Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polypropylene fibre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 1 168--175
EN Melon is a little popular vegetable to grow in Poland, due to high climatic requirements. Ensuring appropriate thermal conditions for plants growth is possible with relatively late planting seedlings. However, late planting does not guarantee high yield of good quality fruit. The factor enabling the[...]
2
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 30--33
PL Włókna polipropylenowe modyfikuje się najczęściej za pomocą dodatków, które mieszane są z tworzywem włókna podczas formowania. Cząstki dodatków zmieszane ze stopem polipropylenu wywołują zmianę parametrów strukturalnych włókien. W pracy badano wpływ pigmentów organicznych i antypirenów bromowych. St[...]
EN The most common procedure for the modification of polypropylene fibre involves adding additives, which are incorporated into polymer by physical means during fibre formation. Particles of the additives blended with polypropylene melt cause a change in the structural parameters of the fibres. The inf[...]
3
72%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2009 z. 65 5-17
PL Opracowano dwustopniową metodę otrzymywania antybakteryjnych włókien oraz siatek polipropylenowych PP przepuklinowych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu, w pierwszym etapie, do makrocząsteczek polimeru grup karboksylowych. W drugim etapie modyfikacji w[...]
EN The aim of this dissertation was to obtain fibres and polypropylene materials for medical use with prolonged biocidal acivity. The assumption was that biocide should be able to bond to the polypropylene fibre material through chemical bonds. This creates the possibility for biocide at appropriate co[...]
4
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 4 (87) 53—58
PL Badano szybkość degradacji dwóch rodzajów włókien polipropylenowych (PP), wywołaną światłem słonecznym i światłem sztucznym lampy ksenonowej. Porównano zmiany wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu włókna oraz zmiany morfologii powierzchni włókien powstające przy naświetlaniu jednakowy[...]
EN The rates of degradation of two types of polypropylene (PP) fibres caused by sunlight and xenon tube light were assessed. Changes in the tensile strength and elongation at break of the fibres as well as changes in the fibre surface topography due to their irradiation with the same doses of UV radiat[...]
5
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper presents basic investigation into the effect of different lengths of polypropylene fibres in surface layers of wood cement boards is investigated on their physical and mechanical properties including density, moisture content, thickness swelling, modulus of elasticity, modulus of[...]
6
72%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano właściwości betonu zbrojonego dodatkiem włókien poliestrowych o długości 12 mm oraz polipropylenowych o długości 6 mm oraz ich mieszaniną. W przypadku betonów zbrojonych jednym rodzajem włókien ich korzystny dodatek wynosił 0,3 % włókien poliestrowych oraz 0,2 % polipropylenowych. Ten dodate[...]
EN The hybrid fiber reinforced concrete composed of 12 mm polyester and 6 mm polypropylene fibres of triangular shape was examined. The optimum addition of polypropylene and polyester fibres separately to concrete was 0.2% of PP and 0.3% of PO. Strength improvement was 10.6% for PP and 16.3% for PO. Hy[...]
7
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 3 914--927
EN Dynamic compressive behaviour of basalt–polypropylene fibre-reinforced concrete (BPFRC) was experimentally investigated using a 75-mm-diameter split-Hopkinson pressure bar. The results showed that the addition of basalt fibre (BF) and polypropylene fibre (PF) is effective at improving the impact-res[...]
8
58%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 70--74
PL Włókna polipropylenowe konwencjonalne i auksetyczne były produkowane poprzez przędzenie ze stopu z zastosowaniem wytłaczarki. Włókna były badane biorąc pod uwagę masę liniową, wytrzymałość właściwą, wydłużenie przy zerwaniu oraz znak współczynnika Poissona. Po dodaniu włókien do kompozytu badano otr[...]
EN In this study, prior to the production of composites, auxetic and conventional polypropylene (PP) fibres were produced by the melt spinning technique. The fibres were tested and analysed in terms of Poisson's ratio, linear density, elongation at break and tenacity. The auxetic and conventional PP st[...]
9
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 70--71
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonu wysokowartościowego modyfikowanego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Porównano je z wynikami badań próbek bez dodatku włókien oraz przeprowadzono estymację wytrzymałości na ściskanie betonu w funkcji zawartości włókien sta[...]
EN The article presents the results of compressive strength test of high performance concrete reinforced with steel and polypropylene fiber. The results obtained from research are compared with compressive strength of the specimens without fiber. An estimation of concrete compression strength as a func[...]
10
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 45--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań p[...]
