Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych i regulowanyc wielkosci fizycznych w układach sterowania procesami. Zarówno zamiana wartości temperatury na użyteczną informację jak i aktywizacja tych danych oraz ich transmisja mogą odbywać się na wiele sposobów. W artykule przedstawiono podstawowe t[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule opisano przydatne w praktyce, podstawowe zagadnienia problematyki pomiarów termowizyjnych. Wskazano na problemy związane z metrologiczną interpretacją uzyskanych wyników. Przeanalizowano właściwoąści kamer krótkofalowych (SWB-Short Wave Band) i długofalowych (LWB - Long Wave band). Opisan[...]
EN In the paper there are described practically useful, basic problems of thermovision measurements. Issues connected with metrological interpretation of obtained results are pointed out. Features of both types of cameras: short (SWB - Short Wave Band) and long (LWB - Long Wave Band) are analysed. The [...]
3
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia konstrukcję rejestratora temperatury opartego o mikrokontroler Pic18f4320 firmy Microchip. Przedstawiono sposób wykonania pomiarów temperatury, również wartości ujemnych, wraz z prostym algorytmem usuwania zakłóceń pomiarowych. To niedrogie urządzenie, wyposażono w wiele użyteczn[...]
EN The paper presents the design of the temperatures data logger. Microcontroller Pic18f4320 was used as a CPU of that module. Method of temperatures measurement was presented, with a simple algorithm to minimize electromagnetic interferences. This inexpensive measurement system, has been equipped with[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Nowoczesne pomiary parametrów termodynamicznych, charakteryzujących aplikację bądź - patrząc bardziej dogłębnie - sam proces, podążają za tendencją do zmian w koncepcji analizy pomiarów. Na rynku przemysłowych pomiarów ciśnienia i temperatury coraz większą rolę odgrywają obecnie rozwiązania kompleks[...]
5
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Termopary składają się z dwóch przewodów o różnych gęstościach, przewodnościach cieplnych i ciepłach właściwych. Powoduje to znaczną komplikację opisu temperatury złącza podczas szybkozmiennych pomiarów temperatury. W artykule rozpatrzono model wymiany ciepła przez nieskończenie długie przewody. Wyz[...]
EN Thermocouples comprise two conductors differing in their density, thermal conductance and specific heat, which complicates the description of the contact temperature during fast-changing temperature measurements. The study investigates the model of heat transfer through conduits of infi nite length.[...]
6
80%
Inżynieria Bezwykopowa
2012 nr 3 28-30
PL Na rynku pojawiła się nowa, zdaniem niektórych - rewolucyjna, metoda pomiaru temperatury wykładzin renowacyjnych w trakcie utwardzania (bez względu na technologię). Mowa tu o systemie pozwalającym na pomiary w czasie rzeczywistym na długościach do 2 km z rozdzielczością nawet co 10 cm i dokładnością[...]
EN Author describes a new and, according to some, revolutionary method for measuring renovation lining temperature during curing process (regardless of the technology), which has appeared on the market. A system allowing real-time measurement at the distances up to 2 km with resolution of even every 10[...]
7
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Termopary składają się z dwóch przewodów o różnych gęstościach. przewodnościach cieplnych i ciepłach właściwych. Powoduje to znaczną komplikację opisu temperatury złącza podczas szybkozmiennych pomiarów temperatury. W artykule rozpatrzono model wymiany ciepła przez nieskończenie długie przewody. Wyz[...]
EN Thermocouples combine two wires of a different density, heat conductance and specific heat. These differences may cause difficulties in description of the couple temperature during measurement of fast variable processes. A model of heat exchange through infinitely long wires was considered. A transm[...]
8
80%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2016 Nr 1 (31) 22--25
PL W pracy przedstawiono pomiary temperatury podczas laserowego kształtowania rur ze stali 10. Do badań został użyty pirometr monochromatyczny RAYMA 2SBSFL. W pierwszym etapie badań dokonano pomiaru temperatury wzdłuż tworzącej rury, natomiast w drugim etapie mierzono temperaturę na obwodzie rury. Powi[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 297-302
PL W artykule przedstawiono metodologię pomiarów temperatury z wykorzystaniem przyrządów pirometrycznych podczas wiercenia. Scharakteryzowano metody pod kątem ich realizacji technicznej oraz przydatności w praktyce. W badaniach wstępnych skupiono się na problemach związanych z emisyjnością wirującego w[...]
EN The article shows the temperature measuring methodology while drilling process using pyrometric equipments. The pyrometric method was tested in the point of view of technical possibility and useful its in practice. The principal research showed a problem associated with the emissivity of whirling dr[...]
10
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 34--42
EN Every body about higher temperature from zero ruthless is source of infra-red radiation, and his intensity depends from temperatures and guild of surface of body. Performance of construction, working and uses of thermal imaging cameras is aim of article. Text portrays experiments as well as techniq[...]
