Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer fibre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 149-154
PL Zbadano właściwości mechaniczne, termiczne i budowę strukturalną kompozytów tworzyw termoplastycznych: aglomeratu polietylenu małej gęstości (LDPE). polipropylenu (PP) i poliamidu 6 (PA6), wzmocnionych ciętymi włóknami polimerowymi PP, PA6.6 lub z politereftalanu etylowego - PET. Charakter zamian wł[...]
EN It was elaborated and investigated of mechanical, thennical and structure of composites thermoplastics: low density polyethylene (LDPE), polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6), reinforced by cut polymer fibre: PP, PA6.6 and polyethylene thcrephtalate (PET). The changes of mechanical properties are[...]
2
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 73--74
3
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczący wybranych technologii formowania włókien polimerowych. Metodę produkcji włókien polimerowych opisano na przykładzie niepalnych włókien poliakrylonitrylowych, włókien aramidowych o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz włókien polietylenowych PE[...]
EN A review of selected the literature on the molding of polymer fibers. Polymer fiber production method described in the example of non-polyacrylonitrile fibers, aramid fibers of extremely high tensile strength and fiber PE-UHMW polyethylene. Article complemented by a brief description of cellulose fi[...]
4
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 59--60
PL W artykule omówiono wpływ pyłu mineralnego i włókien polimerowych na zmianę wybranych parametrów betonu, tj. wytrzymałości na ściskanie, podciągania kapilarnego i nasiąkliwości. Z przeprowadzonych badań wynika, iż im większa ilość pyłu mineralnego dodanego do mieszanki betonowej, tym większy jest pr[...]
EN This article applies to determine the effect of mineral dust and polymer fibers for altering parameters, of concrete, compressive strength, capillary and absorbency. The study shows that the greater the amount of mineral dust added to the concrete mix, the higher the increase in compressive strength[...]
5
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 2 42--44
PL Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań. W artykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych [...]
EN Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameter[...]
6
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 41--43
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wermikulitu i mączki perlitowej oraz lekkich betonów wytwarzanych z zastosowaniem tych lekkich kruszyw. Podczas badań mieszankę betonową modyfikowano przez dodanie superplastyfikatora (ze zmianą w/c w celu zachowania konsystencji) i włókien polipropylenowych.[...]
EN The article presents the characteristics of vermiculite and perlite powder as well as the use of lightweight concrete produced with these lightweight aggregates. In the research, the concrete mix was modified by adding a superplasticizer (with a w/c change to maintain a consistency) and polypropylen[...]
7
59%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 50--53
PL W praktyce budowlanej szczególnie dużo problemów nastręcza wymaganie obniżenia nasiąkliwości betonu często stawiane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych w budownictwie komunikacyjnymi hydrotechnicznym. Ma ono na celu ograniczenie oddziaływań agresywnego środowiska wobec matrycy cementowej i p[...]
EN In practice, especially a lot of problems poses a requirement to reduce water absorption of concrete often faced in the Detailed Technical Specifications in civil engineering and hydro construction. It aims to reduce the environmental impacts of aggressive against the cement matrix and should be tak[...]
8
59%
Przegląd Budowlany
PL Coraz większym problemem w całym świecie staje się składowanie odpadów przemysłowych. W celu zmniejszenia ich uciążliwości dąży się do ich jak największego wtórnego wykorzystania. Wśród odpadów powstających w szczególnie dużej masie są opony samochodowe. Artykuł przedstawia stosowane w świecie metod[...]
EN The storage of industrial wastes is becoming an ever greater problem worldwide. In order to reduce this burden, attempts are made to reuse it to as great a degree as possible. One of the forms of waste created in particularly large quantities is car tyres. This paper describes methods used internati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last