Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porównanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
2
88%
Polish Hyperbaric Research
2004 Nr 1(9) 26-38
PL W artykule przedstawiono metody oceny bezpieczeństwa dekompresji. Zaprezentowano dwa rodzaje modeli matematycznych dekompresji: deterministyczne (przyczynowo skutkowe) i statystyczne.
3
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 99 193--203
EN The optimal tuning of mechanical systems in terms of torsional vibration magnitude is a very important function in flexible shaft couplings. Therefore, a flexible coupling with suitable dynamic properties, particularly dynamic torsional stiffness, has to be carefully chosen for each specific applica[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 942-945
PL Niniejsze opracowanie jest związane z dwoma znacznie rozpowszechnionymi technikami pomiarowo-badawczymi o charakterze uniwersalnym, czyli takimi, które mogą być zastosowanie w różnych dziedzinach np. w technice i medycynie. Za cel przyjęto wstępne porównanie techniki współrzędnościowej z tomografią [...]
EN This study is connected with two much prevalent measurement and testing techniques of a universal character, namely those that can be applied to various fields such as engineering and medicine. The aim is the initial comparison of coordinate techniques with computer tomography. These two techniques[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Proponowana metoda bazuje na równoległym porównywaniu obserwacji wejściowych (po ich uporządkowaniu) z zestawem obserwacji referencyjnych, które są równe wartościom oczekiwanym statystyk pozycyjnych odpowiadających wybranym funkcjom gęstości rozkładu populacji. W artykule przedstawiono zależności po[...]
EN Proposed method based on the parallel comparison of the input observations (after ordering) with several sets of the reference observations, which are equal to the expected values of order statistics corresponded to the selected population probability density functions. The mathematical models of th[...]
6
75%
Fasciculi Mathematici
2009 Nr 42 39-51
EN We shall establish some new criteria for the oscillation of third order nonlinear difference equations of the form ...[wzór]
7
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 16-17
8
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 2 38-39
9
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono porównanie trzech wybranych powłok bezołowiowych pod kątem ich lutowności. Porównane powłoki to: Entek Plus Cu - mierzono metodą meniskograficzną. Pomiary lutowności zostały wykonane bezpośrednio po nałożeniu powłok, a następnie po ich termicznym starzeniu. Najlepsze wyniki [...]
EN In the article was presented the comparison of three chosen lead-free coatings as regards their solderability. Compared coatings are the following: Entek Plus Cu - 106 A, Tinposit LT - 34 Immersion Tin, Ormecon CSN, Solderability of coatings was measured by meniscusgraphical method. The measurements[...]
10
75%
Ekonomia Menedżerska
2007 nr 1 165-174
EN In this paper we consider two methods for estimating parameters in the linear model. First approach is the classical regression model where it is assumed that independent variable is deterministic. In the second one we assume that both independent as well as dependent variables are randomly distribu[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 331--336
PL Celem pracy jest porównanie oferowanych na polskim rynku samochodów hybrydowych z ich odpowiednikami wyposażonymi w silniki spalinowe. Porównania dokonano na podstawie przyjętych 12 kryteriów. Wybrano 27 modeli pojazdów hybrydowych oraz ich odpowiedniki z silnikami spalinowymi. Uwzględniono poziom s[...]
EN The aim of the study is to compare hybrid cars offered on the Polish market with their counterparts equipped with internal combustion engines. The comparison was made on the basis of 12 criteria adopted. There was a selection of 27 models of hybrid vehicles and their counterparts with internal combu[...]
12
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 9 6--7
13
75%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2012 z. 16 27--39
PL Przetwarzanie SAS (Synthetic Aperture Sonar) jest wciąż rozwijane w kierunku lepszych, bardziej efektywnych oraz dokładnych algorytmów. Pożądane jest stosowanie algorytmów, które nie wprowadzają dodatkowych błędów z powodu aproksymacji fazy lub cyfrowej interpolacji danych. Jednym z takich algorytmó[...]
EN Synthetic Aperture Sonar (SAS) processing is continuously developing into a direction of better, more effective and accurate algorithms. It is preferable to use algorithms which don’t introduce additional errors because of a phase approximation or digital data interpolation. One of them is Range Sta[...]
14
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/1 261--272
PL W sejmie od kilku lat trwają prace nad ustawą wprowadzającą prawo zabudowy. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy na swojej stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl/projekty-aktów-prawnych. Według projektu prawo zabudowy będzie miało charakter ograniczonego prawa rzeczowego na c[...]
EN From several years now the act introducing the heritable building right has been a subject of ongoing work in the parliament. Ministry of Justice published the bill on their website: http://bip.ms.gov.pl/projekty-aktów-prawnych. According to it, the heritable building right will be a limited propert[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia metodę porównania dwóch różnych nagrań ruchu człowieka. Porównanie dotyczy wybranych kończyn i polega na badaniu zmienności kątów poszczególnych stawów. Wykorzystano dane o trajektoriach markerów odczytane z plików C3D. Do uzyskania wyników wykorzystano program opracowany w język[...]
EN This paper presents a method for comparing two different human gaits recorded in a motion capture laboratory. The comparison consists in comparing how joint angles change. The test data was read from C3D files. In order to obtain presented results a piece of software is created in C++ language. The [...]
16
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 8 23--25
17
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 6 27--29
18
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 143--148
PL W artykule przedstawiono ogólne różnice między dwoma programami służącymi do wykreślania rozkładu natężenia pola elektrycznego. Omówiono interfejs użytkownika, jego wady i zalety oraz przedstawiono motywację podjęcia tego typu badań. Przedstawiono założenia projektowe przyświecające wykreśleniu dany[...]
EN The paper shows the differences between two FEM based programs used to plot electric field distribution. In the first section, the GUI and motivation is presented. In the second section, project’s variables are shown as well as the results. In the third section both programs pros and cons are presen[...]
19
75%
Journal of Computer Sciences Institute
2017 Vol. 4 128--130
PL W artykule przedstawiono rezultaty analizy porównawczej wyszukiwarek Google i Yandex. Analizę przeprowadzono pod kątem szybkości wyszukiwania oraz liczby znalezionych wyników. Przy pomocy metody kryteriów ważonych porównano Google i Yandex dla wyszukiwania w języku angielskim i rosyjskim. Analiza wi[...]
EN The article presents the results of a comparative analysis Google’s and Yandex’s search algorithms. The analysis was made from the point of view of search speed and number of results. Google and Yandex were compared for search in Russian and English language, using the method of weighted criteria. M[...]
20
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Globalna jakość wyrobów, w tym także maszyn rolniczych, jest wypadkową wielu cech, z których część ma charakter mierzalny, cześć zaś niemierzalny. Ta niewymierność cech jakościowych sprawia, że obiektywne rozważanie, co do ważności tych cech jest zadaniem trudnym. Dlatego do rozwiązania problemu wyk[...]
EN Global quality of the products, including agricultural machines, is a resultant of many characteristics, part of which are of measurable and another part - of non-measurable nature. This incommensurable character of quality traits makes that objective consideration of the overall product quality ass[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last