Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port Szczecin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 21-28
PL Badania najważniejszych portów bałtyckiego przedpola portu Szczecin objęły lata 1995 - 1998. Wykorzystano w tym celu bazę danych Kapitanatu Portu Szczecin. Scharakteryzowano najważniejsze porty biorąc pod uwagę masę ładunkową, liczbę wykonanych podróży oraz strukturę kierunkową i rodzajową ładunków,[...]
EN The basic ports of Szczecin port foreland research covered years 1995-1998. The ships traffic database of the Harbour Master 's Office was used. The major ports were characterised taking into account the amount of cargo, number of voyages, type of cargo and also average size and capacity of ships.
2
71%
Logistyka
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie roli portów morskich Szczecin i Świnoujście w logistycznej obsłudze ładunków w procesie transportowym kombinowanym. Ze względu na tak sformułowany cel referatu zaprezentowane w nim zostaną miedzy innymi: teoretyczne aspekty roli portu morskiego w logis[...]
EN Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie roli portów morskich Szczecin i Świnoujście w logistycznej obsłudze ładunków w procesie transportowym kombinowanym. Ze względu na tak sformułowany cel referatu zaprezentowane w nim zostaną miedzy innymi: teoretyczne aspekty roli portu morskiego w logis[...]
3
54%
Logistyka
PL Zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu obsługuje wszystkie rodzaje środków zaplecza. W porcie Szczecin wymagających naprawy (stan na 2008r) jest aż 56% natomiast w Świnoujściu 30% torów. Dlatego jednym z głównych przedsięwzięć do 2013 roku jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Ce[...]
EN Complex of ports Szczecin and Świnoujście supports all types of facilities. In the port of Szczecin 56% of tracks requires repairs and 30% in Świnoujście (date of 2008) Therefore, one of the major projects to 2013 is modernisation of railways in both ports to provide secure communications system ada[...]
4
54%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1821-1829
PL Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje możliwości spędzania i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior i kanałów stwar[...]
EN Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of rivers[...]
5
54%
Logistyka
EN The method of diagnostics and an estimation of a condition of process of construction of a ship on the basis of integrated characteristics in PERT system is shown in the paper. The mathematical apparatus of the description of integrated characteristics and procedure of determination of their paramet[...]
6
45%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 157--169
EN The recession of the world’s economy in the 1815–1849 made a negative impression on the situation of baltic trade. The diffi cultys for turnovers of the Szczecin’s harbour were caused of the weak turnovers with Great Britain, which surounded with a fence of custom barriers from an import from the re[...]
7
45%
Studia / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 45 3-158
PL W monografii zostały przedstawione zagadnienia lokalizacji, modelowania i finansowania oraz budowy i funkcjonowania centrów logistycznych w portach morskich. Monografia, w sposób kompleksowy, przedstawia pola badawcze i system działań, które należy wykonać w celu utworzenia centrum logistycznego. Wa[...]
EN The monograph presents the problems of locating, modelling and financing, as also the construction and functioning of logistic centres in sea ports. The monograph presents, in a complex way, the research areas and a system of actions to be taken in order to create a logistic centre. The methodologic[...]
8
36%
Logistyka
PL Efektywne funkcjonowanie śródlądowych przewozów pasażerskich jest uwarunkowane dostępnością, gęstością i jakością infrastruktury transportowej, zarówno liniowej, jak i punktowej oraz możliwościami i wyposażeniem statków po nich pływających. Odpowiednie wyposażenie portów wpływa na sprawność obsługi [...]
EN Effective functioning of inland passenger transport depends on availability, density and quality of transport infrastructure, both liner, and pointwise as well as potentiality and equipment of inland vessels. Proper ports equipment affects inland vessels port handling efficiency, provides appropriat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last