Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomidor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 223-231
PL Do badań wzięto dwie odmiany pomidora szklarniowego: Starbuck F1 i Admiro F1 firmy De Ruiter Seeds. Rośliny pomidora sadzono na matach z wełny mineralnej 10.02.2010 r. w 3 kamerach o powierzchni 60 m2 każda. Bezpośrednio po posadzeniu roślin w dwóch kamerach zainstalowano lampy: 9 sztuk metalohaloge[...]
EN In this experiment two cultivars of the tomato were used Starbuck F1 and Admiro F1 provided by company De Ruiter Seeds. Plants were planted on the slabs of mineral rockwool on the 10th February, 2010 in the 3 greenhouse climate controlled chambers 60 sq. meters each. Directly after transplantation t[...]
2
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono badania odwirusowania i depektyzacji nasion 12 odmian pomidorów w wodzie i 3% roztworze osmotycznym KNO3 w skali laboratoryjnej i produkcyjnej. Stwierdzono korzystny wpływ roztworu osmotycznego dla większości badanych odmian.
EN The research involved examination of virus elimination and depectization of seeds for 12 tomato varieties in water and 3% osmotic solution of KNO3, in a laboratory and commercial scale. The research confirmed advantageous effect of osmotic solution for majority of examined varieties.
3
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 197-204
PL W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności kalibracji nasion w przesiewaczu bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s-1, a kąt pochylenia bębna sitowego 8o. Maks[...]
EN The paper presents the results of the research on the efficiency of seeds calibration in a drum screen with diameter 0.4 m. The researchers examined sieving of tomato seeds through a screen with mesh diameters 2.5 and 3.0 mm. Rotational frequencies of the screen drum were: 0.22; 0.27; 0.33; 0.38 s-1[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizowano wpływ zmiennych klimatu (promieniowanie słoneczne, wilgotność i temperatura powietrza wewnątrz szklarni) na zapotrzebowanie na wodę pomidorów szklarniowych. Badania przeprowadzono w szklarni produkcyjnej. Zapotrzebowanie na wodę określono poprzez pomiar transpiracji. W wyniku ana[...]
EN The work includes the analysis of influence of climate variables (solar radiation, humidity and air temperature inside a greenhouse) on demand for water by greenhouse tomatoes. The tests were performed in a production greenhouse. Demand for water was determined by transpiration measurement. Based on[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przebadano możliwość osmotycznego blokowania wchłaniania wody przez nasiona w procesie enzymatycznego wydzielania nasion z pulpy owocowej. Określono parametry procesu, zapewniającego zachowanie jakości i zdolności kiełkowania nasion mimo długiego czasu ich przebywania w zawiesinie wodnej.
EN The work involved examination of the potential for osmotic blocking of water absorption by seeds in the process of enzymatic release of seeds from fruit pulp. The research allowed to determine parameters of the process ensuring preservation of seeds quality and germination capacity in spite of keepi[...]
6
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2009 nr 12 1-8
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem czasu przechowywania owoców pomidora szklarniowego (Lycopersicon Esculentum Mill) odmiany Admiro na zmianę wybranych mechanicznych właściwości skórki. Zbadano zmienność modułu sprężystości podłużnej oraz współczynnika Poissona podczas przechowywania owo[...]
EN This study investigates the effect of the period of storage of greenhouse tomato (Lycopersicon Esculentum Mill) c.v. Admiro on changes in the selected mechanical properties of tomato skin. Changes in the value of Young's modulus and Poisson's ratio were determined in tomato fruit harvested from the [...]
7
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr I/1 21--31
PL Celem pracy była ocena nawodnienia kroplowego w uprawie pomidora, prowadzonego w szklarniach jako najbardziej ekonomicznego i powszechnie stosowanego systemu nawodnień. Obiektem badań było gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 2 ha, położone 20 km od Kalisza w miejscowości Szczytniki. W gospodarstwi[...]
EN Aim of this study was to evaluate the drip irrigation based on tomato crops in greenhouses carried out as the most economical and widely used irrigation system. The object of the study was a horticultural farm with an area of 2 hectares, which is located 20 km from Kalisz town, close to Szczytniki v[...]
8
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 8 463--468
PL Aminopeptydazy należą do enzymów z grupy hydrolaz, odpowiedzialnych za odszczepienie N-końcowych reszt aminokwasowych z łańcucha peptydowego. Enzymy te występują powszechnie w wielu organizmach żywych i pełnią ważne role w licznych procesach fizjologicznych (przemianie białek, kiełkowaniu, procesach[...]
