Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 626
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2005 Z. 222 115-123
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie techniczne uniwersalnego urządzenia pomiarowo-sterującego o niskim poborze mocy, wykorzystującego do komunikacji cyfrową sieć telefonii komórkowej. Przedstawiono kilka przykładowych wersji urządzenia, opisano budowę głównego modułu konstrukcyjnego oraz krótko schara[...]
EN A technical solution of low power device for control and measurement using the digital cellular network for communication is presented in this paper. Construction of the device and tools for software development are shortly described.
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 232 75-84
PL W referacie przedstawiono wytyczne normatywne oraz metodę pomiaru olśnienia przykrego we wnętrzach, wykorzystującą detektor matrycowy. Dzięki analizie obrazów zarejestrowanych za pomocą detektora wyznaczane są: luminancja tła, luminancja źródeł olśniewających, ich rozmieszczenie oraz wielkość kątowa[...]
EN In the paper the standard outlines and the method of the glare measurement are presented. This method is based on digital analysing detector, which allows to calculate background luminance, luminance of the luminous parts of each luminaire, their angular size and location. Main stages of the measure[...]
3
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 262-264
PL W ramach pracy wykonano modernizację maszyny pomiarowej typu MORA 3D, przystosowując ją do szybkiego pomiaru sprawdzianów kształtu. W tym celu wykonano interfejs komunikacyjny pomiędzy maszyną a komputerem oraz opracowano program komputerowy rejestrujący i obrabiający wyniki pomiarów. Oprogramowani[...]
EN The purpose of the work was modernisation of the MORA 3D coordinate measuring machine. The machine was adapted to fast measurements of shape. A communications interface enabling efficient connection between the machine and a computer was worked out. Moreover, a computer program recording and process[...]
4
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 930--944
EN This paper presents the results of CO2 concentration in the soil air in attempt to determine the influence of exogenous and endogenous factors on the recorded measurement. The tests were conducted in the area of Szczawnica Spa(S Poland) using an equipment for continuous CO2 mea[...]
5
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 41-42
6
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN We can observe that all quick changes that occur in the company have a big impact on management methods and tactics. As a new management concepts appear we find one called "employee' engagement" as one in which the employee have a general influence on a company decisions as well as company actions a[...]
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 12 36-38
8
80%
Pneumatyka
2008 nr 2 37-41
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono procedurę pomiarową parametrów opisujących zmiany mikrostruktury w trakcie pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu. Analiza obrazu została przeprowadzona na podstawie badań mikrostrukturalnych monokrystalicznego nadstopu niklu drugiej generacji -PWA 1484 poddanego pełzaniu [...]
EN Stereological procedure for characterizing a degree of rafting in single crystal nickel-base superalloys is discussed. The image analysis technique is described on the example of microstructural changes of 2nd generation single cystal superalloy PWA 1484 during creep tests under laboratory condition[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2007 nr 9 55-65
PL Przedstawiono wstępne wyniki przeprowadzonych w warunkach polowych badań kolektora słonecznego z absorberem płaskim przeznaczonego do podgrzewania powietrza. Wyznaczono zależność sprawności kolektora w funkcji liczby Reynoldsa dla przepływu powietrza przez kolektor. Przetestowano przydatność przyjęt[...]
EN This paper presents the initial results of the experimental investigation of a flat piąte solar air heater. The thermal efficiency as a function of Reynolds number was measured outdoor. The structure of the air heater as well as the measurement procedure were tested.
11
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 2 5-16
PL Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych pomiarów wstępnych, modułu odkształcenia jako miary podatności dwojakich struktur podłoży nawierzchni drogowych. Pomiary przeprowadzono na odpowiednio sporządzonym poligonowym poletku doświadczalnym. Porównawcze zestawienie wyników pozwoliło na ustalenie w[...]
EN This paper presents results of measurements of the deformation modulus of subbase model on the small testing field. This modulus is a measure of flexibility of different kinds of model subbase of road pavement. Comparisons of measurement results revealed few conclusions. The effect of strengthening [...]
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 2 105-106
PL Określono minimalną liczbę punktów pomiarowych na równoleżniku chłodni. Oceniono, że w przypadku okręgu o promieniu 27,5 m liczba tych punktów nie powinna być mniejsza niż 12.
EN In this thesis is defined a minimum number of check on a parallel cooling tower. For a circle with a radius 27,5 m the minimum number of check points for a cooling tower amounts at 12.
