Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono wyniki badań przyczepności powłok z kompozycji polimerowych do podłoża stalowego. Wykazano, że przyrost chropowatości podłoża stalowego i pole ultradźwięków wpływają na przyczepność powłoki polimerowej.
EN The results of the adhesion strength test of polymer coating on the steel base were presented. It was found that increase of the steel base roughness and ultrasound field influenced on the adhesion strength of polymer coating.
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2016 Nr 4 14--17
PL Laminaty, czyli kompozyty polimerowe utworzone z wielu warstw tkanin lub mat włóknistych, służą do produkcji m.in. osłon przeciwudarowych. Jako osnowy laminatów w powyższym zastosowaniu wykorzystywane są głównie polimery z grupy duroplastów, a w ostatnich latach coraz częściej również polimery termo[...]
EN Laminates, that is polymer composites formed from multiple layers of fabrics or fiber mats are applied for the production, inter alia, of surge protections. The polymers belonging to the group of hardening plastics and in recent years increasingly also thermoplastic polymers are mainly used as warps[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule rozważa się dominujące narażenia eksploatacyjne, takie jak: media agresywne, czynniki klimatyczne (promieniowanie ultrafioletowe), czynniki biologiczne oraz erozyjne. Opisano wpływ promieniowania ultrafioletowego, mikroorganizmów (grzybów) oraz cząstek erozyjnych na zużycie powłok polimer[...]
EN The paper concerns dominating operational hazards like aggressive media as well climatic (UV radiation,) biological and erosive factors. Influence of UV radiation, microorganisms (fungi) and erosive particles on polymer coating wear is described. Moreover, processes are characterised which run toget[...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badania nad rozwojem nowych technologii dla systemów kontrolowanego dozowania, obejmujące między innymi zastosowania w agrochemii, były prowadzone już w latach 40-tych. Pomimo to stale poszukuje się nowych rozwiązań spełniających surowe normy ochrony środowiska, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz[...]
EN The aim of research is to developed novel biodegrdable polymeric hybrid materials suitable for controlled release of granulated mineral fertilizers. It is expected that coatings based on bio-inspired aliphatic polyesters and selected urea resins will increase efficiency of fertilizers and will minim[...]
5
75%
Inżynieria Powierzchni
2008 nr 3 43-48
PL "Powłoki nanokompozytowe" składają się z matrycy polimerowej zawierającej napełniacze o rozmiarach rzędu nanometrów. Własności materiałów w tej skali mogą się znacznie różnić się od własności w skali makro czy też mikro. Zazwyczaj, im mniejsze rozmiary cząstek, tym efekt tego oddziaływania jest więk[...]
EN "Nanocomposite coatings" consist of polymer matrix containing nano-scale fillers. Properties of materials having nanoscale dimensions can be very different from those at a larger scale. Usually, the smaller the filler particles the larger the effect. Apart from the filler size, coating properties ar[...]
6
75%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 11 24-30
PL W artykule, którego celem jest przede wszystkim zainteresowanie użytkowników różnorodnymi możliwościami energooszczędnej eksploatacji pomp, przedstawiono wybrane zalecenia eksploatacyjne zapewniające energooszczędną eksploatację pomp wirowych w długim czasie, dotyczące zużywających się (w toku norma[...]
EN The presence of market economy emphasizes the need of reducing the costs of using machines. In power and heat engineering even a slight lowering of the pumping costs gives considerable savings considering the whole country. Some selected recommendations ensuring an energy saving use of the impellers[...]
7
75%
Ochrona przed Korozją
2002 nr 11 297-300
PL W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych prowadzonych dla stali 2H13 pokrytej warstwami wybranych polimerów przewodzących: polianiliny, polipirolu i poli-N-metylopirolu w silnie kwaśnych środowiskach. Elektroosadzanie powłok prowadzono metodą galwanostatyczną. Szybkość korozji stali pokrytej p[...]
EN This work summarises the results of corrosion studies aiming at comparison of protective properties of films prepared from selected conduct-ing polymers: polyaniline, polypyrrole and poly-N-methylpyrrole on stainless steel substrate. The respective films were electrodeposited galvanos-tatically on t[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2031-2040
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej starzonych klimatycznie powłok epoksydowych oraz poliuretanowych modyfikowanych nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium. Zostały zastosowane statystyczne metody planowania doświadczeń. Dokonano oceny wpływu nanonapełniaczy oraz rodzaju[...]
EN The paper presents examination results of erosive resistance of epoxy and polyurethane coatings with silica or alumina nanoparticles addition, aged climatically. Statistic methods of experiment planning were applied. Influence of nanofillers and polymer matrix kind on erosive resistance of polymer c[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1058--1062
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłok epoksydowych. Ocenie zostały poddane konwencjonalne powłoki epoksydowe oraz powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanocząstkami krzemionki o średnim rozmiarze ziarna 12 nm lub 20 nm, których udział wagowy w farbie wyno[...]
EN The paper presents investigation results of surface state of epoxy coatings. Evaluations made in the purpose involved conventional epoxy coatings as well as epoxy coatings with surface layer modified using silica nanoparticles of medium grain size equal 12 nm or 20 nm which weight share in applied p[...]
