Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 456
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 1 159--166
EN While reconstructing partially exploited boreholes located in south-eastern part of Poland there were several issues. Standard procedures were not efficient enough to fulfil the requirements for fluid to work properly. This enforced investor to turn to the Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH UST Kr[...]
2
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 1 173--182
EN The article presents results of the laboratory studies on the impact of ionic degree of copolymer poly(AAm- -co-AMPSA) to technological parameters of bentonite suspension. Rheological properties of bentonite suspension, lubricity, filtration and LST were examined.
3
100%
Inżynieria Biomateriałów
4
100%
Engineering of Biomaterials
EN Surface properties of poly(L-lactide-co-glycolide) (PLG), and two reference materials: hydrophobic polystyrene (PS) and hydrophilic tissue culture polystyrene (TCPS) were modified by collagen adsorption. The morphology of the obtained collagen film was observed by using atomic force microscopy. On P[...]
5
100%
Engineering of Biomaterials
PL Przy pomocy mikroskopu sił atomowych przeprowadzono analizę topografii powierzchni materiałów polimerowych w aspekcie badań adhezji i proliferacji komórek chondrocytów. Hodowle komórkowe prowadzono na płytkach opłaszczonych kopolimerami laktydu z glikolidem lub laktydu z trimetylenowęglanem. Kopolim[...]
EN The analysis of the surface topography of polymeric materials in aspect of chondrocyte adhesion and proliferation was performed using atomic force microscope technique. Dishes coated with biodegradable copolymers of lactide with glycolide and lactide with trimethylenocarbonate were used in cell cult[...]
6
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Porównano zmiany mikrostruktury w odlewach młotków do kruszarek ze staliwa wysokomanganowego (1,2%C i 12% Mn), przesycanego z temperatury 1050°C w wodzie i roztworze wodnym polimeru o stężeniu 8%. Próbki pobrano z przekroju odlewu w odległości 5, 15 i 45mm od powierzchni odprowadzania ciepła(maksyma[...]
EN The changes in microstructure in castings of hammers for crushers made from high-manganese steel (1.2%C and 12% Mn), hyper-quenched from a temperature of 1050°C in water and in water solution of polymer (concentration 8%) were compared. The samples were taken from the cross-section of casting at the[...]
7
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Poly(indenefluorene) belongs to the exotic and rare group of synthetic, photoactive, macromolecular compounds which may replace crystalline silicon in electronics in the future. Although the attempt of performance improvement it is highly probable that PIF itself is characterized by low exciton diff[...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 4 939-960
PL Opracowano nowy model reologiczny żywicy epoksydowej i poliestrowej, oznaczony symbolem HWKK. Przeprowadzono walidację tego modelu dla wybranych programów obciążenia, uzyskując pozytywne wyniki. Model HWKK opisuje z dobrą dokładnośćią pełzanie pierwszorzędowe odwracalne polimerów amorficznych termou[...]
EN A rheological model for epoxy and polyester resins, denoted with the symbol HWKK, has been developed and positively validated for selected loading programmes. This model describes the first-rank reversible creep of amorphous tyermohardened polymers with good accuracy. The mechanical HWKK model consi[...]
9
80%
Advances in Materials Science
EN So far state of knowledge on biodegradable materials is reviewed. Among a variety of investigated materials, those composed of polymers and ceramics may be considered as only candidates for a core material in porous titanium alloy. The collagen and chitosan among natural polymers, polyhydroxy acids [...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL W ramach artykułu zbudowane zostały ogniwa fotowoltaiczne typu heterozłącze objętościowe ITO/organiczna warstwa aktywna/Al. Warstwę aktywną stanowiła mieszanina poli(3-oktylotiofenu), który pełnił funkcje donora oraz pochodnych z grupy pirazolochinolin, które były akceptorami. Na podstawie charakter[...]
