Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 644--653
EN Purpose: To verify influence of nanoparticles on structure development. Design/methodology/approach: Injection moulding technologies including conventional and non-conventional ones. Findings: Stiffness of materials reinforced by MMT increased dramatically and expectations of most interesting result[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych do wytwarzania materiałów gradientowych. Na wstępie krótko scharakteryzowano polimerowe materiały gradientowe a następnie przedstawiono wybrane technologie ich wytwarzania. Uwagę skupiono na takich techno[...]
EN The paper presents possibilities of application of plastics processing technologies to graded materials manufacturing. At the beginning Polymer Graded Materials (PGMs) are shortly characterized, next chosen technologies of their manufacture are presented. Attention is focused on such technologies as[...]
3
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do cyklu opracowań, na łamach których przedstawiona zostanie budowa głowic wytłaczarskich stosowanych przy otrzymywaniu rozmaitych wytworów polimerowych. Podano różne kryteria podziału głowic wytłaczarskich przeprowadzono podział głowic na przykład w zależności od rodzaj[...]
EN The paper is an introduction to the series of works on the design of extruder heads used for receiving various polymer products. Different criteria of extruder head division were given For example the heads can be divided in dependence on the type of the received product and the position of the extr[...]
4
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper presents the phenomenon of injection shrinkage. The definition of shrinkage and shrinkage types are presented. The main factors affecting shrinkage value of injection-molded part are discussed. Based on the experimental tests conducted using injection-molded parts made from polypropylene f[...]
5
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 201-210
PL W artykule przedstawiono informacje na temat jednej ze specjalnych metod wtryskiwania, jakim jest wtryskiwanie z etykietowaniem w formie. Scharakteryzowano podstawy tej metody przetwórstwa i omówiono jej odmiany, uwzględniające różne sposoby pobierania i pozycjonowania etykiet w gnieździe formującym[...]
EN General information about one of special methods of injection molding, such as In-Mold Labeling have been presented in this article. Principles of this polymer processing method have been characterized. Also different ways of taking and positioning the labels into the mold have been described. Const[...]
6
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Aim of work has been concentrated on investigation of nanocomposites, as promising engineering materials, basing on polymers and organo-modified silicates as nano fillers. Design/methodology/approach: Conventional injection molding process additionally equipped with external computer contro[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 115-118
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków przetwórstwa bezpo-staciowego polistyrenu (PS) na zróżnicowanie naprężeń własnych obserwowa-nych w wyprasce. Do badań posłużono się standardową i znormalizowaną wypraską do badania skurczu przetwórczego tworzyw termoplastycznych. Stan naprężeń wł[...]
EN The paper presents the results of the investigations of influence of the amorphous polystyrene (PS) processing on the diversity of the residual stresses observed in the injection moulded piece. For the tests, the standardized mould piece designed for the investigations of the processing shrinkage of[...]
8
75%
Mechanik
2014 R. 87, nr 4 306--307
PL Przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z polietylenu. Cechą znamienną głowicy jest to, że przepływ jest w niej laminarny i ciągły, co wynika ze stałej długości linii śrubowej wzdłuż jej skoku. Tworzywo przepływające przez kanał dyszy zostaje skręcone p[...]
EN A new designfor extrusion head for manufacturing of polyethylene pipes was presented in this article. Head significant feature is that the flow is laminar and continous, which is due to the constancy helical along the length of its stroke. Plastic flowing through the nozzle channel is helically twis[...]
9
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przeglądowym przedstawiono metody przetwórstwa i obróbki tworzyw, za pomocą których otrzymuje się wytwory z polistyrenu porowatego integralnie (EPS). Omówiono jedno- oraz dwuetapowy proces formowania rozrostowego polistyrenu, charakteryzując poszczególne jego fazy. Zaprezentowano przykład[...]
EN Polymer processing and machining methods whereby products from integral foaming polystyrene (EPS) are received were presented in the paper. Each phase of the one- and two-stage process of foaming polystyrene were discussed. Examples of technological lines and stands for receiving blocs, plates and p[...]
10
75%
Przetwórstwo Tworzyw
2003 [R.] 9, nr 6 194-198
PL W dniach od 29 września do 1 października 2003 r. odbyło się w Krakowie X już Seminarium naukowe pt. "TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN" organizowane regularnie od 30 lat (co trzy lata) przez Katedrę Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechni[...]
