Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2004 nr 3 47-48
PL Niezrealizowane na czas zamówienia, przepełnione magazyny, spadająca jakość obsługi, niezadowoleni klienci. Czy można zapobiec występowaniu takich sytuacji? Jak skutecznie planować produkcję, zaopatrzenie, dystrybucję towarów? Czy można przewidzieć i odpowiednio szybko zareagować na pojawiające się [...]
2
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Celem badań było przedstawienie wybranych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie sterowania zapasami w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. Badane firmy sklasyfikowano jako mikro i małe (0–49 pracowników), średnie (50–249 pracowników) oraz duże (powyżej 250 pracownikó[...]
EN The paper presents results obtained from 489 agribusiness companies via questionnaire surveys. Researched companies were divided into three groups according to the scale of employment: micro and small companies (up to 49 workers), medium companies (from 50 to 249 workers) and large (more than 250 wo[...]
3
80%
Logistyka
2008 nr 6 22-25
4
80%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Autor w artykule podjął się próby usystematyzowania pojęć dotyczących sterowania przepływami dóbr i usług, począwszy od źródeł ich pozyskania, poprzez kontrolę realizacji złożonych zamówień, a także organizację procesów magazynowych, zarządzanie dokumentami i informacją związaną z dostawami, magazyn[...]
EN Globalization and consolidation of markets causes that demand on more and more logistics solution grows. In wide assortment of logistics services one from more essential which has impact on financial result of company is efficient management of configuration events in logistic chain, called logistic[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2001 Nr 39 77-94
EN Object present article is examining powers and of direction of influence of quality of products on demand. New thinking about quality in circumstances of market system shoulded to take into account fact, that quality of products has to be shaped according to needs of future user. This customer defin[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kruszywa naturalne są kopaliną występującą powszechnie, przy ciągłym popycie w czasie i na powierzchni kraju. Jednym z miejsc występowania zasobów kruszyw są doliny rzeczne. Równocześnie miejsca występowania zasobów są często miejscami rekreacji, wypoczynku i mogą być objęte planami zagospodarowania[...]
EN Natural aggregates are minerals occurring generally and continuously in time and on the surface of the country s area. Riner beds are one of the places where aggregate reserves occur. At the same time the places of the occurrence of reserves are frequently places for recreation, leisure and can be i[...]
7
80%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 811--819
PL W pracy rozważa się uogólnienie tradycyjnego modelu Cobweba dla przypadku, gdy aktualny poziom podaży zależy od cen z wielu wcześniejszych okresów. Przeanalizowano procesy dojścia ceny do równowagi oraz jej stabilność.
EN This study generalizes traditional Cobweb model to the case of many time lags in market supply function. Next the process of reaching equilibrium and its stability is discussed.
8
80%
Logistyka
2016 nr 6 31--32
PL Jak wynika z ostatniego, opublikowanego w listopadzie b.r. raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield dotyczącego rynku powierzchni magazynowych w Polsce w III kwartale 2016 roku, na koniec września b.r. łączne zasoby tychże powierzchni wynosiły 10,92 mln m2. Jednocześnie, zdaniem a[...]
9
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 12 28-29
PL Master Productivity Management - wzrost produktywności firm zmagających się z dynamicznym popytem - to hasło konferencji, która odbyła się we Wrocławiu 22-23 listopada 2007 r. Organizator - firma MPM prodAction - zapoznała uczestników z autorskim programem zintegrowanego systemu planowania, wykorzys[...]
10
70%
Management
PL Autorzy artykułu podejmują tematykę wyboru sytemu uzupełniania zapasu oraz poziomu obsługi klienta. Rozwiązanie tego problemu ma duże znaczenie praktyczne. Problematyka racjonalnego gospodarowania ma charakter wielowymiarowy, który wynika zarówno z czynników zewnętrznych (parametry profilu popytu, z[...]
EN Authors of this paper present the problem of selection inventory replenishment system and customer service level. This problem has a great practical importance. The problem of rational inventory replenishment is multidimensional. Multidimensional results both from external factors (demand profile pa[...]
11
70%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 4 5-19
12
70%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie zdefiniowano system gospodarczy jako grupę firm produkcyjnych i dystrybucyjnych wyrobów wieloseryjnych i wieloasortymentowych. Kluczowym celem podnoszenia jakości zarządzania w tego typu organizacjach jest dostosowanie się organizacyjne do warunków zintegrowanych działań w łańcuchu eurol[...]
13
70%
Problemy Rozwoju Budownictwa
14
70%
Problemy Jakości
2001 nr 1 34-38
PL W warunkach systemu rynkowego jakość produktów musi być kształtowana według potrzeb przyszłego użytkownika (klienta). Każde odchylenie od sformułowanych wymagań prowadzi do spadku popytu, a tym samym utargu i zysku.
15
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia
PL W pierwszej części artykułu rozważa się wrażliwość konsumentów na zmianę do-chodów. Następnie dyskutowany jest problem estymacji krzywych wydatków Englaw oparciu o dane ststystyczne dotyczące gospodarstw domowych. W części empirycznej artykułu sformułowano wnioski dotyczące elastyczności dochodowych[...]
16
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 11 18-28
PL Przedsiębiorstwa funkcjonują w trudno przewidywalnym, podlegającym ciągłym zmianom otoczeniu, które kreuje niepewność. Do źródeł niepewności popytu wewnątrz sieci dostaw zalicza się strukturę sieci, metody zarządzania łańcuchem dostaw, systemy przepływu informacji i relacje między kooperantami oraz [...]
EN Companies operate in an unpredictable, continuously changing business environment, which creates uncertainty. Main sources of demand uncertainty inside supply chain are: chain configuration, management and control structure, information system, relations between trading partners and internal organiz[...]
17
70%
Logistyka
2006 nr 3 75-77
18
70%
Problemy Rozwoju Budownictwa
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 204-208
PL W artykule analizuje się problem zachęty przy dzieleniu się informacją . Rozpatruje się przypadek gdy jeden wytwórca ze sprzedażą bezpośrednią i dwóch detalistów w podwójnym kanale w środowisku sprzedaży internetowej.
EN In this paper the information-sharing incentive problem with uncertain demand is studied, one manufacturer with electronic direct sales and two retailers in dual-channel supply chain under the electronic commerce environment. The partial information sharing incentive pricing model with demand uncert[...]
20
61%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 2 27-31
PL Ciepłownictwo w Polsce może liczyć co najwyżej na utrzymanie swego stanu posiadania. Na dynamiczny rozwój tej branży jest już za późno.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last