Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poplar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 18-20
PL Dzięki swym właściwościom biologicznym i wymaganiom siedliskowym topole są interesującą grupą drzew o szerokim zastosowaniu. Największą popularnością cieszyły się w latach 50. i 60., obecnie jako dojrzałe drzewa ujawniają większość swoich negatywnych cechy.
2
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN X-ray fluorescence (XRF) analysis of six metals: chromium, manganese, iron, nickel, copper and zinc (possible inhibitors of enzymatic hydrolysis of wood) in samples of two poplar species, Populus trichocarpa and Populus maximowiczii, was performed in order to check which of them collect more of the [...]
3
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Wood frame houses are usually made of softwood species in Europe and North- -America. But many countries have a great population of different hardwood species, e.g. poplar. This study investigates the possibility of using poplar, instead of pine for wall frame construction of lightweight houses focu[...]
4
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN This paper compares the acid and enzymatic hydrolysis in relation to bioethanol production. The pulp obtained from wood of the fast-growing poplar species (Populus deltoides x maximowiczii and Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook) was used as a feedstock. The delignification process by the Kr[...]
5
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2007 Vol. 5 91-98
PL Przeprowadzono badania termicznej utylizacji zrębków topoli, pozyskanych z sanitarnej wycinki gałęzi drzew w mieście. Obiektem badanym był kocioł o mocy 25 kW i pojemności wodnej ok. 200l, współpracujący z zasobnikiem ciepła 900l. Taki układ zapewniał warunki pracy zbliżone do stacjonarnych. Termicz[...]
EN Thermal utilization of poplar chips, obtained from tree branches sanitary cutting in the city, was conducted in the boiler of 25 kW heat power, which was working with the help of the 900 heat storage. The thermal utilization was carrier out as a two step process: pyrolisis and combustion of wooden g[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2179--2182
PL Określono zawartość substancji pozyskanych przez sekwencyjną ekstrakcję drewna oraz kory trzech różnych odmian topoli. Ekstrakcja była prowadzona w aparacie Soxhleta w dwóch różnych sekwencjach: woda i następnie etanol, oraz cykloheksan i następnie etanol. Zawartość substancji ekstrakcyjnych otrzyma[...]
EN Mass and chem. compns. of exts. obtained by sequential leaching of wood chips and bark of poplar (3 species) in Soxhlet app. with H2O, then with EtOH or with cyclohexane (followed with EtOH) were detd. The amts. of exts. from bark of particular poplar species were 2–7 times higher than th[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wybranych roślin drzewiastych w aspekcie wykorzystania energetycznego. Zakres pracy obejmował założenie plantacji trzech gatunków drzew, tj. topoli Populus L., olchy Alnus Mill. oraz robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. Badania miały na celu uzyska[...]
EN The study presents research results of properties of selected tree plants in relation to energy use. The scope of the study covered establishing a plantation of three varieties of trees that is poplar Populus L., alder Alnus Mill. and black locust Robinia pseudoacacia L. The purpose of the research [...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 155-158
PL Artykuł prezentuje wyniki badań biomasy drzewnej wykorzystywanej na cele energetyczne w postaci zrębki. Porównano przydatność do spalania drewna topoli, wierzby oraz zrębek pochodzących z różnych drzew pozyskiwanych z wyrębu zadrzewień. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium obejmowa[...]
EN This paper presents the results of woody biomass used for energy purposes in the form of chips. We compared the usefulness of the burning wood of poplar, willow and wood chips from different trees obtained from felling trees. Research carried out in a special laboratory parameters include energy: he[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 173-175
PL W publikacji przedstawiono biomasę jako źródło energii. Główną przyczyną zainteresowania się biomasą jako biologicznym nośnikiem energii jest aspekt ekologiczny dotyczący redukcji emisji głównie CO2. Z tego względu jej udział w bilansie paliwowym energetyki odnawialnej w Polsce rośnie z r[...]
EN This paper presents biomass as an energy source. The main reason for interest in biomass as an biological energy source is ecological aspect concerning reduction of CO2, emissions. For this reason, its participation in the fuel balance of renewable energy in Poland is growing from year t[...]
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2017 Vol. 24, nr 2 169--191
PL Przedstawiono wyniki badań bakteryjnych patogenów bioenergetycznych roślin drzewiastych (topoli, brzozy), prowadzących do znacznego zmniejszenia zbiorów lub zaginięcia. Opisano różne choroby bakteryjne i patogeny zaznaczonych roślin, objawy tych chorób, charakterystykę obrażeń, rozmieszczenie i szko[...]
EN The results of the study of the bacterial pathology of bioenergetic woody plants (poplar, birch), which lead to a significant reduction in harvest or death are described. Various bacterial diseases of these cultures and their pathogens, symptoms of diseases and characteristics of injuries, distribut[...]
11
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 2 127-134
PL Podjęto próbę wstępnego oszacowania wpływu upraw energetycznych na atmosferę. Rozważono cztery źródła emisji związane z produkcją biomasy roślinnej. Analiza pozwoliła na obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych na przestrzeni 14 lat użytkowania plantacji. Emisja, szczególnie N2O, z gleby w zna[...]
EN An attempt was made to introductory evaluating the impact of growing energy crops on the atmosphere. Four emission sources connected with plant biomass production were considered. Analysis enabled to calculate the level of greenhouse gas emission during 14 years of plantation use. Emissions, particu[...]
12
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL W niniejszym opracowaniu podjęto się zadania określenia czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób gatunki drewna wpływają na rozkład gęstości w trzywarstwowych płytach wiórowych. W celu określenia wpływu gatunku drewna na rozkład gęstości przeprowadzono eksperyment z wykorzystaniem cząstek z cztere[...]
EN The main aim of the paper was to determine whether, and if so, in what way wood species influence density distribution of three-layer particleboards. To determine the impact on distribution an experiment with the use of wood particles of four wood species: spruce (Picea abies Karst.), beech (Fagus s[...]
13
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Dendromasa to naturalny, odnawialny surowiec o szerokim i wszechstronnym zastosowaniu. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie biomasą drzewną pozyskiwaną w krótkich rotacjach zbioru z upraw polowych. Dlatego też podjęto badania oceny termofizycznych i chemicznych właściwości dwuletnich pędów wie[...]
EN Lignocellulosic biomass is a natural, renewable and highly versatile resource. In recent years, woody biomass produced in short rotation coppices has become increasingly popular. Hence, this research was undertaken to assess the thermophysical and chemical properties of willow, poplar and black locu[...]
14
51%
Archives of Environmental Protection
PL Sekwestracja dwutlenku węgla, jego długotrwałe unieruchomienie w biomasie jest ostatnio problemem niezwykle istotnym. Największe jego rezerwy znajdują się w lasach porastających kule ziemską. Człowiek poprzez swoje świadome działanie powinien wpływać między innymi na ilość dwutlenku węgla odprowadza[...]
EN Carbon dioxide sequestration and its long-term immobilisation in biomass is recently an extremely significant problem. Its greatest reserves occur in forests growing all over the globe. A human being, through their conscious action, ought to affect, among other things, the amount of carbon dioxide d[...]
15
51%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 4 815--820
EN Habitat edges are regarded as important components of heterogeneous landscapes. Diverse theories exist about the diversity and functional role of edges, and no generalisation have been possible so far, thus case studies are important for better understanding the landscape scale processes. Forest man[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last