Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 326
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary geodezyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja i Kartografia
2003 T. 52, z. 3 167-178
PL W pracy przedstawiona została metoda badania prawidłowości w przestrzennym rozmieszczeniu obiektów i zjawisk, nazwana przez autora metodą koncentracji przestrzennej. W tych dziedzinach wiedzy, dla których istotne jest poznanie prawidłowości w przestrzennym rozmieszczeniu zjawisk, pojęcie koncentracj[...]
EN The paper presents a method of testing trends in spatiai distribution of objects and phenomena, which has been called by the author ,,thc spatial concentration method". For those fields of knowledge, where information about trends in spatial distribution or phenomena is important, two meanings of th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 173-177
PL W artykule proponuje się uwzględnić obserwacje temperaturowe wyznaczające zmiany długości elementów konstrukcyjnych budowli w przypadku utraty obserwacji liniowych w założonej geodezyjnej sieci kontrolnej.
EN In the paper, it is proposed to take into regard temperature observations determining lenght changes of constructional elements of the measured structure in the case of losing linear observations in the established geodetic control network.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 321-329
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy sieci niwelacyjnej III klasy, nawiązanej do punktów o wyższej klasie dokładności. W procesie wyrównania poprawny materiał obserwacyjny może ulec zniekształceniu z powodu pojawienia się błędów o charakterze systematycznym, wywołanym przemieszczeniem punktów naw[...]
EN In article presented results of IIIrd class leveling net analysis which are linked with the points of the higher precision class. In the process of equalization correct observational material can disfigure due to appearing of errors with systematical character, called out by displacement linking poi[...]
4
63%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 265-270
EN Measurements of structures must be precise and accurate as they affect the quality of the final result of geodetic tasks. In some cases there is a risk of committing a gross error. Diagnostic analyses may allow such an observation in to the adjustment and estimation of unknown parameters. The paper[...]
5
63%
Przegląd Geodezyjny
PL Przedmiotem rozważań jest sposób przeprowadzenia uzupełniających obliczeń dotyczących pomiarów przemieszczeń punktów i reperów rozmieszczonych na i w budowli oraz wnioski wypływające z wyników tych obliczeń. W większości przypadków geodezyjny monitoring przemieszczeń kończy się na pomierzeniu i obli[...]
EN Method of conducting supplementary computations, concerning measurements of displacements of points and benchmarks located on the construction and inside it, was the scope of the presented work, as well conclusions derived from the results of computations. In most cases geodetic monitoring of displa[...]
6
63%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 5, z. 2 189-194
PL Współczesne pomiary geodezyjne odniesione są do dwóch układów: 1) topocentrycznego związanego z geoidą i linią pionu, 2) geodezyjnego związanego z elipsoidą (WGS-84) i normalną do jej powierzchni. Integracja obu układów realizowana jest poprzez informację o przebiegu geoidy i linii pionu. Kształt li[...]
EN Current geodetic measurements are related to two systems: topocentric connected with geoid and vertical line and geodetic connected with elipsoid (WGS-84) and normal to her surface. Integration of the two systems calls for information about geoid and vertical line. The results of investigation of th[...]
7
63%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 287-297
PL W referacie przedstawiono system pomiarowy do wyznaczania przemieszczeń wybranych punktów konstrukcji obiektów inżynierskich. Przemieszczenia te mierzy się względem stałej prostej wyznaczanej przez wiązkę lasera. Nowością w pomiarach jest zastosowanie w nich komputerowego systemu detekcji wiązki las[...]
EN A surveying system presented in the paper is a method for determination of certain point's displacements illustrating a deformation of engineering constructions. These displacements are observed with respect to a reference line marked by a laser beam. The measurement novelty comprises application of[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL Konieczność stosowania ciągów jednostronnie nawiązanych (CJN) jest dla praktyków oczywista. Tak w [1] jak i w [2] zaproponowano nowe postrzeganie CJN. Kryterium dokładnościowe (błąd średni-standardowy parametr mierzalny) CJN nie budzi zastrzeżeń, w przeciwieństwie do kryterium niezawodnościowego. Ko[...]
