Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 165-167
PL W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy imisji hałasu dla wielorodzinnego bud[...]
EN The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles (in[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 4 217-219
PL W artykule omówiono wykonanie niezbędnych badań umożliwiających ocenę redukcji hałasu (skuteczności ekranowania) ekranów akustycznych zainstalowanych wzdłuż nowej trasy śródmiejskiej, ul. Jana Stawisińskiego oraz Rondo Solidarności w Koszalinie. Badania i analiza skuteczności ekranowania przeprowadz[...]
EN The necessary research enabling the assessment of the noise reduction (screening effectiveness) of the existing acoustic barriers installed along the new thoroughfare - Jana Stawisinskiego St. and the Solidarnosci Roundabout in Koszalin is described in the paper. The research and the effectiveness a[...]
3
100%
Pompy, Pompownie
PL Przyczyny mechaniczne i hydromechaniczne oraz metod pomiaru hałasu. Przykład zastosowania kierownicy wlotowej zmniejszającej hałas.
EN Mechanical and hydro-mechanical causes, and methods of noise measurement. Example of application of inlet diffuser as silencer.
4
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 8-9 330-337
PL Opisano koncepcję i implementację multimedialnego systemu powszechnego monitorowania hałasu. Celem opisywanego projektu jest przede wszystkim poprawa profilaktyki zdrowotnej w zakresie szumów usznych i dolegliwości psychosomatycznych, które dotyczą populacji przebywającej na obszarach zagrożonych ha[...]
EN A concept and an implementation of the multimedia computer system for the monitoring of environmental noise threats is presented. The principal aim of the project is to improve the effectiveness of prophylaxis of adverse effects of noise on human health. The designed system allows acquiring, storing[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 139--142
PL W artykule przedstawiono analizę hałasu niskoczęstotliwościowego w wybranych modelach samochodów osobowych. Badania prowadzono w dwóch wariantach: przejazd z zamkniętymi wszystkimi oknami oraz przejazd z uchylonym szyberdachem. Pojazdy poruszały się po autostradzie z dużymi prędkościami. Autorzy nie[...]
EN The article presents an analysis of low frequency noise in selected models of passenger cars. The study has been performed in two variants: travel with all windows closed and travel with the sliding roof half-open. The vehicles moved along the motorway with high speeds. The authors do not evaluate t[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 136--138
PL Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjow[...]
EN On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 3 5569--5577
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych czynników oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort użytkowników komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono uwarunkowania formalno-instytucjonalne dotyczące komfortu użytkowników komunikacji miejskiej oraz [...]
EN The purpose of this article is to present selected impact factors on safety and comfort of users in public transport. The article presents the formal and institutional conditions for the comfort of users in public transport and the impact of vehicles on the external environment. The authors present [...]
8
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 323-326
PL W artykule przedstawiono założenia i przykładowy sposób realizacji pomiaru hałasu dla sieci dróg krajowych, realizowanych w ramach generalnego pomiaru ruchu, dla autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich, które dostarczą informacji o aktualnym stanie klimatu akustycznego [...]
EN This paper presents foundation and exemplary manner the noise measurements of network of national roads were carried out. Those measures provide the information on the actual state of acoustic climate in the selected direct roads neighborhood.
9
75%
Structure and Environment
2018 Vol. 10, no. 2 170--179
PL W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarów zarejestrowanych przez dwie stacje monitorujące hałas drogowy w mieście średniej wielkości takim jak Kielce. Jedna stacja znajduje się przy drodze krajowej, a druga przy drodze wojewódzkiej. Analizowane wyniki dotyczą równoważnego poziom[...]
EN The paper reports statistical analysis of the data recorded by two stations monitoring traffic noise in a medium-sized city, such as Kielce. One station is located beside the national road, the other beside the provincial road. The results under analysis included the equivalent sound levels recorded[...]
10
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 1 42--44
PL Uciążliwe dźwięki w wielu przypadkach mogą być szkodliwe nie tylko dla słuchu, ale mają negatywny wpływ na cały organizm. Jak radzić sobie z nadmierną emisją hałasu w kopalniach odkrywkowych i prawidłowo mierzyć jego źródła?
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 4 12-17
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 725--727
PL W artykule omówiono pomiary własne hałasu infradźwiękowego wytwarzanego i emitowanych do środowiska podczas pracy turbin wiatrowych. Badania prowadzono na dwóch podobnych obiektach A i B, składających się z trzech turbin wiatrowych. Obiekt A składał się z nowoczesnych turbin produkowanych w technolo[...]
