Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 208-211
PL Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie urządzeń pomiarowych do badań termowizyjnych, oraz ofert wykonywania takowych pomiarów, świadczą o popularności tej techniki. Ze względu na charakter badań termowizyjnych oraz możliwość wizualizacji wyników pomiarowych, technikę tą należy uznać za bar[...]
EN Temperature measurements by using the thermovision technique are very popular. The possibility of results visualization (results) that these techniques have become very popular. Especially, in very past time, when rationalization of energy consumption have become a very important domain, the termovi[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 4 72-76
PL Pomiar temperatury w miejscach trudnodostępnych, czy też o znacznych wartościach stanowił dla człowieka od szeregu lat poważny problem. Wymóg wielopunktowego pomiaru powierzchni i rejestracja zachodzących zmian, często była niemożliwa, lub kłopotliwa przy użyciu dostępnej aparatury pomiarowej. Osta[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 25-36
PL W pracy zaprezentowano wielopunktowy układ pomiaru temperatury z wykorzystaniem termoelementów typu K z jedną spoiną odniesienia oraz wielopunktowy układ pomiarowy zbudowany na bazie oporowych czujników temperatury RTD. Przedstawiono metody kalibracji, porównanie wyników uzyskanych przed kalibracją [...]
EN The paper presents two multipoint temperature measurement system based on the K type thermocouple and on the RTD probe. The methods of system calibration, analysis and comparison of temperature measurement results have been shown.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 10 85-92
PL W pracy przedstawiono urządzenie do stabilizacji temperatury odniesienia (punktu topnienia lodu) przy długotrwałych pomiarach temperatury czujnikami termoelektrycznymi.
EN The purpose of this paper is to present a control system to slow down a drift often experienced in ice baths as melting occurs.
5
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 248 203-209
PL Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane testy temperaturowe ze względu na możliwość powstawania w uzwojeniu małych wnęk powietrznych, których przewodność cieplna jest mniejsza w porównaniu z przewodnością cieplną miedzi. Na skutek tego może dojść do powstania tzw. punktu[...]
EN The article presents the measuring systems for testing thermal contact single-phase induction motors with the short circuit low power. During laboratory tests it was found that such engines should be tested through the system using a miniature thermocouple circuit, combined with specialized conditio[...]
6
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu temperatury cieczy chłodzącej i ścianek silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim AD3.152UR. Opisano rozmieszczenie 29 miejsc pomiaru w głowicy i kadłubie silnika oraz zastosowane urządzenia pomiarowe. Przedstawiono wyniki pomiarów tempera[...]
EN The results are presented of examination of temperature distribution in the liquid coolant and the walls of an AD3.152UR diesel engine of a direct injection. There are also described 29 positions of the measured points in the draw head and the body of the engine as well as the used measurement equip[...]
7
80%
Materiały Elektroniczne
PL Przedstawiono obliczenia temperaturowego współczynnika zmian częstotliwości (TWCz) akustycznych fal powierzchniowych (AFP) w niebianie litu (LiNbO3) w funkcji kąta cięcia kryształu. Przedstawiono wyniki pomiarów TWCz i tłumienia linii opóźniających z AFP w niobianie litu o orientacjach YZ i 128°YX w[...]
EN Results of calculations of temperature coefficient of frequency (TCP) of surface acoustic wave (SAW) in lithium niobate as a function of crystal cut angle are presented. Results of measurements of TCP and attenuation in SAW delay line on YZ and 128°YX lithium niobate substrate are presented as a fun[...]
8
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie przedstawiono multimetr cyfrowy do pomiaru wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych takich jak temperatura, ciśnienie i wilgotność. Opisano strukturę układu do pomiaru temperatury. Wyznaczono i przeanalizowano błąd pomiaru temperatury.
EN The new universal multimeter for measurement of electrical and nonelectrical quantities such temperature, pressure and humidity is presented in the paper. The structure of temperature measurement circuit of that instrument is given. Errors of temperature measurements are discussed.
9
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Precyzyjne pomiary temperatury powierzchni wody morskiej są szeroko stosowane w badaniach jej zanieczyszczenia, jak również w poszukiwaniach ropy naftowej znajdującej się pod dnem morskim. W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Optoelektroniki WAT system do precyzyjnego pomiaru i rejestrac[...]
EN Precise temperature measurements of seawater surface are widely used as a method of monitoring the seawater pollution and also as effective tool in searching for oil deposits located under sea bottom. The paper presents precise measurement system tailored for such a task developed in IOE WAT. The ke[...]