13
80%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono problem hałaśliwości nawierzchni drogowych w aspekcie technologii wykonania warstw ścieralnych. Zaprezentowano metody pomiaru hałasu toczenia generowanego na styku opon z nawierzchnią. Wykazano, że na podstawie wyników badań metodą statystycznego przejazdu można dokonać tylko o[...]
EN The problem of road surface noise is presented in the paper in the aspect of construction technology of the wearing course. Methods of measuring noise emission generated at the contact of tyres with road surface are presented. On the basis of the Statistical Pass-By method, general classification on[...]
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 148-151
PL Opisano budowę inklinometrów cyfrowych oraz sposób przeprowadzania pomiaru, rejestrowania i opracowywania wyników pomiarów. Podano zakres stosowania tych inklinometrów do kontroli stateczności budowli. Przytoczono przykłady zastosowania.
EN The construction of digital inclinometers, measuring methods, recording and preparation of measuring result have been described. The range of application of these inclinometers for stability control of building is presented. Examples of application are given.
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W wielu gałęziach przemysłu (np. przemysł papierniczy, chemiczny, hutniczy, energetyczny, okrętowy) produkowane są przedmioty o powierzchniach walcowych, które podczas przebiegu procesu technologicznego wymagają stałej oceny zarysu walcowości. Metody, które mogą być wykorzystane do pomiarów walcowoś[...]
EN Products with cylindrical surfaces are manufactured in many industries, e.g. paper, chemical, steel, heating or shipping. It is required that regular estimations of cylindricity profiles be made during the manufacturing process. Cylindricity can be measured using the reference methods. The cylindrci[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca zawiera opis syntezy oraz wyniki badań struktury i pomiarów elektrycznych nowych, ceramicznych materiałów superjonowych bazujących na Bi2O3 (BIMEVOX oraz 5-Bi2O3). Materiały te charakteryzują się wysoką przewodnością jonową (ok. 0,1 S/crn) w stosunkowo niskich temperaturach (600 stopni C), co [...]
EN Paper include description of synthesis and results of the structural research and electrical measurements of new ceramic superionic materials based on Bi2O3) (BIMEVOX and 5-Bi2O3). These materials characterize high ionic conductivity (about 0,1 S/cm) at relatively low temperatures (600 deg.C) what e[...]
17
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 633-636
PL Metoda jest przydatna do oceny naprężeń własnych oraz eksploatacyjnych, zarówno w elementach konstrukcyjnych, jak i ich częściach. Może być zastosowana do pomiaru naprężeń w strefie przyspoinowej i oceny stopnia odprężenia. Zestawy pomiarowe umożliwiają oznaczenie kierunku i wartości naprężeń na róż[...]
EN The method is useful for estimation of the state of own stresses and stresses in exploitation conditions, both in constructional elements and in their parts. It can be used to measure stresses in weld zone and estimation of relaxation degree. The measurement sets make possible determination of direc[...]
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 9 522-524
PL Dokonano próby oszacowania współczynnika dyfuzji pary wodnej w układach warstwowych. Zestawy pomiarowe składały się z gipsu i folii paroprzepuszczalnych różnych rodzajów. W obliczeniach zastosowano model ośrodka wieloskładnikowego, wykorzystując wyniki pomiarów laboratoryjnych w komorze klimatycznej[...]
EN The estimation of vapour transport coefficient in multilayer systems has been achieved. The measuring set was built with layer of gypsum covered with water permeable foils of different properties. Model of multicomponent body with use of laboratory measuring results from climatic chamber is built.
19
80%
Problemy Ekologii
PL Przeanalizowano literaturę dotyczącą głównie europejskich i amerykańskich badań (foto)chemicznych i dynamicznych procesów zmienności ozonu troposferycznego w okresie ostatnich 20 lat, a zwłaszcza najnowszą tzn. z lat 90. Analiza ta stała się punktem wyjścia do krytycznego spojrzenia na istniejące w[...]
EN The result of the Europe and USA investigations on (photo)chemical and dynamical aspects of the tropospheric ozone thorough-out the latest 20 years and particulary the most modern ones e.g. from 90's years were analized. The analisys become the starting point to the critical view on ozone and his pr[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL Rozliczenia za dostawę mocy biernej oparte są o pomiar "energii biernej" realizowany przez liczniki kvarh. Wykazano, że pomiar ten nie ma związku z kosztami. Wykazano, że należy poszukiwać innych pomiarów, uzasadnionych prawidłowym związkiem z kosztami.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last