Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 616-618
PL Opisano rozwiązania obiektów nowego lotniska zbudowanego koło stolicy Norwegii.
EN Architecture and structural solution of buildings for the new airport near the Norway capital is described.
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 25-40
PL Port lotniczy jest złożonym, pracującym w sposób ciagły obiektem technicznym o dynamicznej, nadmiarowej, szeregowo-równoległej strukturze niezawodnosciowej. Stan zdatności portu lotniczego dla próbki losowej potoku statku powietrznych, pozwala wyznaczyc tzw. wskaźnik dyspozycyjnosci portu lotniczego[...]
EN An airport is a complex, continuosly working, technical arena which has a dynamic, redutant, parallel in-line reliable structure. The airport suitability for the random sampling of aircraft stream allows the designation of a so-called, airport usability factor. For aiport operational suitability (ut[...]
3
80%
Logistyka
PL W transporcie lotniczym wraz z rozwojem procesów globalizacyjnych oraz zakładanymi perspektywami rozwoju rynku następuje szybki rozwój procesów technologicznych. Zastosowanie technologii RFID przyczyni się do podniesienia efektywności zarządzania obsługi pasażerów, samolotów oraz bagażu.
EN In air transport, together with the development of globalization and the assumed market growth prospects for rapid development of technological processes. Application of RFID technology will contribute to improving the management efficiency of passengers, aircraft and baggage.
4
80%
Logistyka
PL Relacje pomiędzy kosztami i cenami jako podstawowymi kategoriami ekonomicznymi stanowią o efektywności przewozów lotniczych. Decydują więc o celowości prowadzenia działalności gospodarczej w tej gałęzi. Prowadzenie efektywnej gospodarczo, przynoszącej zyski działalności lotniczej wydaje się oczywist[...]
EN The relationship between costs and prices as are the basic categories of economic efficiency of air transport. Therefore determines the desirability of doing business in this industry. Airports diversify sources of revenue. Today, in many Polish airports revenues from aviation activities are at a le[...]
5
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Integracja z Unią Europejską i liberalizacja umów przewozowych spowodowały przyśpieszony rozwój transportu lotniczego w Polsce. Wzrost wielkości ruchu lotniczego wymusza podjęcie pracy nad zwiększeniem przepustowości portów lotniczych. Większą przepustowość mo?na uzyskać poprzez rozbudowę istniejące[...]
EN The growth of the air traffic requires the assurances of efficient and safe service in the airport. The observations are basic to detailed analysis of aircraft operations which influence on flow capacity of the airport. The thanks of good coordination of take-offs and taxiing before take-off were it[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The document represents influence of main activity of airport on natural environment. The influence of investment and air noise. It was introduced also influence of radars. The geological building of terrain was analysed.
7
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 4 93-106
8
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Na Śląsku istnieje silnie rozbudowana i tracąca na znaczeniu sieć kolejowa. Sieć torów kolejowych wraz z siecią tramwajową oraz pozostałą infrastrukturą po zlikwidowanych liniach przemysłowych może zostać zaadaptowana w ramach projektów stworzenia połączeń miast Aglomeracji Górnośląskiej z MPL Katow[...]
EN ABSTRAKT: On the Upper Silesia existing expanded and lost significance railway network, now. The railway common with tram network and other infrastructure after deleted industry lines, can be adapt in the frame of projects for joint cities of the Silesian Aglomeration with Katowice-Pyrzowice Airport[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 103-112
PL W artykule przedstawiono elementy teorii systemów i teorii masowej obsługi, które mogą mieć bezpośrednie zastosowanie do badań przepustowości portów lotniczych. Optymalizacja decyzji inwestysyjnej i organizacyjnej dotyczącej konkretnego portu lotniczego wymaga wykorzystania tych teorii, określenia [...]