EN Traverse linked to survey system, at one end, like other survey constructions, should both besides quality requirements and criterion of reliability. This criterion will be fulfilled after aplication of the additional points.
9
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 265-270
PL W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej zastosowania pomiarów geodezyjnych do technicznej diagnostyki kominów stalowych. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania przemiotowych norm w tym zakresie.
EN The litereture review regarding opplication of geodesic measurements for diagnostic of steel chimneys was presented in the paper. Particular attention was paid to requirement of standards and othor technical regulations.
10
51%
Reports on Geodesy
2010 z. 1/88 105-113
11
51%
Reports on Geodesy
2010 z. 1/88 115-120
EN Vertical networks in Poland are processed in the normal heights system called Kronstatt'86. Levelling evaluation of high precision measurements requires a determinations of normal levelling corrections, based on gravity Faye's anomalies. The purposes of the paper is to analyze the possibility of usi[...]
12
51%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 2 102--106
PL Prezentacja wybranych geodezyjnych instrumentów pomiarowych ze źródłem światła laserowego stosowanych dla potrzeb obsługi geodezyjnej realizowanych inwestycji. Zagrożenia związane z nieodpowiednim „posługiwaniem się światłem laserowym” w trakcie pomiarów. Przykład przeanalizowania wpływu zmiany ośro[...]
EN Presentation of selected geodetic measuring instruments with laser light source used for surveying services. Risks associated with improper „use of laser light” during the measurements. An example of analysing of the influence of medium changing on result of distance measurement made by total statio[...]
13
51%
Reports on Geodesy
2009 z. 1/86 69-76
EN The paper gives some final results of the subproject "Three Dddimensional Plate Kinematics in Romania" of the CRC 461 "Strong Earthquakes", funded by the German Research Foundation at the Universitat Karlsruhe in the year 1996 to 2007. The reprocessing of the data of 14 GPS campaigns performed from [...]
14
51%
Reports on Geodesy
2009 z. 1/86 89-95
EN This paper the method of 2D image registration two similarity measures were used: mutual information and cross-correlation. The presented method is fast and simple technique of monitoring local construction's displacements on basis cameraz it is a cost effective to classical geodetic methods. The ac[...]
15
51%
Reports on Geodesy
2009 z. 1/86 115-122
EN Since 1997 till 2008, several series of precise GPS measurements have been conducted on specially stabilized points of Geodynamical Network of City of Zagreb with purpose of investigation of tectonic movements and related seismic activity of the wider area of the City of Zagreb. From this series of [...]
16
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 191-198
EN The main objective of this paper was to create the 3D model of the historic building wall with the use of reflectorless electronic tacheometer. The contour survey method has been applied as the method of measurement. In the article, the influence of the material, from which the building was made, on[...]
17
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 59-67
EN Selected realized technological solutions of special engineering geodesy problems in the field of testing the building constructions and materials are presented in the article. The technological procedure of bridge supporting piers tilt precise measurement at Jezernice viaduct by means of the vault [...]
18
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 23-30
EN Mining as well as natural hazards can result in land subsidence and may consequently cause disasters with threat to human life and damage to human property. Determination of deformation indices at area being under influence of open pit mine requires high precision geodetic ssurveys in order to allow[...]
19
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 215-221
EN In architecture, towering structures are defined as structures whose lateral dimensions are much smaller than the height and they work as a support restrained in the foundation. One of the assessments of the spatial behavior of these structures relates to the determination of spatial variation of th[...]
20
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 241-247
EN Measurement technics in geodesy have strongly intensified their development towards the remote methods of acquiring information in recent years. This trend can be observed for example with reflectorless measurement of distance, the method which is accessible in more and more of new tachymeters. Man[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last