu. Do sierpnia zrealiz[...]
12
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 4 50-52
13
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 197-213
DE Referat stellt die Ergebnisse der Forschungsarbeit der Recht und Ökonomie Abteilung des Maritime Institut in Gdańsk dar. Die Transformation der polnischen Volkswirtschaft, die in Jahre 1989 begonnen wurde betraff auch die Seehäfen und besonders die um lokale Bedeutung. Sie blieben jedoch ausser Acht[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 121-149
EN Polish ports constitute an important element of national transportation system. In the last decade ports have experienced some favorable transitions in port infrastructure and capacity, also with profound development of container terminals. The first part of the paper was devoted to economic estimat[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 71-85
EN The article shows the conditions for seeking a balance between the expansion of port infrastructure and respect for the natural environment in its environs. It presents "good practice" in terms of having achieved a balance between economic and environmental sustainability in selected ports. That par[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 87-96
EN The main area of interest of the Polish seaports authorities is a port development. These challenge could be implemented by intensive development (activation of seaports operation on the basis of existing infrastructure) or extensive progress (new infrastructural investments). One of the crucial res[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 151-160
EN Constant growth of the competition between Baltic ports requires systematic monitoring of changes at the European transportation service market which has to be carried out in order to improve the effeciency of services offered by domestic seaports. It plays a significant role expecially in liner con[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 6-26
EN The economic activity of any seaport generates external costs. As far as a transport activity is concerned, a significant part of those costs has been already internalised and partially included in the port dues and charges paid by shipowners and shippers. However, the process of external costs inte[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 173-183
EN The article focuses on the organizational aspects of the customer and fiscal service in the Polish seaports. The infrastructural constraints in the use of ports are described, as well as the reduction of the competitiveness of port services. Attention has been paid for services performed in the port[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 279-296
EN This article attempts to systematize those factors influencing the development of major seaports in Poland. Certain factors were examined in depth, including the priorities of investment policy to the year 2030 in seaports of primary importance for the Polish economy, and access to ports from both l[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last