Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar pojemności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Pomiar pojemności dwójnika może być dokonany poprzez pomiar modułu impedancji badanego obiektu. Jest to możliwe, jeżeli badaniu podlega obiekt o skrajnie różniących się składowych (np. kondensator niskostrat-ny). Wówczas błąd przybliżenia składowej dominującej modułem impe-dancji może być pomijalnie[...]
EN Measurements of a capacitance can be performed by the measurement of an impedance modulus of an investigated object. It is possible, if a two-terminal network is represented by a series connection of a resistor and a capacitor and the reactance of the capacitor is considerably greater than the resis[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 238 147-157
PL W artykule przedstawiono autorską metodę pomiaru pojemności w tomografii pojemnościowej, oraz porównanie jej z obecnie najczęściej stosowanymi. Skrótowo zaprezentowano zasadę działania takich metod, oraz zależności matematyczne umożliwiające obliczenie wartości pomiarowej jak również wykorzystanie i[...]
EN This document describe measure methods use in Electrical Capacitance Tomography (ECT). First chapter describes the most often used methods in ECT: - Change-discharge. - AC Base. Introduced methods were described briefly. Chapter second describes the author's method of measurement of capacity use in [...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zasadniczym celem pracy było sprawdzenie możliwości realizacji quasi-zrównoważonego układu do pomiaru pojemności w wersji wirtualnej. W pracy przedstawiono schematy przyrządu wirtualnego oprogramowanego w środowisku LabVIEW, realizującego pomiar pojemności w układzie quasi-zrównoważonym z różnego ty[...]
EN A basic purpose of this research was to verify a possibility of a virtual realization of the quasi-balanced circuit for the capacitance measurement. Diagrams of virtual instrument programmed in LabVIEW platform for the capacitance measurement in quasi-balanced circuit with different phase detector h[...]
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 3 20--23
PL Omówiono jedną z prób specjalnych transformatora – pomiar współczynnika stratności dielektrycznej i pojemności uzwojeń oraz izolatorów przepustowych w odniesieniu do norm i instrukcji eksploatacji transformatorów.
EN The article presents one of the special transformer tests-measurement of dielectric loses coefficient, capacitance of enroulements and capacitance of traverse insulators with reference to the norms and instructions of transformers’ exploitation.
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 851-854
PL Tomografia procesowa coraz częściej znajduje zastosowanie w badaniach eksperymentalnych różnych procesów przemysłowych. Jednym z rozwiązań jest tomograf pojemnościowy. Niejednokrotnie jest on wykorzystywany do badania przepływów dwufazowych. Początkowo tomografy były stosowane do wyznaczania obrazu [...]
EN Processing tomography is more and more often applied to tests of various industrial processes. The capacitance tomograph is one of measuring systems often used for tests of two-phase flows. Tomographs were previously used for determination of the flow structure images. At present they can be measuri[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono wirtualną realizację układu do pomiaru wskaźników izolacji typu pojemnościowego. Uproszczony model dielektryka przedstawiono na rys. 1. Rezystancja dielektryka jest modelowana jako RX, pojemność jako CX oraz gałąź absorpcyjna jako połączenie szeregowe RaCa [1]. Pojemność CX [...]
EN A virtual realization of a circuit for measurements of capacitance insulation indicators is presented in this paper. The simplified dielectric model is shown in Fig. 1. The dielectric resistance is modelled as RX, its capacitance as CX and the absorption branch is modelled as a series Ra Ca connecti[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono ocenę błędów w quasi-zrównoważonym układzie do pomiaru pojemności spowodowanych nieidealnością bloków przetwarzania sygnałów pomiarowych. Na podstawie zależności opisujących sygnały wyróżnione układu wyprowadzono zależność pozwalającą na oszacowanie błędów omawianego układu [...]
EN A quasi-balanced circuit presented on the Fig. 1 is designated for capacity measurements of RC - type objects. The phase shift Φw between marked signals w1 and w2 is the output signal in this circuit. Depending on relationships that describe those signals the error eąuation (27) for non-ideal transd[...]
8
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2017 Vol. 65, nr 4 449--457
EN At the beginning of the paper, the fractional calculus is briefly presented. Then, the models of dielectric relaxation in supercapacitors are described. On the basis of the Cole-Cole model, a fractional-order model of supercapacitor impedance is formulated. The frequency characteristics of selected [...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 209-212
PL W pracy przedstawiono metodę niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej DLTS stosowaną do badania centrów defektowych w materiałach półprzewodnikowych niskorezystywnych. Wskazano ograniczenia procesu pomiaru niestacjonarnych przebiegów pojemności próbki przy zastosowaniu w systemie pomiarowym typo[...]
EN This article presents deep level transient spectroscopy (DLTS) applied as a tool of investigation of low resistive semiconductor materials. In this contribution we focus on limitations of measurement of capacitance kinetics performed by means of ready-made meters. In our case Boonton 7200 capacitanc[...]
10
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This article provides an overview of the monitoring technique for nanoimprint. Optical and electrical monitoring approaches that have the potential for detecting and monitoring mold deformation and cavity filling in nanoimprint will be reviewed. The major part is devoted to the review of a[...]
11
51%
Logistyka
2015 nr 4 9650--9659, CD3
EN The paper presents one of the tasks of logistics which refers to analysis and decision support making for performance measurement devices. Provide quality of the product comes down to continuous control of the degree of defective production stands and for this reason MSA measurement systems analysis[...]
12
51%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 571-581
PL W artykule opisano nową trójwymiarową tomograficzną technikę pomiarową dedykowaną do diagnozowania dwufazowych przepływów typu gaz-ciecz. Zaproponowana została nowatorska koncepcja budowy trójwymiarowego czujnika pojemnościowego z elektrodami wewnętrznymi. Czujnik charakteryzuje się zwiększoną zdoln[...]
EN In the paper the novel three-dimensional capacitance tomographic measurement system dedicated for monitoring the two-phase flows is presented. The authors described the new design of the sensor with the electrodes placed inside the volume. The sensor has an ability to detect two phases in the medium[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last