11
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
2004 R. 7, nr 7-8 183-185
PL Artykłu dotyczy nowego systemowego miernika-rejestratora, który jest przeznaczony do wielokanałowych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych takich jak: temperatura, ciśnienie lub wilgotność. Przedstawiono strukture układu do pomiarów temperatury oraz omówiono błędy pomiaru temperatury.
EN The new scanning instrument for measurement of electrical and nonelectrical quantities such temperature, pressure and humidity is presented in the paper. the structure of temperature measurement circuit of that instruments is given. Erros of temperature measurements are discussed.
12
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 6 522-524
PL W referacie przedstawiono dwustanowe czujniki temperatury bazujące na przełącznikach optycznych (światłowodowych) pracujących jako pojedyncze układy pomiarowe lub stanowiące elementy całkowicie optycznych magistrali kontrolno-monitorujących. Sprecyzowano warunki pracy przełącznika światłowodowego (o[...]
EN Single fiber optic sensors use various forms of interaction of a measured variable with optical beam guided by fiber optic cable: attenuation, polarization, interference etc.; usually demanding expensive information processing unit. Therefore there is a tendency to group single sensors into simplifi[...]
13
61%
Elektro Info
2013 nr 3 72--77
PL Mierniki temperatury współpracujące z czujnikami termoelektrycznymi najlepiej wzorcować wraz z całym torem pomiarowym. Nie zawsze jest to jednak możliwe, np. ze względu na trwałe przymocowanie czujnika lub częstą konieczność jego wymiany. W artykule przedstawiono sposób postępowania w takiej sytuacj[...]
EN Indicators intended for use with thermocouples best to calibrate with complete measuring chain. This is not always possible, however because of e.g. the permanent connection of the sensor or the necessity for frequent sensor replacement. This paper presents procedures in such situation and measureme[...]
14
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 874-877
PL W artykule zamieszczono analizę źródeł błędów pomiaru temperatury w jednopasmowej pirometrii radiacyjnej w zakresie temperatur od 0°C do 500°C. Wykonano pomiary zmian emisyjności w funkcji temperatury dla utlenionej stali z pieca cementowego oraz stopu aluminium. Przedstawio-no algorytm obli[...]
EN The paper describes error sources in non-contact, single band pyrometer temperature measurements within the range 0-500°C. The main causes of measurement errors are summarized in Table1. The relation between the emissivity and temperature was measured for the oxidized steel interior of cement k[...]
15
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę zbudowanego stanowiska do badania tekstronicznych czujników temperatury. Opisano jego konstrukcję, podstawowe dane techniczne. Podano przykładowe wyniki pomiarów.
EN In the paper the short characteristic of measuring unit for textronic, temperature sensors calibration were described. Stand construction, basic technical data of stand elements and an example test was also presented.
16
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 4 54--61
PL W publikacji dokonano krótkiej prezentacji opracowanych w„COBRABiD" rozwiązań umieszczania i mocowania sensorów pomiarowych temperatury w strefie krytycznej konserw w opakowaniach z worków foliowych i kubkach z polipropylenu. Przedstawiono również wyniki testów i badań weryfikacyjnych opracowanych r[...]
EN In the publication there was a presentation of studied in "COBRABiD" solutions of placing and fastening temperature measurement sensors in the critical zone of cans packaged in foil bags as well as polypropylene cups. The results of tests and verification research of studied solutions, conducted in [...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeanalizowano właściwości układów mostkowych zależnych od temperatury, służących do kompensacji temperatury spoiny odniesienia termopary z oddzielnymi źródłami napięcia lub prądu. Wykazano, że dla wąskiego zakresu zmian temperatury spoiny odniesienia można osiągnąć poprawę efektywności układów kom[...]
EN In this paper, the properties of temperature-dependent bridge-type circuits employed for the cold-junction compensation – for the bridge circuits excitation from separate constant voltage or constant current source – are discussed. The considerations have been focused on the techniques of improving [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono wyniki pomiarów eksperymentalnych. Nagrzewano stalową próbkę łukiem elektrycznym w osłonie argonu. Zamodelowano przebieg nagrzewania próbki i wykonano obliczenia numeryczne MES. Obliczenia numeryczne wykonano jako zadanie niestacjonarne, liniowe i nieliniowe. Uzyskano zgodność wyników [...]
EN The paper deals with the results of some experimental measurements. A steal sample was being heated up with electric arc in argon shield. The course of heating up of the sample was modeled and numerical calculations MES were performed. The numerical calculations were performed as non-stationary, lin[...]
19
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 2 25-31
20
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Termowizja zajmuje się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją promieniowania podczerwonego emitowanego przez diagnozowane obiekty. W artykule przedstawiono pomiary temperatury wsadu stalowego stosowane dla celów obróbki cieplnej. Na podstawie otrzymanych termogramów oszacowano wpływ pa[...]
EN Thermovision concerns detection, recording, conversion and visualization of infrared radiation emitted by diagnosed objects. In this paper temperature measurements of metallic charge were presented used for heat treatment. The influence of external parameters on precision of executed measurements, o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last