EN Photovoltaic cells devices were fabricated on glass/ITO slides, which were thorougly cleaned in an ultrasonic bath using organic solvents. The photovoltaic cells were fabricated in the basic configuration: ITO/Mol+P3OT/Al. The active layer poly(3octylthiophene) P3OT with doped pyrazoloquinoline deri[...]
11
80%
Opto - Electronics Review
EN The paper gives the results of refractive indexes for three plastic materials: polyethylene, polymethyl methacrylate and polyvinyl chloride, which are measured and compared in two arrangements - a CW THz photomixer and a pulsed THz spectrometer.
12
80%
Mechanik
2012 R. 85, nr 4 272-277
PL Charakterystyka metod infuzyjnych kształtowania w otwartej formie: VAP, SLI, DP-RTM, VARI, SCRIMP, RFI i Pressklav a także w zamkniętej formie: Press RTM i VARTM oraz pultruzji. Metody formowania wtryskowego, prasowania na gorąco i prasowania wysokociśnieniowego.
EN Characteristics of infusion forming methods: VAP, SLI, DP-RTM, VAR,I SCRIMP, RFI and Pressklav in open mold, and Press RTM and VARTM in closed mold, as well as of pultrusion. Also, account is given relevant to injection molding, hot press molding and high-pressure molding.
13
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Model reologiczny materiałów polimerowych oraz identyfikacja jego parametrów. Zaproponowano nowy model reologiczny materiałów polimerowych, oznaczony symbolem H-W-K-N. Model machaniczny materiału składa się z czterech elementów połączonych szeregowo, sformułowanych przez Hooke'a, Wilczyńskiego, Kelv[...]
EN A new rheological model of polymeric materials has been proposed, based on experimental data concerning creep of tensile samples. A mechanical model of the material consists of four elements connected in series, formulated by Hooke, Wilczyński, Kelvin and Newton. Constitutive equations of rheology o[...]
14
80%
Przemysł Chemiczny
15
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 386-390
PL Problemy doboru obciążeń i parametrów wyjściowych do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych polimerowych wykładzin wzmacniających przewody kanalizacyjne. Błędy oceny stanu technicznego przewodów. Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wybranych wykładzin z wykorzystaniem programu Cosmos. Zalety[...]
EN Problem of selection of loads and initial parameters for static and strength calculations of polymer linings reinforcing sewers. Errors in the evaluation of technical conditions in sewers. Calculation results of selected linings in terms of Cosmos software. Advantages of calculations based on finite[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2001 Z. 299 3-52
PL W pracy omówiono wyniki badań wpływu wewnątrzcząsteczkowych i między cząsteczkowych oddziaływań chromoforu związanego kowalencyjnie z polimerem na zanik energii wzbudzenia na podstawie analizy procesów emisji fluorescencji oraz zaników bezpromienistych. Celem badań było poszukiwanie korelacji między[...]
EN The influence of intramolecular and intermolecular interactions of chromophores covalently bound to the polymer on radiative and non-radiative excitation energy dissipation have been studied using steady state and time-resolved fluorescence spectroscopy. The aim of these studies was to correlate the[...]
17
80%
Archivum Combustionis
2010 Vol. 30 nr 4 399-408
EN Polymers are used to produce plastics and nowadays there are lots of everyday usage products made from polymers. Consequently there are lots of waste polymers in municipal solid waste as well. Combustion of waste polymers is a very practical method for the total disposal of them from the environment[...]
18
80%
Recykling
2008 nr 10 32-32
PL Plastik jest wszechobecnym, dobrze znanym w codziennym życiu tworzywem. Do jego największych zalet należą – atrakcyjna cena, niska masa, wysoka wytrzymałość, nieprzepuszczalność dla gazów i wody, przeźroczystość, możliwość barwienia i nadrukowywania. Czyni to z niego użyteczny i uzasadniony z ekonom[...]
19
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The goal of this work was to determine influence of fillers on viscosity, especially of six mixtures that contain different amount of ferrite powder. It was made in order to find out an effect of introduced ferrite powder on epoxy resin processing conditions and parameters. Additionally vis[...]
20
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 3 274-276
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last