10
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 187--193
PL Pokrywanie materiałami powłokowymi poprawia walory użytkowe wyrobów. Powłoki spełniają rolę izolacji, zabezpieczając przed adhezją, korozją i erozją. Nanosi się też powłoki w celach dekoracyjnych. Pokrywanie materiałami powłokowymi daje możliwość oszczędności tworzyw wyrobów i zwiększenia ich żywotn[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 5792-5799
PL Badano stopień destrukcji powierzchni powłok akrylowych, poddanych starzeniu na stacji klimatycznej w ciągu jednego roku. Uzyskane wyniki badań derywatograficznych (DSC) ujawniły zwiększenie podatności starzonych powłok na utlenianie. Nadmierne utlenianie przyczyniło się do utraty adhezji napełniacz[...]
EN The surface destruction degree of acrylic coatings aged on climatic station for one year was investigated. Obtained results of DSC (Differential Scanning Calorimetry) examination proved the increase of the aged coatings susceptibility to oxidation. This phenomenon contributed to adhesion loss of fil[...]
12
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 1 92-93
13
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono ocenę dynamiki procesu erozyjnego zużywania powłok epoksydowych. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że kinetyka erozyjnego zużywania zależy od: szybkości cząstek erozyjnych, ich koncentracji, mikro- i makrostruktury powłoki, a także od kąta, pod jakim cząstki eroz[...]
EN An assessment of erosive wear process dynamics of epoxy coatings is presented in the paper. On the ground of examination results it was stated that kinetics of erosive wear depends on: erosive particles velocity, their concentration, micro- and macrostructure of coating, and impact angle of particle[...]
14
63%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 1 11-14
PL Scharakteryzowano wyroby najczęściej stosowane do ochrony powierzchniowej betonu. Z wyrobów tych wykonuje się zabezpieczenia w postaci wypraw i powłok. Zabezpieczenia te ograniczają lub odcinają dostęp agresywnych substancji chemicznych w głąb betonu. W zależności od właściwości fizycznych i chemic[...]
EN The most commonly used products for concrete surface protection have been specified. These products are used for the production of protective materials such as coatings and mortars. They can limit and even block off access of aggressive chemical substances into concrete. The products have to fulfill[...]
15
63%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL W artykule zaprezentowano wyniki udarności powłok kompozytowych na osnowie termoplastycznej z różną liczbą warstw z tkanin aramidowych. Wzmocnione tkaniną aramidową o gramaturze 175 g/m2 powłoki z kopolimeru styren-butadien-styren na podłożu stalowym były otrzymane metodą prasowania. Otrzymano równi[...]
EN The article presents the results of impact composite coatings on the thermoplastic matrix with varying amounts of aramid fabrics. To prepare composite coatings applied thermoplastic copolymer of SBS (styrenebutadiene- styrene) with a linear chain, trade name Kraton. To reinforcement selected aramid [...]
16
63%
Farby i Lakiery
2017 nr 6 15--22
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej działania antybakteryjnego nanocząstek srebra, miedzi i innych biocydów oraz możliwości ich wykorzystania w materiałach powłokowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budown[...]
EN This article is a review of the literature on the antimicrobial activity of silver nanoparticles, copper and other biocides and their potential for use in coating materials. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building and automotive in[...]
17
63%
Farby i Lakiery
2007 nr 3 37--44
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia utwardzenia powtok polimerowych, dodatków poprawiających rozlewność oraz środków odpieniających na brudzenie się powłok poliestrowo-melaminowych. Ustalono związek pomiędzy testem przecierania MEK i temperaturami zeszklenia, a właściwościami gromad[...]
EN The influence of curing degree of polymer coatings, flow additives and defoamers on dirt pickup of the coatings based on polyester-melamine paint was investigated. The correlation between MEK test and glass transition temperature and dirt pickup of the surface layer of the coating was established.
18
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania różnych technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych do wytwarzania powłok ochronnych w kominach instalacji odsiarczania spalin. Na wstępie krótko scharakteryzowano wymagania, jakie muszą spełniać materiały polimerowe i powłoki z nich wytworzone w t[...]
EN The paper presents possibilities of application of different technologies of plastics processing to manufacture protective coatings in chimneys of combustion gases desulphurization systems. At the beginning basic requirements that polymeric materials and protective coatings manufactured on their bas[...]
19
63%
Logistyka
2014 nr 3 3157--3165
PL W artykule opisano eksploatacyjne zużycie powłok polimerowych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym nadwozia samochodów. Dokonano analizy kinetyki destrukcji powłok lakierniczych pod wpływem dominujących czynników eksploatacyjnych, w postaci: mediów agresywnych, czynników klimatycznych (promieni[...]
EN The paper describes operational wear of polymer coatings applied to renovation painting of car bodies. An analysis was made of lacquer coatings destruction under the influence of operational dominating factors in the form of aggressive media, climatic factors (UV radiation) as well as the effect of [...]
20
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 35--37
PL W artykule przedstawiono badania wskaźnika szorstkości (odporności na poślizg) posadzki wykonanej z powłok żywicznych za pomocą wahadła angielskiego. Omówiono wybrane metody określania właściwości antypoślizgowych posadzek wraz z przeglądem literatury.
EN This paper focuses on skid resistance index estimation by means of the British Pendulum Tester for a resin floor coating. The selected methods of determining anti-slip properties of floors are discussed, relevant, literature references are reviewed too.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last