EN In this paper we discuss own measurements of the infrasound noise made and emitted into the environment during wind turbine operation. The research has been performed on two similar farms „A” and „B”, consisting of 3 wind turbines. „A” turbines are modern turbines produced at the end of the last c[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Omówiono procedury badania akustycznych charakterystyk kierunkowych silników, wibracyjnej i akustycznej analizy modalnej tarczy oraz analizy eksploatacyjnych postaci drgań. Sformułowano sposób identyfikacji częstotliwości składowych dominujących oraz zasady klasyfikacji postaci drgań. Wyznaczono pos[...]
EN The acoustic noise radiated from low-power electric motors is excited mainly by vibrations of frame and bearing shields surface. The research procedures for motor acoustic directional characteristic, vibration and acoustic modal analysis of bearing shield, and analysis of operating deflection shapes[...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 7/8 8-11
PL W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację[...]
EN A concept and an implementation of a multimedia computer system for monitoring environmental noise threats is presented. The principal aim of the project was to improve the effectiveness of prophylaxis of hearing diseases. The system makes it possible to receive, store, analyze and visualize noise d[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 7/8 16-19
PL W artykule przeanalizowano kierunki zmian polskich norm dotyczących pomiaru i oceny hałasu instalacyjnego w budynkach. Omówiono nowe metody pomiaru hałasu instalacyjnego zalecane w normach PN EN ISO 16032 (metoda dokładna) i PN EN ISO 10052 (metoda uproszczona). Zalecenia nowych norm europejskich po[...]
EN This paper analyses the directions of changes of Polish Standards in the field of measurement and assessment of noise in buildings caused by service equipment. New measurement methods and quantities for the evaluation of sound pressure levels given in standards PN EN ISO 16032 (engineering method) a[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 11 1210--1213
PL W artykule przedstawiono układ umożliwiający pomiary parametrów hałasu impulsowego o wyższym poziomie niż w przypadku typowych mierników poziomu dźwięku. Układ umożliwia też ocenę skuteczności ograniczania hałasu przez ochronniki słuchu. Przeprowadzono ocenę narażenia trenera strzelania z pistoletu [...]
EN The impulse noise hazard is present in many workplaces in the industry and is also associated with shots from firearms or with explosions of explosive materials. The assessment of the hearing hazard in the case of impulse noise is especially important because of the particularly dangerous nature of [...]
17
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 626--641
PL Poprawne stosowanie metod pomiarów i dokonywanie ocen odziaływania hałasu na organizm ludzki zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym wymaga korelacji z rzeczywistym sposobem odbioru hałasu przez ludzi, a co za tym idzie z bezpiecznymi dla zdrowia ludzi poziomami dopuszczalnymi hałas[...]
EN This article is the next voice in the discussion leading to international harmonization of methods of analyses and noise assessment in the wide range of frequencies, from 1 to 20 000 Hz. Introducing different methods and assessments of influence of low frequency noise on environment in many countrie[...]
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 682--693
PL W artykule autorzy podjęli próbę oceny oddziaływania hałasu niskoczęstotliwościowego w typowym domu jednorodzinnym. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. Przedstawiono własne wyniki pomiaró[...]
EN The authors of the article made an attempt to assess the impact of low frequency noise in a typical detached house. Much attention was paid to low frequency noise exposure in places other than the ones defined as potentially of great risk. There were presented own results of measurements which have [...]
19
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 327-330
PL W referacie przedstawiono proces realizacji mapy akustycznej w oparciu o pozyskane dane akustyczne, parametry ruchu oraz opracowaną mapę cyfrową, oparta na technologii GIS. Omawina mapa została wykonana dla wytypowanego odcinka drogi, przebiegajacego przez tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu.
EN This paper presents the realization of the acoustic map based on the acoustic data and parameters of traffic, and the digital map in GIS technology. The presented map has been generated for the section of road that crosses the different level of urban areas.
20
63%
Energetyka
2013 nr 6 472--477
PL Tło akustyczne to hałas, jaki występuje w określonym miejscu pomiaru po wyłączeniu badanego źródła hałasu. Pojęcie hałasu tła i związane z nim metodyki pomiarowe dotyczą wszystkich rodzajów pomiarów hałasu: w środowisku, w pomieszczeniach przebywania ludzi, dla poszczególnych urządzeń czy nawet dla [...]
EN Acoustic background is a noise that occurs in a specific place of measurement after switching off the investigated noise source. The idea of a background noise and connected with it measurement methods concern all kinds of noise measurement: in an environment, in people’s accomodations, of individua[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last