EN Scientific Seminar on "Plastics in machine building" is organised regularly from 30 years (every third year) by the Department of Experimental Mechanics and Biomechanics of the Institute of Mechanics and Elements of Machine Construction of Kraków University of Technology. The Xth issue of the Semina[...]
11
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono aktualny stan techniki rozdrabniania materiałów polimerowych. Omówiono główne cele rozdrabniania oraz sposoby ich realizacji. W formie tabelarycznej zestawiono warianty współpracy krawędzi tnących podczas rozdrabniania. Zaprezentowano uniwersalne stanowisko badawcze do energ[...]
EN The state-of-the-art concerning size reduction of polymer materials has been presented in this paper. The main objectives of this operation as well as the ways of their realization have been discussed. The variants of matching action of cutting edges when comminuting polymers have been gathered in t[...]
12
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń jako sposób minimalizowania ryzyka środowiskowego w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wskazano możliwość praktycznego zastosowania wytycznych dyrektywy IPPC w każdej organizacji, która zarządza ryzykiem środowi[...]
EN The paper presents the possibility of usage of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) as a manner of the environmental risk minimization in processes of plastics processing. Practical implication can be applied in case of any organisation, which manages the environmental risk by usage of[...]
13
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule pokazano fundamentalne informacje na temat jednej z głównych technik wytwarzania przyrostowego, czyli metody selektywnego spiekania laserowego (SLS). Opisano rodzaje czynników i ich wpływ na jakość uzyskiwanych tą metodą modeli. Przedstawiono wymagania stawiane materiałom polimerowym wyko[...]
EN In the article, the fundamental information about one of the main techniques for incremental methods of production, that is, selective laser sintering (SLS) was described. Pointed out the types of factors and their influence on the quality of obtained by this method models. The requirements for poly[...]
14
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Obowiązkiem każdego przetwórcy tworzyw polimerowych, jako pracodawcy, jest stosowanie bezpiecznych maszyn. Za maszynę bezpieczną uznaje się taką maszynę, która jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi dyrektywami nowego podejścia Wspólnoty Europejskiej. W niniejszym artykule przedstawiono [...]
EN Using of safe machines is an obligation both for each employer and plastics processor. Safe machine should fulfil basic requirements defined by directives of new approach of European Union. In this article formal elements allowing assessing the safety of the machine at the time of delivery are prese[...]
15
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule omówiono kilka metod recyklingu tworzyw polimerowych. Głównie opisano technologie ponownego przetwarzania polistyrenu. Przedstawiono rodzaje czynników i ich wpływ na jakość odzyskanego PS. Dokonano przeglądu literatury z ostatnich lat, dotyczącej nowych trendów odnoszących się do przetwar[...]
EN In the article, the fundamental information about the key techniques of polymeric materials recycling was described. Mainly, the polystyrene reprocessing technologies were introduced and discussed. Pointed out the types of factors and their influence on the quality of the recovered PS. A review of t[...]
16
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 192-200
PL W artykule przedstawiono charakterystykę i możliwości wykorzystania metody przetwórstwa tworzyw polimerowych do zastosowań medycznych. Dokonano porównań różnych sposobów uplastyczniania na przykładzie wtryskiwania, ilustrując wady i zalety każdego z nich. Przedstawiono wpływ rodzaju materiału formy [...]
EN The article presents the characteristics and possibilities of using polymer processing methods for medical applications. There have been comparisons of different ways of plasticization on the example of the injection, illustrating the advantages and disadvantages of each. Shows the effect of the typ[...]
17
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Paper summarizes and focus on investigation of PP/MMT nanocomposite in mechanical and statistical approach. Design/methodology/approach: Research has been performed basing on design of experiment. Findings: Considerable predominance of PP + nanoclay mixture in the increment of absorption of[...]
18
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Investigation of microstructure of polymer nanocomposites subjected to high shear rates during solidification phase. Design/methodology/approach: Injection moulding technique combined with specially designed mould gives possibility to manipulate solidifying polymer or polymer's mixture insi[...]
19
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This work presents method of mechanical strengthening of nanoreinforced polymer and immiscible polymer blends of polypropylene (PP) and polycarbonate (PC) obtained by non-conventional injection moulding technique. Design/methodology/approach: Melt manipulation of solidifying polymer inside [...]
20
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The variations of temperature during compression of molten polymers: polyethylene, methyl polymethacrylate, hard and plasticized polyvinyl chloride compounds were investigated in the range of pressure up to about 1600 bars. Their specific heat and coefficient of thermal expansion were also evaluated[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last