10
80%
Logistyka
PL Celem artykułu jest oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w metodzie termografii ciekłokrystalicznej. Omówiono stanowisko pomiarowe do przeprowadzania kalibracji termoczułych ciekłych kryształów, celem ustalenia związku pomiędzy demonstrowaną barwą a odpowiadającą jej temperaturą p[...]
EN The article aims to assess surface temperature measurement accuracy in the liquid crystal thermography method. A measurement station for thermosensitive liquid crystal calibration has been discussed in order to establish a connection between the demonstrated hue and corresponding surface temperature[...]
11
80%
Journal of Energy Science
EN Under steady-state conditions when fluid temperature is constant, there is no damping and time lag and temperature measurement can be accomplished with high degree of accuracy. However, when fluid temperature is varying rapidly as during start-up, quite appreciable differences occur between the actu[...]
12
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono propozycję, znajdującego się w fazie opracowania, systemu pomiaru efektywności energetycznej mieszkań i budynków. Nowym elementem wprowadzonym od 2009 roku, jest obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku na podstawie projektu. Ze względu na to, że podstawą ob[...]
EN The paper presents a proposal of a system for measuring the energy efficiency of homes and buildings. The system is still under development. A new element (introduced in 2009) is required to comply with building energy performance on the basis of the project. Due to the fact that the basis of the ca[...]
13
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 7 54-54
PL Rzetelny pomiar i dokumentacja temperatury jest powszechnie znanym problemem w handlu spożywczym. przy systemie kontroli zgodnym z HACCP centralną rolę odgrywa systematyczna i ciągła kontrola temperatury. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod pomiaru, radiowe czujniki dokonują pomiarów bezpośredn[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Po krótkim wprowadzeniu przedstawiono granice występowania błędów rezystancji zmiennej w dużych granicach przy stałych błędach granicznych jej wartości początkowej i przyrostu. Z równań rezystancyjnego mostka czteroramiennego (4R) jako czwórnika X wyznaczono miary dokładności jego prądowo-napięciowe[...]
EN After short introduction limitations of the errors’ area of the resistance variable in broad range are introduced in case when limited errors of its initial value and of increment are given. From formulas of the four-arm bridge (4R) as twoport X accuracy measures of its open circuit current to volta[...]
15
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 1-2 100-101
PL Artykuł ten powstał z myślą o wszystkich tych, którzy zaczynają zastanawiać się nad przydatnością kamery termowizyjnej w jego zakładzie, ale jak na razie nie wgłębiali się w zasadę działania, podstawy fizyczne oraz ograniczenia metody. Wykład teoretyczny na temat podstaw został w artykule ograniczon[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2006 Nr 3 45-50
PL W artykule zamieszczono wyniki badań współczynnika emisyjności: stali 100Cr6 i Incone-lu718, kompozytu aiuminiowo-ceramicznego AlSiTMg (+20% A12O3) oraz twardej ceramiki technicznej Si(3)N(4), wykorzystywanego w bezkontaktowych pomiarach temperatury opartych na detekcji promieniowania podczerwonego.[...]
EN The aim of this investigation has been to enhance the knowledge about the determine emission coefficient for different constructional materials: 100Cr6 steel, 718 inconel, aluminium matrix composite of AlSi7Mg alloy reinforced with 20 vol% Al(2)O(3) and Si(3)N(4) technical ceramic during non-contact[...]
17
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
18
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 178 51-60
PL W niniejszej pracy opisano tor pomiarowy systemu komputerowego do pomiaru temperatury i obliczono niepewność pomiaru, przy założeniu że znane są parametry metrologiczne elementów toru. Na podstawie sporządzonego tzw. budżetu niepewności przeanalizowano możliwość zwiększenia dokładności pomiaru poprz[...]
EN In this paper metrological estimation of real model of computer measuring system is described. Uncertainties of individual elements of the measuring track are taken into consideration and the law of propagation is applied. Real results are calculated and the analysis of respective components determi[...]
19
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Temperatura jest podstawowym parametrem związanym z działaniem wszystkich instalacji chłodniczych. Celem działania każdego układu chłodniczego jest utrzymanie w środowisku chłodzonym odpowiednio niskiej temperatury. Pomiar temperatury jest podstawową czynnością jaka pozwala ocenić czy dana instalacj[...]
20
80%
Postępy Fizyki
2002 T. 53, z. 2 102-103
PL Ósme Międzynarodowe Sympozjum na temat pomiaru temperatury i ciepła w przemyśle i nauce zorganizowane zostało w czerwcu 2001 r. w Berlinie przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) i VDI/VDE Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), jak zwykle pod patronatem Międzynarodowej Konfe[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last