Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  population balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 38-39
PL W pracy przedstawiono dostępne w literaturze metody numeryczne stosowane do rozwiązywania równań bilansu populacji komórek. Metody te zostały podzielone na trzy grupy: metody różnic skończonych, metody widmowe oraz metody elementów skończonych. Scharakteryzowano te metody oraz przedstawiono ich zale[...]
EN Available in literature numeric methods applied to solve the cell population balance equations are presented in this work. The methods are divided into three groups: finite differences methods, spectral methods and finite element methods. These methods are shortly described. Advantages and disadvant[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 36-37
PL Procesy biochemiczne wymagają specyficznego modelowania matematycznego. W pracy przeanalizowano budowę modeli stosowanych do opisu układów biologicznych. Ponadto przedstawiono przykłady dostępnych w literaturze modeli bilansu populacji komórek, różniących się strukturą.
EN Biochemical processes require specific mathematical modeling. The structure of available in literature models, used in the description of biological systems was analysed in this paper. Moreover, examples of cell population balance models of various structure were considered.
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 138-139
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania lepkości zawiesiny cząstek fraktalopodobnych na przykładzie zawiesiny cząstek syntetycznej krzemionki w wodzie. Lepkość zawiesiny zmieniała się w czasie na wskutek procesu deaglomeracji w jednowymiarowym układzie o stałych naprężeniach hydrodynamicznych. Poka[...]
EN Modelling of suspension viscosity for suspension of fractal-like agglomerates (fumed silica particles suspended in water) is presented. The suspension viscosity changes due to deagglomeration process carried out in a ID system with constant hydrodynamic stresses. An example of simulation results for[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 94-95
EN Fundamentals of the numerical modelling of multiphase flows have been presented. In particular, the porous body, vol-ume-of-fluid, Eulerian-Eulerian, Eulerian-Lagrangian models along with the population balance for the dispersed phase elements were described.
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 124-125
EN Numerical modelling of the breakage process of liquid drops in a Kenics static mixer under turbulent flow conditions is presented. The drop size distribution at the outlet from the static mixer is determined by solving the moment version of the population balance linked to the drop size distribution[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 53-54
PL Zaprezentowano podstawy identyfikacji i modelowania kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w funkcji wybranych zmiennych procesowych z uwzględnieniem współrzędnych definiujących ich fizykalną przestrzeń (położenie, czas).
EN Theoretical foundations of identification and modelling of particles' interaction kinetics as a function of selected process variables including physical space coordinates (position and time) are presented in the paper.
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 63-64
PL Modelowano proces starzenia Ostwalda stosując różne metody rozwiązywania równania bilansu populacji. Dla przypadku zawiesin kryształów siarczanu baru symulowano proces starzenia używając dokładnej metody klas oraz metod kwadraturo wy ch. W pracy porównano wyniki symulacji uzyskane tymi metodami i pr[...]
EN Experimental data concerningjet type outflow from a vessel and geometry of liquid stream outflowing from cracks of different shapes were presented in the paper. A phenomenon of 180° turn of liquid stream outflowing from tank cracks for every examined cracks shape and liquids were observed. A distanc[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 91-92
PL Praca dotyczy modelowania właściwości Teologicznych zawiesiny, której struktura zmienia się w czasie pod wpływem naprężeń hydrodynamicznych wytwarzanych w procesie deaglomeracji. Zaprezentowany sposób modelowania pozwala przewidywać chwilowe wartości lepkości zawiesiny oraz ich zmiany w czasie w zal[...]
EN A modelling method of suspension rheology for deagglomeration process is presented. Structure of suspension depends on hydrodynamic stresses generated during the process. The method predicts a time-depended value of suspension viscosity as a result of solid phase parameters' variations. Simulations [...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 8-10
EN Shear flows of particulate suspensions are modelled using aggregation, breakage and restructuring models as well as relations for effective viscosity of the suspension, and CFD simulations. A complex model based on suspension structure and employing the quadrature method of moments is formulated. Re[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 34-35
PL Praca ta ma na celu analizę możliwości zastosowania bilansu populacji do opisu układów biologicznych. Analiza zastała przeprowadzona na podstawie opisanych w literaturze trzech wybranych bioprocesów: produkcji drożdży w bioreaktorze o działaniu ciągłym, biologicznego oczyszczania ścieków oraz produk[...]
EN An analysis of potential application of the population balance to describe biological systems is presented in this paper. This analysis was carried out on the basis of described in literature three selected bioprocesses: yeast production in continuous bioreactor, biological wastewa-ter treatment and[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przepływy zagregowanych zawiesin obserwowane są w wielu zastosowaniach technicznych, stanowią też interesujące wyzwanie badawcze ze względu na fakt, że struktura przepływu i generowane naprężenia burzliwe zależą od struktury zawiesiny, struktura zagregowanej zawiesiny zależy od rozmiarów, stężenia i[...]
EN Shear flows of particulate suspensions are investigated for the effect of particle clustering on viscosity using aggregation, breakage and restructuring models for effective viscosity of the suspension and CFD simulation. A complex model based on suspension structure and employing the QMOM populatio[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszej pracy przestawiono wyniki badań wytwarzania emulsji dla układu woda-mieszanina alkoholi za pomocą energii ultradźwięków. Wielkość kropel fazy rozproszonej mierzono fotograficznie oraz za pomocą kamery video. Badano wpływ stopnia zatrzymania fazy rozproszonej, fal ultradźwiękowych, czasu[...]
EN The article presents basic research results for production of water/alcohol mixture system emulsions under ultrasonic irradiation. The examined issues were the influence of disperse phase hold-up, ultrasonic waves on alcohol systems. The diversity of breakage and coalescence frequencies of disperse [...]
13
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The process of precipitation of solid products from two liquid ionic solutions is interpreted theoretically and simulated using PDF closure procedure developed earlier by the authors. The process is described using statistically averaged balance equations including species balances for the reactants[...]
14
63%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 3 331--348
EN The main topic of this study is the mathematical modelling of bubble size distributions in an aerated stirred tank using the population balance method. The air-water system consisted of a fully baffled vessel with a diameter of 0.29 m, which was equipped with a six-bladed Rushton turbine. The second[...]
15
51%
Chemical and Process Engineering
2017 Vol. 38, nr 3 393--409
EN In many systems of engineering interest the moment transformation of population balance is applied. One of the methods to solve the transformed population balance equations is the quadrature method of moments. It is based on the approximation of the density function in the source term by the Gaussia[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last