EN Elements of the theory of the systems and queuing theory, which can have direct application for research of airport capacity, are presented in the paper.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 113-122
PL Autor przedstawił prognozę rozwoju portu lotniczego Katowice-Pyrzowice uwzględniającą wyniki analizy systemowej oraz metodę analogii rozwoju istniejących portów lotniczych w Europie. Prognozę poprzedzono charakterystyką portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Zwrócono uwagę na wyjątkowo korzystne położ[...]
EN Author presented prognosis of the development of Katowice-Pyrzowice airport. Attention has been paid to the exceptionally favorable conditions of airport lcation and no limitations for the future development.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 5--12
PL W artykule przedstawiono problematykę analizy komodalności transportu miejskiego (połączeń komunikacyjnych lotnisk z centrami aglomeracji) na przykładzie obszarów oddziaływania regionalnych portów lotniczych w środkowo-południowej Polsce. Problem przedstawiono na przykładzie obszaru aglomeracji śląs[...]
EN The article presents the problem of co-modality analysis of urban transport (public transport links with the centers of metropolitan airports) for areas of regional impact of airports in central and southern Poland. First of all, in a concise form described Muchowiec airport in Katowice. The article[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 72 51-58
PL Porty lotnicze są strategicznym elementem infrastruktury krajowej i regionalnej. Mają one znaczny wpływ ekonomiczny i społeczny na otoczenie. Lokalne samorządy angażuja się w rozwój regionalnych portów lotniczych. Zaangażowanie to przybiera różne formy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza [...]
EN Airports are strategic elements of national and local infrastructure. They have considerable economic and social impact on surrounding areas. Local governments engage in development of regional airports. This engagement takes various forms. This article presents the analysis of reasons and forms of [...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 225-234
PL W artykule przedstawiono symulacyjny model procesu obsługi pasażerów realizowanej w porcie lotniczym. Model symulacyjny został wykonany w oparciu o program ExtendSim. Przedstawiono ogólny zarys procesów obsługi pasażerów na lotniskach oraz jego umiejscowienie i wpływ na przepustowość portu lotniczeg[...]
EN The paper presents the simulation model of passenger handling process being conducted at the airport. The model and simulation have been done using ExtenSim simulation and modeling program. The passenger handling processes and their importance for the airports capacity have been outlined. Then, the [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 233-240
PL Prezentowana analiza parametrów procesu obsługi pasażerów jest punktem wyjścia dla metod, służących do projektowania i analizy funkcjonowania stanowisk obsługi w porcie lotniczym. Artykuł prezentuje wyniki analizy parametrów procesu obsługi.
EN Presented analysis of parameters at service points gave closer focus on this important subject. Such view is a beginning for methods which has to be used for appropriate management and analysis of service points at the airport.
15
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 38
PL W czerwcu 2011 r. firma Haba-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. podpisała z firmą Skanska SA umowę na dostawę prefabrykatów betonowych na inwestycję Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem naw[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 46 89-101
PL Przedmiotem projektu jest metoda określania zasięgu oddziaływania pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w warunkach państw tzw. eksplodującej gospodarki, dla oceny zasadności lokalizacji i możliwości rozwojowych.
EN The idea of this project is a methodology of delimitation for regional airports influence. Methodology is prepared for countries of "exploding economy", and let evaluate reasonable of new airport location and extension of existing.
17
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czynnikiem w zakresie działania sprawnego systemu tra[...]
EN An important problem in the airport logistics is creation of the efficient passenger transport. Airports are places where a big concentration of transport ways is present. The appropriate layout is necessary in the creation of the efficient transport system ensuring convenient commute and well-resis[...]
18
80%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 179 27--35
PL Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncent[...]
19
80%
Przegląd Komunikacyjny
20
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Autorska analiza różnych wariantów lokalizacji nowego portu lotniczego dla Warszawy z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w poszczególnych strefach odległości od lotniska (w aspektach lokalnym i regionalnym).
EN Original analysis of different localization variants for new Warsaw airport from the point of view of accessibility for the inhabitants and economic subject with regard to their distance form the airport . local and regional aspects.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last