EN Aminopeptidases are members of hydrolases, the group of enzymes that cleave N-terminal residues from peptide chain. These enzymes are widely distributed in many living organisms, and they play crucial role in several physiological processes (protein turnover, germination, defense processes and meios[...]
9
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2005-2006 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach prowadzono badania porównawcze plonowania pomidora uprawianego metodą ekologiczną i konwencjonalną. Oceniano polskie odmiany nowej generacji, samokończące, z przeznaczeniem dla przemysłu. Badano następujące odmiany: Awizo F1, Batory F1, E[...]
EN During 2005-2006 at Research Institute of Vegetable Crops in Skierniewice the studies were carried out to compare the yields of organic and conventional tomatoes. Polish cultivars of new generation, determinant, bred for processing were examined as follows: Awizo F1, Batory F1, Etna F1, Rumba, Sokal[...]
10
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Do doświadczenia wybrano pomidory standardowe odmiany: Rumba, Gigant i Kmicic oraz jedną odmianę typu cherry Koralik. Rośliny pomidorów były uprawiane w dwóch certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Całość nawożenia i ochrony roślin została przeprowadzona zgodnie z zasad[...]
EN In 2006 year the experiment on the organic and conventional tomato has been carried out in Organic Foodstuffs Division. Four tomato cultivars have been used in the study: three standard tomato cultivars (Rumba, Gigant and Kmicic) and one cherry tomato cultivar Koralik. Tomato plants were cultivated[...]
11
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Zwiększenie konkurencyjności oraz wzrost jakości produktów jest jednym z głównych celów producentów branży rolno-spożywczej. Producenci żywności zobowiązani są do przestrzegania norm jakościowych oraz dostarczania produktów zgodnie z zakontraktowaną specyfikacją jakościową. Liderzy rynku chcąc pozos[...]
EN Increasing competitiveness and increase of product quality is one of the main objectives of the producers of agrifood sector. Food manufacturers are required to observe quality standards and deliver products in accordance with the spedfications. Leaders of food manufactures wanting to remain at the [...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 167-174
PL W pracy przedstawiono relacje ilościowe między ciepłem pochodzącym z konwersji promieniowania słonecznego a potrzebami energetycznymi niezbędnymi do podgrzania wody do podlewania roślin pomidorów. Eksperymenty wykonano w okresie od czerwca do listopada w szklani z uprawą pomidora na wełnie mineralne[...]
EN The paper presents quantitative relations between heat obtained from solar radiation conversion and demand of energy required to preheat water for tomato plants. Experiments were carried out between June and November in a greenhouse with tomatoes grown in mineral wool. Capacity of water needed for w[...]
13
51%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 425--439
PL Mulcze z tworzyw sztucznych tworzą fizyczną barierę dla parowania wody, pozwalają zachować dobrą strukturę gleby, kontrować zachwaszczenie oraz chronią rośliny przed zanieczyszczeniami glebowymi. Usuwanie i unieszkodliwianie po zbiorach odpadów z tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu i [...]
EN Mulching with plastic materials that cover the soil creates a physical barrier to soil water evaporation, preserves good soil structure, controls weeds and protects plants from soil contamination. The removal and disposal of non-recyclable and non-degradable plastic wastes after harvest is difficult[...]
14
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 11 1237-1243
PL W nieogrzewanych tunelach foliowych badano wpływ dawek wermikompostów na plonowanie i skład chemiczny ogórka, papryki i pomidora. Wermikomposty, obornik i NPK jako nawozy standardowe stosowano w dawce 20 g/m2 azotu i dodatkowo wermikomposty w dawce 1/3, 2/3, I i 2 dawki azotu. Stwierdzono znaczące z[...]
EN The influence of the" different doses of vermicompost on the yield and chemical composition of cucumber, paprika and tomato cultivated in not heated tunnel was investigated. Vermicompost, farmyard manure and NPK as standard fertilizers were applicated in dose 20 g/m2 and additionally vermicompost in[...]
15
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Rolnictwo ekologiczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Europie oraz w innych częściach świata. Istnieją podstawy naukowe pozwalające przypuszczać, że warzywa i owoce z produkcji ekologicznej mogą zawierać więcej korzystnych dla zdrowia związków (takich np. jak polifenole i witamina C) ni[...]
EN There is growing interest for organic farming in Europe and other parts of the world. Consumers are constantly looking for the safe foods rich in the numerous beneficial substances, foods with the controlled quality. There are scientific foundations allowing to assume that vegetables and fruits from[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last