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results [...]
11
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 60--61
PL W artykule porównano posadzki betonowe zbrojone prętami lub/i włóknami stalowymi oraz wskazano zakres ich stosowania. Na podstawie własnych doświadczeń opisano typowe defekty.
EN In the paper concrete ground floors reinforced with steel rebars or/and fibres were compared. The range of their applicationwas specified. On the basis of own experiences typical defects were described.
12
58%
Archives of Civil Engineering
2017 Vol. 63, nr 3 149--162
PL Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zastosowaniu podczas budowy dróg materiałów wzmocnionych popiołem jako zamienników pierwotnych surowców. Badania były prowadzone przez ostatnie cztery lata w skuteczny sposób w celu uzyskania pozytywnego wyniku. Wskazówki kolegów oraz doświadczonych profesoró[...]
EN Coal ash produced from thermal power plants as a substitute for conventional construction material has increased considerably in recent years. In the past, studies on partial replacement of soil were carried out with a single type of ash. Because of the insufficient evidence, limited research has be[...]
13
58%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 96--97
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne nośności na zginanie i ugięć zespolonych płyt wykonanych z dwóch warstw betonu zwykłego (N) i fibrobetonu (FRC) lub betonu z włóknami polipropylenowymi (PRC). W badaniach wykorzystano żelbetowe zespolone płyty o wymiarach 600 x 1200 x 80 mm wykonane z[...]
EN The paper presents an experimental analysis of flexural capacity and deformability of structural concrete slabs prepared as composite members consisting of two concrete layers made of reinforced ordinary concrete (N) and fiber reinforced concrete (FRC) or concrete with polypropylenes fibres (PRC). T[...]
14
58%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono analizy stanów zarysowania i ugięcia tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Badania przeprowadzono dla trzech elementów zróżnicowanych pod względem ilości i rodzaju zbrojenia. W tarczy T1 skonstruowano tradycyjne z[...]
EN The article presents the crack and deflection states analysis of the reinforced deep beams with openings made of high performance steel and polypropylene fibre concrete. Research was carried out with regard to quantity and the type of reinforcement. The deep beam T1 was constructed conventionally wi[...]
15
58%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono analizy stanów zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych poddanych zginaniu w schemacie czteropunktowym. Badania przeprowadzono dla trzech belek zróżnicowanych pod względem ilości i rodzaju zb[...]
EN The article presents the crack and strain states analysis of the reinforced high performance concrete beams with steel and polypropylene fibre. The beams were bent in the 4-point model. Research was carried out for three different beams with regard to the quantity and the type of reinforcement. The [...]
16
58%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule dokonano oceny wpływu rodzaju skrętu przędzy na jej skurcz termiczny. Przebadano nawoje jedwabiu polipropylenowego o grubości 500 den w czterech postaciach: bez skrętu i o skręcie Z-40, Z-80 i Z-120. Udowodniono, że im skręt przędzy większy tym mniejszy jest jej liniowy skurcz termiczny, [...]
EN The article was assessed the impact of the type of yarn turning its on the thermal shrinkage. Polypropylene silk coils tested a thickness of 500 den in four forms: without turning and turning Z-40, Z-80 and Z-120. It has been proved that the higher twist yarn, the smaller is the linear thermal contr[...]
17
58%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2013 nr 1(11) 82--89
PL Artykuł poświęcony jest szczególnie ważnym problemom współczesności, a mianowicie zastosowaniu energooszczędnych i ekologicznych materiałów budowlanych. Problemy te odnoszą się w prezentowanym artykule do płyt stropowych. Proponuje się połączenie w konstrukcji płyt stropowych materiałów tradycyjnych[...]
EN The article is devoted to particularly important contemporary problems, namely usage of energy-saving and ecological materials in load-bearing structures of buildings. This issue is discussed in the paper in respect of floor slabs. We propose to combine traditional materials (concrete and steel rein[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 48--50
PL W artykule przedstawiono, jak zmieniają się właściwości, również te związane ze szczelnością betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych po oddziaływaniu wysokiej temperatury: 300, 450 i 600 °C. Dojrzewanie betonu odbywało się w temperaturze 20 °C przez 28 dni w warunkach normow[...]
EN This paper presents how properties of the concrete change, also the one related to high-grade concrete tightness with addition of poly-propylene fibres, after impact of high temperature of 300, 450 and 600 °C. Maturation of concrete was conducted at 20°C for 28 days at standard conditions. Research [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last