Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 2 42-45
EN Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as the broadband noise containing high audible and Iow ultrasonic frequency components. The assessment ofultrasonic noise exposure is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 113 octave bands (the central freąuencies arę 10, [...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecny rozwój tłokowych silników spalinowych w kierunku zwiększania mocy i prędkości obrotowych pokazuje, że hałaśliwość jest istotnym problemem eksploatacji. Jednym z podstawowych źródeł powstawania hałasu i drgań w pojazdach samochodowych jest pracujący silnik. W artykule omówiono rodzaje hałasu w[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 9 31-31
PL Ważną rolę informacyjną i kontrolną odgrywa obowiązek wykonywania pomiarów emisji. Nie jest on związany z obowiązkiem uzyskania pozwolenia emisyjnego czy obowiązkiem ponoszenia opłat z tytułu emisji, zaś zgodnie z art. 147, w zależności od ilości wprowadzanych substancji lub energii, muszą to być po[...]
4
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 7 44-47
PL Celem niniejszej publikacji jest wyjaśnienie takich pojęć jak "poziom mocy akustycznej" oraz "poziom hałasu", które ze względu na używane do ich opisu jednostki miar: decybele, często mylone są między sobą przez projektantów i producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W artykule podane[...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 8 84-91
PL W niniejszym opracowaniu zawarto praktyczne wskazówki dotyczące poprawnego pomiaru poziomu hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne, zarówno w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych jak i w środowisku.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono nowe, wybrane konstrukcje kabli I przewodów oponowych przewidzianych do pracy w górniczych sieciach energetycznych. W zakresie zabezpieczeń sieci omówiono układ selektywnej ochrony ziemnozwarciowej wieloodplywowych sieci 500v, o izolowanym punkcie neutralnym oraz zabezpiecz[...]
EN The paper presents some new construction of power and trailing cable designed to be used in mine power networks. Within the range of protection, the paper described a safety device for ground-fault protection of network that includes frequency converter and a system for selective ground-fault protec[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 349-359
PL Pomiary hałasu środowiskowego w dzielnicy akademickiej przeprowadzono w celu uzyskania obiektywnych danych o kształtowaniu się parametrów hałasu o ogólnej informacji o warunkach akustycznych. Na podstawie pomiarów przedstawiono ocenę klimatu akustycznego w obszarze badań oraz zaproponowano realizacj[...]
EN The aim of measurements carried out in the campus of Gliwice objective data, representing the noise parameters, and the general information about acoustic conditions. On the grounds of the performed measurements, an evaluation of the acoustic climate existing in the area covered by the research has [...]
8
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 4 77--79
PL Hałas komunikacyjny jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za klimat akustyczny w środowisku – występuje w rejonach przebywania ludzi i jest pośrednio przez nich samych wywoływany. Dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego – w tym drogowego – definiują załączniki do Rozporządzenia Ministra Środow[...]
EN Traffic noise is a major factor responsible for the acoustic climate in the environment. It occurs in the regions of the human inhabitance, and it is also indirectly produced by them. The accepted communication noise limits - including the road noise - are specified in the Annexes to the Regulation [...]
9
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 800--813
EN The quality of existence of residents of major cities depends on many factors. A sound emission generated and emitted from traffic routes is one of factors of the environment affecting the quality of life. When the value of this emission exceeds permissible values, we are talking then about arduousn[...]
10
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Tramwaje są obecnie nieodłączną częścią wielkich miast. Zabezpieczają szybki i niezawodny transport naziemny podróżnych. Ich wadą jest hałas, generowany podczas eksploatacji, zwłaszcza charakterystyczne piszczenie, powstające podczas jazdy tramwaju po łuku. Wywołane jest ono wejściem obrzeża koła w [...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 50--53
PL W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów pomiarowych odnośnie wykonywania badań hałasu komunikacyjnego dla dróg o małym natężeniu ruchu. Przyjęto, że małe natężenie ruchu ma miejsce w sytuacji przejazdu po drodze, mniejszej jak 300 ilości pojazdów w ciągu godziny. Wskazano na znaczne rozb[...]
EN In this article there are presented some practical guidelines for measurements teams regarding making measurements of road traffic noise. It was assumed that low traffic relates to a situation when there are less than 300 vehicles passing per 1 hour. Some discrepancies of conducted measurements were[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 41-43
PL Hałas, w odróżnieniu od wszystkich innych doznań słuchowych, które wzbogacają sferę odczuć estetycznych, zapewniając utrzymywanie kontaktu z otoczeniem, stanowi negatywne zjawisko towarzyszące człowiekowi. Często określa się go jako jakikolwiek dźwięk niepożądany w danym miejscu i czasie. Hałas poza[...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 11-12 54--60
PL Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i [...]
14
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono ideę i prototyp zintegrowanego systemu monitoringu wykorzystywanego m.in. do badania dominującego w miastach hałasu komunikacyjnego. Integracja polega na zsynchronizowanej rejestracji i analizie danych pomiarowych z wielu różnych przetworników (mikrofon, kamera, radar, stacja m[...]
EN In this paper idea and prototype of integrated monitoring system is presented. System is used to investigation of traffic noise, dominating in the cities. Main idea is integration of synchronized measurement and recording data from many sources like: microphone, camera, radar, meteorological station[...]
15
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 3 34-37
PL Emisja hałasu w środowisku pracy obsługi eksploatowanych w kraju różnych typów urządzeń wiertniczych, podczas wiercenia otworów za ropą naftową i gazem ziemnym, stanowi jeden z czynników trudnych do ograniczenia w fazie projektowania jak i użytkowania. Omówiono procedurę wykonywania pomiarów hałasu [...]
EN The generation of noise in the work environment of the personnel operating drilling installations of various types in the course of oil/gas drilling operations constitutes one of the factors that are difficult to be reduced both in the phase of planning and in the phase of operation. Discussed is th[...]
16
70%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 50--52
PL Wśród czynników fizycznych stanowiących poważne zagrożenie podczas prac remontowo-budowlanych na drogach należy wymienić hałas. Zagadnienia dotyczące zagrożeń w narażeniu na ten czynnik są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pr[...]
17
70%
Przegląd Komunalny
2019 nr 1 40--41
PL Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, najważniejsza jest treść planu miejscowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
18
70%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 27--30
PL Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.
19
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 4 22-25
PL W ostatnich latach wzrasta liczba nowych stanowisk pracy, m.in. obsługi infolinii - miejsc pracy, na których występują poważne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, m.in. hałas. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy pracowników infolinii oraz podan[...]
EN Lately the nurnber of new workplace type i.e. call center. lt's defined as workstations where the base tasks of worker are realizing by phone and computer. Noise is among the harmful and bothersome hazards of call center workplaces. The article consist: results and assessment of noise on the workpla[...]
20
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy podjęto próbę poprzez wykonanie badań doświadczalnych zmniejszenia drgań i hałasu, małej sprężarki tłokowej jednocylindrowej pracujacej w pobliżu pomieszczenia laboratoryjnego. Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych drgań sprężarki w miejscu jej instalacji z izolacją od podłoża i bez i[...]
EN In the paper, an attempt was made to reduce vibrations and emitted noise by a small one-piston air compressor working in the neighborhood of a laboratory room. The relevant measurements in service conditions were performed. The results of the experimental investigations - performed in service condit[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last